Tag Archives: Trygg Trafikk

Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Son­stad er enga­sjert av Laste­bil­ei­er­for­bun­det til å mes­se bud­ska­pet at alle vi and­re må pas­se oss for dis­se monst­re­ne. Det hele er vel­sig­net av Trygg Tra­fikk. <edit>I førs­te ver­sjo­nen det­te inn­leg­get skrev jeg at det var Are Sen­de Osen som snak­ket i video­en. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Son­stad. Det er ret­tet opp, og jeg bekla­ger over­for Are Sen­de Osen.</edit>

Selv­føl­ge­lig må vi pas­se oss. Vi er ikke idio­ter. Vi syk­ler for å nyte livet. Det er bare for­doms­ful­le politi­folk som tror at syk­lis­ter har selv­mords­øns­ker. Som alle syk­lis­ter vet, så skjøn­ner ikke poli­ti­et seg på syk­kel og vil helst ha syk­lis­te­ne ut av tra­fik­ken. Men de hold­nin­ger som Son­stad og Laste­bil­ei­er­for­bun­det for­mid­ler er skrem­men­de og full­sten­dig uak­sep­tab­le: Fører­ne av laste­bi­le­ne ser oss ikke. VI må for­stå at DE kjø­rer i blin­de, og da må VI pas­se oss. Blind­sone er Laste­bil­ei­er­for­bun­dets og Son­stads man­tra i video­en “Velg livet, det er kje­de­lig å være død”.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de video og hold­nin­ger fra Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Trygg Tra­fikk

Et slags svar fra Trygg Trafikk

Dis­trikts­le­der Ole Rath i Trygg Tra­fikk kom for litt siden med noen hel­ler lite sak­li­ge utta­lel­ser som syk­lis­ter. Ikke over­ras­ken­de fikk han mye og vel for­tjent kri­tikk for dis­se utta­lel­se­ne. Når har det kom­met et slags svar. Jeg fin­ner sva­ret fra Ole Rath lite til­freds­stil­len­de. Ole Rath tar en “Gerd Liv Val­la” og bekla­ger hvis noen har følt seg for­ulem­pet av bruk som “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”, men han bekla­ger ikke sine uttalelser.

Jeg føler meg ikke for­ulem­pet av dum­me utta­lel­ser om “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”. Der­imot rea­ge­rer jeg på at orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk ved sine lede­re hiver seg på het­sen av syk­lis­ter, blant annet ved å vel­ge sli­ke stig­ma­ti­se­ren­de uttrykk.

Con­ti­nue read­ing Et slags svar fra Trygg Tra­fikk

Hvorfor må bilister kjøre som om de har stjålet bilen, Ole Rath?

I sine famø­se kom­men­ta­rer til Fædre­lands­ven­nen sa dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk, Ole Rath, at syk­lis­ter ikke skal “syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”.

Jeg vet ikke hvor fort man må syk­le for å syk­le som om syk­ke­len var stjå­let og hva som er idé­el­le “get away” syk­ler. Men på en gang- og syk­kel­vei er det nep­pe man­ge syk­lis­ter som syk­ler sær­lig mye for­te­re enn 30 km/t, i alle fall ikke hvis det er en del fot­gjen­ge­re der. De fles­te syk­ler nok bety­de­lig lang­som­mere. Så den som syk­ler 20–30 km/t syk­ler anta­ge­lig som om han eller hun har stjå­let syk­ke­len, slik Trygg Tra­fikk ser på verden.

Fol­ket i bil, blikk­boks­fol­ket, kjø­rer mye for­te­re, anta­ge­lig­vis 3–5 gan­ger så fort som typis­ke trans­port­syk­lis­ter — i alle fall om de får sjan­sen. Spe­si­elt hen­syn­ful­le over­for and­re tra­fi­kan­ter, som syk­lis­ter, er de ofte ikke. De raser fram i den sam­me farten.

Så da, Ole Rath, da må de vel ha stjå­let bile­ne alle sam­men, siden de har slikt hast­verk? Folk som kjø­rer bil har ikke nød­ven­dig­vis mind­re tid enn de som vel­ger syk­kel, så det er ingen grunn til at de skal kun­ne kjø­re noe fortere.

Eller mener en dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk at folk er vik­ti­ge­re jo mer metall de frak­ter med seg når de skal for­flyt­te seg? Mener en leder i Trygg Tra­fikk at det bare er rett og rime­lig at folk med sto­re og dyre biler for­flyt­ter seg raskt, mens folk som syk­ler er uvik­ti­ge og bare har å pas­se seg?

«Kami­ka­ze-ryt­te­re» kal­ler dis­trikts­le­der Ole Rath fol­ket på syk­kel, i alle fall den delen som har kledd seg for­nuf­tig i det som Trygg Tra­fikks syk­kel­mob­ber kal­ler “kon­dom­dress”. Han har kan­skje ikke for­flyt­tet seg på annen måte enn pak­ket inn i en stor blikk­boks, og skjøn­ner vel ikke at hen­sikts­mes­si­ge klær er greit også når man syk­ler. Han har vel ikke ski­dress når han går på ski eller bade­buk­se når han bader hel­ler, alt går i den sam­me grilldressen.

Ordet kami­ka­ze kom­mer fra japansk. Jeg skal ikke skry­te på meg å kun­ne japansk, men jeg vet i alle fall at kami­ka­ze­fly­ve­re [jeg tror ikke det skal være noen binde­strek her] var selv­mords­fly­ve­re som styr­te sitt fly med hele bombe­las­ten mot målet. Jeg kjen­ner ingen selv­mord­syk­lis­ter. Men det gjør kan­skje Ole Rath?

Jeg har spurt direk­tør Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjonsjef Kris­tin Øyen om Trygg Tra­fikk stil­ler seg bak Ole Raths utta­lel­ser og hans des­in­for­ma­sjon om hvil­ke reg­ler som gjel­der for syk­ling på gang- og syk­kel­vei. De har ikke svart eller kom­men­tert det­te på and­re måter. Det er vans­ke­lig å tol­ke det på annen måte enn at de synes Ole Raths utta­lel­ser er OK, eller at de ikke synes mob­bing av syk­lis­ter og des­in­for­ma­sjon er så vik­tig at det er grunn for orga­ni­sa­sjo­nen til å bry seg.

Det er ikke slikt som får en syk­list til å ha til­lit til orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Trafikk.

Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?

Syk­lis­ter skal ikke syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”, sier dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-Agder Ole Rath til Fædre­lands­ven­nen, og mel­der seg inn blant syk­kel­mob­ber­ne. Saken er også gjen­gitt i Aften­pos­ten.

La det være helt klart: Syk­lis­ter skal, som alle and­re tra­fi­kan­ter, vise hen­syn i tra­fik­ken. Det fin­nes hen­syns­løse syk­lis­ter, akku­rat som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter, bussjå­fø­rer og ski­lø­pe­re. Og det er man­ge fot­gjen­ge­re som ikke tar hen­syn til at det er and­re, f.eks. syk­lis­ter, i trafikken.

Con­ti­nue read­ing Kan ikke dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-Agder, Ole Rath, tra­fikk­reg­le­ne?