Tag Archives: Veiarbeid

Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?

NRK skriver i dag at minst 23 personer har omkommet i trafikkulykker som skyldtes vegarbeid. De omtaler ulykken hvor fjerdeklassingen Thomas ble påkjørt av en betongbil og drept på gang- og sykkelveien da han syklet hjem fra SFO. Statens vegvesen innrømmer at ulykkene kunne ha vært unngått. Men de vil visst likevel ikke gjøre det som er nødvendig for å unngå dem. Seniorrådgiver Ann Karin Midtgaard i Statens vegvesen, Region sør sier til NRK:

“– Vi har tradisjonelt sikret gående og syklende dårligere enn bilene. Det er mer komplisert å sikre dem fordi vi ikke skilter på fortau eller gang- og sykkelvei. “

Slikt gjør meg opprørt. Vegdirektoratet og vegvesenet (som vel bare er to hoder på det samme trollet) kan ikke bruke egen svikt som unnskylding for at de ikke gjør noe.

Continue reading Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten?