Tag Archives: Vegdirektoratet

Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skri­ver i dag at minst 23 per­soner har omkom­met i tra­fikk­ulyk­ker som skyld­tes veg­ar­beid. De omta­ler ulyk­ken hvor fjerde­klas­sin­gen Tho­mas ble påkjørt av en betong­bil og drept på gang- og syk­kel­vei­en da han syk­let hjem fra SFO. Sta­tens veg­ve­sen inn­røm­mer at ulyk­ke­ne kun­ne ha vært unn­gått. Men de vil visst like­vel ikke gjø­re det som er nød­ven­dig for å unn­gå dem. Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør sier til NRK:

– Vi har tra­di­sjo­nelt sik­ret gåen­de og syk­len­de dår­li­ge­re enn bile­ne. Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og sykkelvei. ”

Slikt gjør meg opprørt.Vegdirektoratet og veg­ve­se­net (som vel bare er to hoder på det sam­me trol­let) kan ikke bru­ke egen svikt som unn­skyl­ding for at de ikke gjør noe.

Con­ti­nue read­ing Hvor man­ge drep­te og skad­de har byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet på sam­vit­tig­he­ten?

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og publisert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Use­riøs syn­sing Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet

Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Veg­ve­se­net sva­rer ikke

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Nærings­liv 7. april i år utta­ler avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet føl­gen­de, i en sak som har fått over­skrif­ten “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”:

Syk­lis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn bilister.”

Over­skrif­ten er et sitat fra leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen Jens Klep­pe. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at jeg ikke tror på poli­ti­ets utta­lel­ser om syk­lis­ter. Men jeg trod­de fak­tisk at Guro Ranes had­de et visst fakta­grunn­lag for sine utta­lel­ser, uten at jeg sjek­ket det­te. Det fin­nes tross alt en del under­sø­kel­ser om tra­fikk­ulyk­ker og tra­fikk­ad­ferd, gjer­ne laget av eller for Veg­di­rek­to­ra­tet. Men til Dags­avi­sen i dag (bare i papir­ut­ga­ven) sier hun følgende:

Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det samme.”

Det­te er helt utro­lig. En avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon utta­ler seg om tra­fikk bl.a. på bak­grunn av det hun ser fra sitt kon­tor­vin­du. Det­te er tvers igjen­nom use­riøst. Folk fra Veg­di­rek­to­ra­tet kan ikke bare kom­me med ufun­dert syn­sing i media.

Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen bør sna­rest, og på en meget tyde­lig måte gjø­re det klart at det­te ikke er noe som Veg­di­rek­to­ra­tet stil­ler seg bak, ver­ken utta­lel­sen inn­hold eller at man kan utta­le seg på slikt grunn­lag. Ellers kan vi ikke bare avskri­ve Guro Ranes, men hele Veg­di­rek­to­ra­tet som useriøst.

Jeg kan opp­ly­se Guro Ranes om at jeg nes­ten dag­lig ser bilis­ter som kjø­rer på rødt lys og stan­ser eller par­ke­rer i syk­kel­felt, og jeg vil tro at svært man­ge bilis­ter bry­ter farts­gren­ser omtrent hver gang de kjø­rer bil. Noen sta­ti­stikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger” si at bilis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn syk­lis­ter. Min syn­sing er like god eller like dår­lig som hennes.

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at jeg som syk­list for­hol­der meg noe mer flek­si­belt til tra­fikk­reg­ler enn jeg gjør når jeg kjø­rer bil. Hoved­grun­nen til det er at tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­re­gu­le­rin­gen er utfor­met for bilis­ter, ikke syk­lis­ter. Jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­rin­ger for­di det er langt sik­re­re enn alter­na­ti­ve­ne. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler. Det hen­der nok også at jeg syk­ler over et fot­gjen­ger­felt på rødt lys hvis det ikke er fot­gjen­ge­re der og det hen­der jeg svin­ger til høy­re på rødt lys. For å være lov­ly­dig hen­der det jeg svin­ger opp på for­tau­et, for røde lys for fot­gjen­ger­felt gjel­der ikke der. Man kan også svin­ge til høy­re på for­tau­et, uav­hen­gig av far­ge på lyset. Så det hen­der jeg kut­ter et hjør­ne av på for­tau­et, og svin­ger ut i vei­en etter å ha pas­sert krys­set. Det er en lov­lig, men egent­lig mer risi­ka­bel manø­ver enn å hol­de seg i kjøre­ba­nen hvis det er klart. Og uan­sett har syk­lis­ter stort sett mye lave­re fart enn biler, har bed­re over­sikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjen­nom­gikk jeg fore­lig­gen­de noen stu­di­er av tra­fikk­ulyk­ker. Bare i et til­fel­le var syk­ling på rødt lys en del av årsa­ken — det var en syk­list som krys­set et fot­gjen­ger­felt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som sving­te til venst­re (had­de syk­lis­ten “rød mann” i krys­set er det tvil­somt at bilen had­de grønt lys, men det sier den kor­te ulyk­kes­rap­por­ten ikke noe om).

Jeg har som sagt slut­tet å tro på poli­ti­et. De frem­står gang på gang som en syk­kel­fiendt­lig etat som syn­ser uten fakta­grunn­lag. Men inn­til i dag trod­de jeg fak­tisk at Veg­di­rek­to­ra­tet var mer seriø­se. Det vis­te seg å være feil.

Manglende skilter — en henvendelse til Statens vegvesen / Vegdirektoratet

Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg blitt over­ras­ket over å kun­ne kon­sta­te­re at vi i Nor­ge mang­ler skilt for bl.a. å vars­le opp­hør av syk­kel­vei og opp­hør av syk­kel­felt. Litt beskjem­met har jeg måt­tet kon­sta­te­re at min kri­tikk mot Oslo kom­mu­ne på det­te punk­tet har vært ret­tet mot feil adres­sat, da Oslo ikke kan lage sine egne skilt for slikt — om de skul­le ha øns­ket det.

Jeg har der­for i dag sendt føl­gen­de hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke helt klart for meg for­hol­det mel­lom dis­se to):

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ter — en hen­ven­del­se til Sta­tens veg­ve­sen / Veg­di­rek­to­ra­tet

Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos mang­len­de sat­sing på syk­kel, noe jeg også har gjort. Men uan­sett hvor dår­lig man måt­te være, så skal man ikke kri­ti­se­res for mang­ler man selv ikke har ansvar for og som man fak­tisk ikke kan gjø­re så mye med.

Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Jeg har man­ge gan­ge kri­ti­sert de opp­styk­ke­de syk­kel­fel­te­ne i Oslo, som sta­dig avbry­tes for­di man mener at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler. Den kri­tik­ken er beret­ti­get og opp­rett­hol­des. Det er også beret­ti­get å kri­ti­se­re Oslos poli­ti­ke­re for å kom­me med tom­me løf­ter som ikke hol­des. Og det er all mulig grunn til å kri­ti­se­re de ansvar­li­ge for gans­ke kon­se­kvent å ute­late syk­kel når man plan­leg­ger sto­re end­rin­ger i kryss, eller bare opp­rus­tin­ger av noen gate­stub­ber. De for­tje­ner også kri­tikk for mang­len­de vil­je, og for ikke å føl­ge opp det som bysty­ret fak­tisk har vedatt (ikke noe av det som bysty­ret ved­tok i 2006, som skul­le vært fer­dig innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trum og sen­trums­nære områder.)

Men jeg har også ankla­get Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te når syk­kel­felt opp­hø­rer. I “mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg har skre­vet at jeg tror de ansvar­li­ge synes det vil­le være pin­lig om man skul­le syn­lig­gjø­re alle brud­de­ne på syk­kel­felt ved å skil­te dem. Kan­skje vil­le man ha syn­tes det had­de vært pin­lig om det had­de vært mulig. Og det blir sik­kert dyrt med så man­ge skilter.

Men: Det eksis­te­rer fak­tisk ikke skil­ter i Nor­ge som vars­ler slutt på syk­kel­felt. Det fin­nes hel­ler ikke skilt som vars­ler slutt på syk­kel­vei, slutt på gang­vei eller slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Der­imot fin­nes det skilt som vars­ler slutt på gate­tun og slutt på gågate. De fin­nes nok for­di man da kan vars­le sine els­ke­de biler om at nå er det ende­lig slutt på tul­let, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel der­for man også vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. At gang- og syk­kel­vei­er blir borte slik at man brått og uven­tet kas­tes til ulve­ne, det er det der­imot ingen grunn til å vars­le om. De har jo bare betyd­ning for syk­lis­ter og fotgjengere.

Con­ti­nue read­ing Unn­skyld, Oslo kom­mu­ne. Sta­tens veg­ve­sen er hoved­syn­de­ren den­ne gan­gen