Tag Archives: Vegdirektoratet

Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skriver i dag at minst 23 personer har omkommet i trafikkulykker som skyldtes vegarbeid. De omtaler ulykken hvor fjerdeklassingen Thomas ble påkjørt av en betongbil og drept på gang- og sykkelveien da han syklet hjem fra SFO. Statens vegvesen innrømmer at ulykkene kunne ha vært unngått. Men de vil visst likevel ikke gjøre det som er nødvendig for å unngå dem. Seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør sier til NRK:

“– Vi har tradisjonelt sikret gående og syklende dårligere enn bilene. Det er mer komplisert å sikre dem fordi vi ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelvei. “

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og vegvesenet (som vel bare er to hoder på det samme trollet) kan ikke bruke egen svikt som unnskylding for at de ikke gjør noe.

Continue reading Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Dette er en alt for lang historie — i alle fall om vi holder oss til hvor lang tid det har tatt å få noen historie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda lenger ved at den av ulike grunner har blitt liggende hos meg uten å bli ferdigstilt og publisert.

Jeg har tidligere påpekt problemet med at det ikke finnes noe skilt i Norge som markerer opphør av sykkelfelt m.m.Før jeg skrev om det på denne bloggen, tok jeg det opp i et brev til Vegdirektoratet 23. august 2010. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Dette er et av mange forhold som gjør trafikkreglene for sykler veldig uklare. Jeg har pekt på at det er umulig å si sikkert om det f.eks. er sykkelfelt utenfor Ullevålsveien 15. Det har vært hevdet at skiltet med “Parkering forbudt” som er satt opp på husveggen skulle bety at det ikke er sykkelfelt, fordi dette skiltet betyr at det er lov å stanse. Og da kan det ikke være sykkelfelt hvor det er all stans forbudt. Men det er tøv. Det kan være lov å stanse utenfor sykkelfeltet. I Monolittveien, bak Frognerparken, er det ganske vanlig at biler parkerer i veien, utenfor sykkelfeltet.

Continue reading Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Vegvesenet svarer ikke

30. oktober sendte et spørsmål til Vegvesenet om planer for sykkelveier i Bjørvika. Jeg sendte dette både til hovedadressen firmapost-ost@vegvesen.no og direkte til den som i følge Vegvesentes nettsider er prosjektleder for Bjørvika ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg sendte også forespørselen til Oslo kommune på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fortsatt har ingen svart. Det jeg skrev var følgende: Continue reading Vegvesenet svarer ikke

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Næringsliv 7. april i år uttaler avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet følgende, i en sak som har fått overskriften “Syklistene har ofte skylden”:

“Syklister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn bilister.”

Overskriften er et sitat fra leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen Jens Kleppe. Jeg har tidligere kommentert at jeg ikke tror på politiets uttalelser om syklister. Men jeg trodde faktisk at Guro Ranes hadde et visst faktagrunnlag for sine uttalelser, uten at jeg sjekket dette. Det finnes tross alt en del undersøkelser om trafikkulykker og trafikkadferd, gjerne laget av eller for Vegdirektoratet. Men til Dagsavisen i dag (bare i papirutgaven) sier hun følgende:

“Uttalelsen ble gitt på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer. Fra kontoret mitt har jeg for eksempel utsikt til et lysregulert gangfelt. Jeg har observert at mens bilistene stanser på rødt, gjør ikke alle syklister det samme.”

Dette er helt utrolig. En avdelingsdirektør i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon uttaler seg om trafikk bl.a. på bakgrunn av det hun ser fra sitt kontorvindu. Dette er tvers igjennom useriøst. Folk fra Vegdirektoratet kan ikke bare komme med ufundert synsing i media.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen bør snarest, og på en meget tydelig måte gjøre det klart at dette ikke er noe som Vegdirektoratet stiller seg bak, verken uttalelsen innhold eller at man kan uttale seg på slikt grunnlag. Ellers kan vi ikke bare avskrive Guro Ranes, men hele Vegdirektoratet som useriøst.

Jeg kan opplyse Guro Ranes om at jeg nesten daglig ser bilister som kjører på rødt lys og stanser eller parkerer i sykkelfelt, og jeg vil tro at svært mange bilister bryter fartsgrenser omtrent hver gang de kjører bil. Noen statistikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer” si at bilister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn syklister. Min synsing er like god eller like dårlig som hennes.

Jeg innrømmer gjerne at jeg som syklist forholder meg noe mer fleksibelt til trafikkregler enn jeg gjør når jeg kjører bil. Hovedgrunnen til det er at trafikkreglene og trafikkreguleringen er utformet for bilister, ikke syklister. Jeg sykler ofte mot enveiskjøringer fordi det er langt sikrere enn alternativene. Jeg prioriterer min sikkerhet som syklist fremfor å følge sykkelfiendtlige trafikkregler. Det hender nok også at jeg sykler over et fotgjengerfelt på rødt lys hvis det ikke er fotgjengere der og det hender jeg svinger til høyre på rødt lys. For å være lovlydig hender det jeg svinger opp på fortauet, for røde lys for fotgjengerfelt gjelder ikke der. Man kan også svinge til høyre på fortauet, uavhengig av farge på lyset. Så det hender jeg kutter et hjørne av på fortauet, og svinger ut i veien etter å ha passert krysset. Det er en lovlig, men egentlig mer risikabel manøver enn å holde seg i kjørebanen hvis det er klart. Og uansett har syklister stort sett mye lavere fart enn biler, har bedre oversikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjennomgikk jeg foreliggende noen studier av trafikkulykker. Bare i et tilfelle var sykling på rødt lys en del av årsaken — det var en syklist som krysset et fotgjengerfelt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som svingte til venstre (hadde syklisten “rød mann” i krysset er det tvilsomt at bilen hadde grønt lys, men det sier den korte ulykkesrapporten ikke noe om).

Jeg har som sagt sluttet å tro på politiet. De fremstår gang på gang som en sykkelfiendtlig etat som synser uten faktagrunnlag. Men inntil i dag trodde jeg faktisk at Vegdirektoratet var mer seriøse. Det viste seg å være feil.

Manglende skilter – en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skrevet tidligere, så har jeg blitt overrasket over å kunne konstatere at vi i Norge mangler skilt for bl.a. å varsle opphør av sykkelvei og opphør av sykkelfelt. Litt beskjemmet har jeg måttet konstatere at min kritikk mot Oslo kommune på dette punktet har vært rettet mot feil adressat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skulle ha ønsket det.

Jeg har derfor i dag sendt følgende henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet (jeg har ikke helt klart for meg forholdet mellom disse to):

Continue reading Manglende skilter – en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos manglende satsing på sykkel, noe jeg også har gjort. Men uansett hvor dårlig man måtte være, så skal man ikke kritiseres for mangler man selv ikke har ansvar for og som man faktisk ikke kan gjøre så mye med.

Sykkelveier må henge sammen. Jeg har mange gange kritisert de oppstykkede sykkelfeltene i Oslo, som stadig avbrytes fordi man mener at biler er viktigere enn sykler. Den kritikken er berettiget og opprettholdes. Det er også berettiget å kritisere Oslos politikere for å komme med tomme løfter som ikke holdes. Og det er all mulig grunn til å kritisere de ansvarlige for ganske konsekvent å utelate sykkel når man planlegger store endringer i kryss, eller bare opprustinger av noen gatestubber. De fortjener også kritikk for manglende vilje, og for ikke å følge opp det som bystyret faktisk har vedatt (ikke noe av det som bystyret vedtok i 2006, som skulle vært ferdig innen utløpet av 2009 er gjennomført i sentrum og sentrumsnære områder.)

Men jeg har også anklaget Oslo kommune for ikke å skilte når sykkelfelt opphører. I “mitt andre sykkelland”, Frankrike, er jeg vant til at det alltid er tydelig skiltet når sykkelvei opphører. Jeg har skrevet at jeg tror de ansvarlige synes det ville være pinlig om man skulle synliggjøre alle bruddene på sykkelfelt ved å skilte dem. Kanskje ville man ha syntes det hadde vært pinlig om det hadde vært mulig. Og det blir sikkert dyrt med så mange skilter.

Men: Det eksisterer faktisk ikke skilter i Norge som varsler slutt på sykkelfelt. Det finnes heller ikke skilt som varsler slutt på sykkelvei, slutt på gangvei eller slutt på kombinert gang- og sykkelvei. Derimot finnes det skilt som varsler slutt på gatetun og slutt på gågate. De finnes nok fordi man da kan varsle sine elskede biler om at nå er det endelig slutt på tullet, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel derfor man også varsler at det er slutt på kollektivfelt. At gang- og sykkelveier blir borte slik at man brått og uventet kastes til ulvene, det er det derimot ingen grunn til å varsle om. De har jo bare betydning for syklister og fotgjengere.

Continue reading Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen