Tag Archives: Vegvesenet

Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Veg­ve­se­net sva­rer ikke

Ny sykkelskandale i Oslo — denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir opp­gitt og depri­mert av sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler som Dags­revy­en 21 kun­ne pre­sen­te­re i går, 31.03.2011. Under utbyg­gin­gen av vei­er i Bjør­vi­ka har Veg­ve­se­net fun­net det for godt å sten­ge brua med syk­kel­vei, for å rive den. Man har selv­føl­ge­lig ingen alter­na­ti­ve tra­se­er. Repre­sen­tan­ten for veg­ve­se­net, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er har i alle fall lært seg det grunn­leg­gen­de for kom­mku­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re: Kom med tåke­prat uten inn­hold. “Nei, det vil jeg abso­lutt ikke anbe­fa­le” er hen­nes kom­men­tar om å syk­le på den vei­en som står igjen etter at Veg­ve­se­net har rasert syk­kel­vei­en. Hvor syk­lis­te­ne skal ta vei­en, sier hun ikke noe om. Sann­he­ten er vel at Veg­ve­se­net ikke har skjen­ket syk­lis­te­ne en tan­ke, og nå turer de fram i bil­spo­ret sitt.

Selv­føl­ge­lig har man ikke skil­tet eller vars­let på annen måte. Veg­di­rek­to­ra­tet og veg­ve­se­net er liv­red­de for å set­te opp et skilt for mye, i alle fall hvis skil­te­ne kan være nyt­ti­ge for syk­lis­ter. Så får å være på den sik­re siden skil­ter man hel­ler 1o gan­ger for lite. At det kan være far­lig for syk­lis­ter er åpen­bart en grei pris å aksep­te­re for Veg­ve­se­net når de på den­ne måten kan spa­re noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Ny syk­k­els­kan­da­le i Oslo — den­ne gan­gen fra Veg­ve­se­net.

Unnskyld, Oslo kommune. Statens vegvesen er hovedsynderen denne gangen

Man kan si mye stygt om Oslos mang­len­de sat­sing på syk­kel, noe jeg også har gjort. Men uan­sett hvor dår­lig man måt­te være, så skal man ikke kri­ti­se­res for mang­ler man selv ikke har ansvar for og som man fak­tisk ikke kan gjø­re så mye med.

Syk­kel­vei­er må hen­ge sam­men. Jeg har man­ge gan­ge kri­ti­sert de opp­styk­ke­de syk­kel­fel­te­ne i Oslo, som sta­dig avbry­tes for­di man mener at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler. Den kri­tik­ken er beret­ti­get og opp­rett­hol­des. Det er også beret­ti­get å kri­ti­se­re Oslos poli­ti­ke­re for å kom­me med tom­me løf­ter som ikke hol­des. Og det er all mulig grunn til å kri­ti­se­re de ansvar­li­ge for gans­ke kon­se­kvent å ute­late syk­kel når man plan­leg­ger sto­re end­rin­ger i kryss, eller bare opp­rus­tin­ger av noen gate­stub­ber. De for­tje­ner også kri­tikk for mang­len­de vil­je, og for ikke å føl­ge opp det som bysty­ret fak­tisk har vedatt (ikke noe av det som bysty­ret ved­tok i 2006, som skul­le vært fer­dig innen utlø­pet av 2009 er gjen­nom­ført i sen­trum og sen­trums­nære områder.)

Men jeg har også ankla­get Oslo kom­mu­ne for ikke å skil­te når syk­kel­felt opp­hø­rer. I “mitt and­re syk­kel­land”, Frank­ri­ke, er jeg vant til at det all­tid er tyde­lig skil­tet når syk­kel­vei opp­hø­rer. Jeg har skre­vet at jeg tror de ansvar­li­ge synes det vil­le være pin­lig om man skul­le syn­lig­gjø­re alle brud­de­ne på syk­kel­felt ved å skil­te dem. Kan­skje vil­le man ha syn­tes det had­de vært pin­lig om det had­de vært mulig. Og det blir sik­kert dyrt med så man­ge skilter.

Men: Det eksis­te­rer fak­tisk ikke skil­ter i Nor­ge som vars­ler slutt på syk­kel­felt. Det fin­nes hel­ler ikke skilt som vars­ler slutt på syk­kel­vei, slutt på gang­vei eller slutt på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei. Der­imot fin­nes det skilt som vars­ler slutt på gate­tun og slutt på gågate. De fin­nes nok for­di man da kan vars­le sine els­ke­de biler om at nå er det ende­lig slutt på tul­let, så nå er det igjen fritt fram for biler. Det er vel der­for man også vars­ler at det er slutt på kol­lek­tiv­felt. At gang- og syk­kel­vei­er blir borte slik at man brått og uven­tet kas­tes til ulve­ne, det er det der­imot ingen grunn til å vars­le om. De har jo bare betyd­ning for syk­lis­ter og fotgjengere.

Con­ti­nue read­ing Unn­skyld, Oslo kom­mu­ne. Sta­tens veg­ve­sen er hoved­syn­de­ren den­ne gan­gen