Tag Archives: Vikeplikt

Om de selvforklarende kantsteiner og vikeplikt @amstorli

Vi har fått høre mye mer­ke­lig om tra­fikk­reg­ler fra repre­sen­tan­ter for Sta­tens veg­ve­sen i det sis­te. De insis­te­rer på at dagens vike­plikt­reg­ler for syk­len­de er gode, Det er en vur­de­ring, og man kan være enig eller uenig i den. Jeg er sterkt uenig. Men man kan ikke si at noen tar feil i sin vur­de­ring. Hvis Tan­ja Lofts­gar­den synes de er gode, da er det nok sant at hun synes det, uten at vike­plikt­reg­le­ne blir noe bed­re av den grunn. Men det stop­per ikke der. De hev­der at syk­len­de  all­tid har vike­plikt når man syk­ler over et gang­felt. Det kan man fast­slå at er feil. Det har jeg kom­men­tert i et tid­li­ge­re inn­legg.

Men det stop­per ikke der:

I dis­ku­sjo­nen på Veg­nett om de etter Sta­tens veg­ve­sens mening for­tref­fe­li­ge vike­plikt­reg­le­ne for syk­len­de, skri­ver kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Anne Marie Stor­li i Sta­tens veg­ve­sen:

Møter du en avkjør­sel (fra pri­vat veg, par­ke­rings­plass e.l) har bilen vike­plikt. Avkjørs­ler utfor­mes med kant­stein e.l så det er enkelt å for­stå at bilen har vike­plikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Stor­li byg­ger på når hun sier at kant­stein betyr at bilis­te­ne (ikke bile­ne) har vike­plikt. Jeg kan ikke se at det er noe i tra­fikk­reg­le­ne eller skilt­for­skrif­ten som gir holde­punk­ter for noe slikt. Men Sta­tens veg­ve­sens Kai­sa Foyn intro­du­ser­te nylig kon­sep­tet selv­for­kla­ren­de tra­fikk­reg­ler, eller tra­fikk­reg­ler dik­tet opp for anled­nin­gen, som de også kan kal­les, og det­te er kan­skje en slik en.

Con­ti­nue read­ing Om de selv­for­kla­ren­de kant­stei­ner og vike­plikt @amstorli

Økseskaft fra Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen @presserom

Inn­leg­get om av vike­plikt­reg­le­ne for syk­len­de, som jeg kom­men­ter­te i Selv­til­fred­se Sta­tens veg­ve­sen om vike­plikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør ald­ri feil, er også pub­li­sert i Vegnett.no. Jeg skrev følen­de i kom­men­tar­fel­tet;

Kan Tan­ja Lofts­gar­den for­kla­re hvor­dan det er en god regel at en syk­list har vike­plikt for bilist som pas­se­rer en syk­list på paral­lell sykke­vei, og svin­ger inn til høy­re foran syk­lis­ten? Eller at syk­list har vike­plikt for møten­de bilist som krys­ser foran syk­list? Det er det­te pro­ble­me­ne med vike­plikt­reg­le­ne hand­ler om, ikke om gang­felt. Vik­ti­plikt­reg­le­ne er ikke gode. De er direk­te far­li­ge, og gjør det som kun­ne ha vært god infra­struk­tur dår­lig.”

I til­legg vis­te jeg til blogg­inn­leg­get.

Nå har Tan­ja Lofts­gar­den pre­sen­tert et økse­skaft, som svar på det­te, som jeg til­la­ter meg å gjen­gi:

<!– wp:more –>
<!–more–>
<!– /wp:more –>

Når en syk­list på gang- og syk­kel­veg kom­mer til en krys­sen­de veg møter han ofte et gang­felt. Der­for for­kla­rer vi hvor­for det er vik­tig å være akt­som og ta hen­syn ved krys­sin­ger av gang­felt. Syk­ler man over et gang­felt har du vike­plikt for bilen. Det er like­vel ikke ulov­lig å syk­le over gang­felt, men du må ta hen­syn og til­pas­se far­ten til de gåen­de, samt at du må være klar over at du har vike­plikt.

Mye hand­ler om god sam­hand­ling mel­lom uli­ke tra­fi­kan­ter. Sam­hand­ling og bruk av blikk og øye­kon­takt gir økt fram­kom­me­lig­het og økt tra­fikk­sik­ker­het for både de syk­len­de, gåen­de og bilis­ter. Å gi syk­lis­ter sam­me ret­tig­het som de gåen­de over gang­felt, kan føre til høy fart på de syk­len­de slik at det blir vans­ke­lig for bilis­te­ne å se de i tide. Det­te kan føre til tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner og dår­lig tra­fikk­sik­ker­het.

På spørs­mål om mot­gå­en­de bilist som krys­ser foran syk­list har bilis­ten vike­plikt for syk­kel om man syk­ler i veg­ba­nen eller i syk­kel­felt. Så len­ge den syk­len­de er i kjøre­ba­nen (inklu­dert syk­kel­felt) gjel­der almin­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler. Er syk­lis­ten på gang- og syk­kel­veg og skal kys­se en veg har syk­lis­ten all­tid vike­plikt.

Som nevnt i svar over viser stu­di­er en klar sam­men­heng mel­lom høy sykke­lan­del og et sam­men­hen­gen­de og godt utbygd syk­kel­veg­nett. Der­for er vi opp­tatt av å etab­le­re syk­kel­ve­ger som kan bidra til både god fram­kom­me­lig­het, trygg­het og tra­fikk­sik­ker­het.”

Det er vel­dig mye å si om det­te økse­skaf­tet.

Når en syk­list på gang- og syk­kel­veg kom­mer til en krys­sen­de veg møter han ofte et gang­felt.”

Det er noe av pro­ble­met, som for­ster­ker virk­nin­ge­ne av håp­løse vike­plikt­reg­ler. I sivi­li­ser­te land føres syk­kel­vei gjen­nom krys­set, slik det fak­tisk er gjort på illust­ra­sjons­bil­det til artik­ke­len (jeg vet ikke hvor det bil­det er tatt). Der “Tour de Finan­ce” krys­ser avkjø­rin­gen til Tjuv­hol­men, har man bare latt syk­kel­vei­en for­svin­ne i intet, ved siden av et paral­lelt gang­felt.

Det er en UBRUKELIG løs­ning å la syk­kel­vei­er, eller den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei ende i et gang­felt. Tan­ja Lofs­gar­den frem­h­ver selv hvor­for det er ubru­ke­lig, sam­ti­dig som hun viser at hun ikke har for­stått reg­le­ne:

Der­for for­kla­rer vi hvor­for det er vik­tig å være akt­som og ta hen­syn ved krys­sin­ger av gang­felt. Syk­ler man over et gang­felt har du vike­plikt for bilen. Det er like­vel ikke ulov­lig å syk­le over gang­felt, men du må ta hen­syn og til­pas­se far­ten til de gåen­de, samt at du må være klar over at du har vike­plikt.”

Hva slags tøv er det­te? Har Sta­tens veg­ve­sen som mål å bry­te opp ryt­men til alle som syk­ler, slik at man skal måt­te stop­pe opp og kon­ver­te­re til fot­gjen­ger i alle kryss? Det­te min­ner mer om syk­kel­sa­bo­ta­sje enn om syk­kel­til­rette­leg­ging.

Det stem­mer ikke at den som syk­ler over et gang­felt har vike­plikt for bil på krys­sen­de vei. Det som er kor­rekt, er at bilis­ten ikke har vike­plikt for den som syk­ler i gang­fel­tet, og det er fak­tisk noe helt annet. Ut fra Tan­ja Lofts­gar­dens svar, kan man lure på om det er en mis­for­stå­el­se av tra­fikk­reg­le­ne som gjør at Sta­tens veg­ve­sen vel­ger dår­li­ge løs­nin­ger.

Det som gjør at syk­len­de har vike­plikt, er dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Om det er gang­felt eller ikke har ingen betyd­ning for syk­len­des vike­plikt. Det er ene og ale­ne nevn­te dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­se som betyr noe. Man kan fjer­ne gang­fel­tet, og det end­rer ikke noe når det gjel­der syk­len­des vike­plikt. Der­for er det Tan­ja Lofts­gar­den her sva­rer, tøv. At gang­fel­tet har betyd­ning for bilis­ters vike­plikt over­for gåen­de, er en helt annen sak — som den­ne debat­ten ikke drei­er seg om.

At en som utta­ler seg om vike­plikt­reg­le­ne på veg­ne av Sta­tens veg­ve­sen ikke synes å ha for­stått det­te, gir i seg selv grunn til bekym­ring. Det er ikke over­ras­ken­de at reg­le­ne er dår­li­ge og Sta­tens veg­ve­sen er til­freds med dem, når de ikke en gang har for­stått dem.

Mye hand­ler om god sam­hand­ling mel­lom uli­ke tra­fi­kan­ter. Sam­hand­ling og bruk av blikk og øye­kon­takt gir økt fram­kom­me­lig­het og økt tra­fikk­sik­ker­het for både de syk­len­de, gåen­de og bilis­ter.”

Det er vik­tig å bruk hodet i tra­fik­ken, og god sam­hand­ling er vik­tig. Ingen er ueni­ge i det­te. Men det­te kan ald­ri erstat­te gode og kla­re reg­ler. Uklar­het vil i prak­sis all­tid gå ut over den sva­ke part. Når Tan­ja Lofts­gar­den sva­rer med “sam­hand­ling”, blir det sva­da som ikke sva­rer på noe spørs­mål.

Å gi syk­lis­ter sam­me ret­tig­het som de gåen­de over gang­felt, kan føre til høy fart på de syk­len­de slik at det blir vans­ke­lig for bilis­te­ne å se de i tide. Det­te kan føre til tra­fikk­far­li­ge situa­sjo­ner og dår­lig tra­fikk­sik­ker­het.”

Hvem har fore­slått at gi syk­len­de de sam­me ret­tig­he­ter som gåen­de over gang­felt? Det­te er avspo­ring. Den er en vel­kjent form for spo­re av og for­sø­ke å mani­pu­le­re debat­ter: Man til­leg­ger sin mot­stan­der menin­ger de ikke har, kon­stru­erer sine egne spø­kel­ser og argu­men­te­rer mot dis­se. Hvis noe seriø­se aktø­rer har fore­slått det som Tan­ja Lofts­gar­den her sier, så vil jeg gjer­ne ha det doku­men­tert.

Pro­ble­met er vikeli­plikt når man syk­ler på syk­kel­vei­er, inklu­si­ve den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Det gir for­øv­rig langt far­li­ge­re situa­sjo­ner og har ført til alvor­li­ge ulyk­ker når bilis­ter har trodd at de har hatt ret­tig­he­ter som de ikke har hatt, og har krys­set gang- og syk­kel­vei­er ved utkjørs­ler fra ben­sin­sta­sjo­ner, par­ke­rings­plas­ser, butik­ker m.m.

På spørs­mål om mot­gå­en­de bilist som krys­ser foran syk­list har bilis­ten vike­plikt for syk­kel om man syk­ler i veg­ba­nen eller i syk­kel­felt. Så len­ge den syk­len­de er i kjøre­ba­nen (inklu­dert syk­kel­felt) gjel­der almin­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler. Er syk­lis­ten på gang- og syk­kel­veg og skal kys­se en veg har syk­lis­ten all­tid vike­plikt.”

Jada, jeg vet det­te. Pro­ble­met er når man krys­ser foran syk­len­de på en syk­kel­vei. Mitt spørs­mål er ikke hvem som har vike­plikt, jeg kjen­ner dis­se reg­le­ne godt. Men Tan­ja Lofts­gar­den unn­la­ter å sva­re på hvor­for hun mener det er en god regel at syk­len­de har vike­plikt i en slik situa­sjon. Jeg min­ner om over­skrif­ten på inn­leg­get i Veg­nett:

Der­for er vike­plikts­reg­le­ne for syk­lis­ter gode i dag”

Jeg vil ha en begrun­nel­se for hvor­for hun mener nevn­te vike­plikt­reg­ler er gode. Jeg tar det at hun unn­vi­ker å sva­re på det sen­tra­le, som en bekref­tel­se på at det er en elen­dig regel, og at hun ikke er i stand til å begrun­ne hvor­for det­te er en god regel, slik hun selv påstår.

Som nevnt i svar over viser stu­di­er en klar sam­men­heng mel­lom høy sykke­lan­del og et sam­men­hen­gen­de og godt utbygd syk­kel­veg­nett. Der­for er vi opp­tatt av å etab­le­re syk­kel­ve­ger som kan bidra til både god fram­kom­me­lig­het, trygg­het og tra­fikk­sik­ker­het.”

Ingen har sagt at vi ikke tren­ger god infra­struk­tur. Sta­tens veg­ve­sen har hoved­an­sva­ret for den elen­di­ge infra­struk­tu­ren i Nor­ge. Når skal dere f.eks. ret­te opp skan­da­len i Bjør­vi­ka? Når skal dere sik­re “Tour de Finance”-ruten mot at bilis­ter kjø­rer i den? Sta­tens veg­ve­sen bru­ker sine egne for­søm­mel­ser som begrun­nel­se for ikke å gjø­re noe med dår­li­ge tra­fikk­reg­ler.

Sta­tens veg­ve­sen (og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet) gjør vondt ver­re ved å gjø­re en dår­lig infra­struk­tur enda dår­li­ge­re gjen­nom dår­li­ge reg­ler. Det for­ster­kes ytter­li­ge­re ved at man ikke skil­ter, slik man gjør i sivi­li­ser­te land.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil

Aften­pos­ten sat­te søke­lys på syk­len­des vike­plikt. Det er mye å si om Aften­pos­tens vink­ling, blant annet at de foku­ser­te alt­for mye på gang­felt. Et selv­til­freds Sta­tens veg­ve­sen, repre­sen­tert ved senior­in­ge­ni­ør Tan­ja Lofts­gar­den, sva­rer at vike­plikt­reg­le­ne er gode. Man kan lure på hvil­ken pla­net de lever på, og hvor­dan de beve­ger seg rundt i sam­fun­net. Det­te er nok som det plei­er å være i Sta­tens veg­ve­sen: Folk som beve­ger seg i, og ten­ker bil, bil, bil, og som ikke har syk­let siden de var barn.

Sta­tens veg­ve­sen, ved Kai­sa Froyn, har nylig intro­du­sert kon­sep­tet selv­for­kla­ren­de reg­ler for syk­len­de. Reg­ler som ver­ken fin­nes i tra­fikk­reg­ler eller skilt­reg­ler, og som selv­føl­ge­lig ikke er er skil­tet. Man bare tar for gitt at syk­len­de for­står hvor­dan dis­se sel­for­kla­ren­de reg­le­ne er. Så da må jeg bare slut­te meg til , skri­ver på Twit­ter:

For meg vir­ker det “selv­for­kla­ren­de” at bilis­ter har vike­plikt når de krys­ser gang- og syk­kel­vei. For dem og, for de aller fles­te av dem stop­per jo.”

Det kun­net vært inter­es­sant å over­høre en lunsj­dis­ku­sjon hvor Kai­sa Foyn for­sø­ker å for­kla­re selv­for­kla­ren­de tra­fikk­reg­ler til para­graf­ryt­ter Tan­ja Lofts­gar­den.

<!– wp:more –>
<!–more–>
<!– /wp:more –>

Skjønt for Satans bil­veg­ve­sen er det nok bare for­bud mot å syk­le som er selv­for­kla­ren­de. At syk­len­de skul­le ha noen for­de­ler i tra­fik­ken, nei det skul­le tatt seg ut. I Satans bil­veg­ve­sen gjel­der: Bilen først, det er bilen først. Dis­se fol­ke­ne har tross alt viet livet sitt til å sør­ge for bed­re frem­kom­me­lig­het for bilis­ter. Da kan man ikke ha sli­ke for­styr­ren­de syk­lis­ter som øde­leg­ger kjø­re­ryt­men. Eller “beve­ge­li­ge side­hin­der” som de lær­te at syk­len­de var, de som stu­der­te vei­byg­ging og bruk­te T.B. Rii­ses lære­bok “Veg­byg­ging”. Den sis­te ver­sjo­nen jeg har sett av den lære­bo­ken er fra 1966. Men kul­tu­ren er rot­fes­tet, og pre­ger åpen­bart hold­nin­ge­ne fort­satt.

I Satans bil­veg­ve­sen base­rer man seg på at nors­ke bilis­ter er vel­dig mye dum­me­re enn bilis­ter i det sto­re og skum­le lan­det, Utlan­det. For det som fun­ge­rer utmer­ket i and­re land, det kan umu­lig gå i Nor­ge. Kan­skje har de rett i at nors­ke bilis­ter er dum­me­re og mer hen­syns­løse enn bilis­ter i and­re land. Etter å ha syk­let i Nor­ge og en del and­re land, kan man få inn­trykk av at det er slik. Men jeg har ikke sett noen data som under­byg­ger det.

Vi må først få på plass infra­struk­tur, sier Tan­ja Lofts­gar­den. Først da kan vi lage gode tra­fikk­reg­ler. I Nor­ge er det slik at det som reg­nes som den bes­te infra­struk­tu­ren, som det sat­ses på i de fles­te sivi­li­ser­te land: Sepa­ra­te syk­kel­vei­er, blir dår­lig i Nor­ge pga håp­løse vike­plikt­reg­ler. Dår­li­ge reg­ler gjør god infra­struk­tur dår­lig. Hvor lang tid mener Tan­ja Lofts­gar­den det vil gå før infra­stra­struk­tu­ren er god nok til at man kan lage gode tra­fikk­reg­ler? 150 år? 200 år?

Hvem ha så hoved­an­sva­ret for den dår­li­ge infra­struk­tu­ren? Sta­tens veg­ve­sen, ingen and­re. Bjør­vi­ka er et skan­dale­pro­sjekt, med Sta­tens veg­ve­sen som hoved­skan­da­lør. I dis­se dager blir vi også min­net om en Sta­tens veg­ve­sen spe­si­al i Haa­kon Vs gate: De har laget en smal gang- og syk­kel­vei, ja akku­rat: Den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei, som alle and­re enn Sta­tens veg­ve­sen for lengst har for­stått er ubru­ke­lig. Da den­ne ble laget, var det åpen­bart at det var en ubru­ke­lig løs­ning, som det mes­te annet de har laget i Bjør­vi­ka. Nå som poli­ti­et har stengt gang­bro­en til Sør­en­ga, har Haa­kon Vs gt blitt ufrem­kom­me­lig for syk­len­de pga av alle fot­gjen­ger­ne. Få ut fin­gern, Tan­ja Lofts­gar­den, og få meg deg dine med­sam­men­svor­ne til å lage den infra­struk­tu­ren du mener må på plass.

Vike­plikt­reg­le­ne er elen­di­ge, og de er direk­te far­li­ge for syk­len­de. Men Sta­tens veg­ve­sen ofrer gjer­ne noen syk­lis­ter (og fot­gjen­ge­re) for å unn­gå at man hind­rer bilis­te­nes frem­kom­me­lig­het, og for å spa­re noen små­pen­ger. Jada, jeg har hørt om null­vi­sjo­ner osv. Men det er bare tom sva­da, så len­ge dere ikke gjør det som er nød­ven­dig for å rea­li­se­re dem. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det dere gjør, ikke i det dere sier. I prak­sis aksep­te­rer dere at noen syk­len­de ofres.  Men før jeg kom­mer til­ba­ke til det­te, litt om infra­struk­tur. Mye syk­kel­in­fra­struk­tur er kom­mu­nal. Men Sta­tens veg­ve­sen har gjen­nom sine Syk­kel­hånd­bø­ker lagt en mal for å sik­re dår­lig infra­struk­tur, også på vei­er de selv ikke har det for­mel­le ansva­ret for.

Vi som bor i Oslo er såpass hel­dig at de ansvar­li­ge i byen ikke vil føl­ge Sta­tens veg­ve­sens hånd­bø­ker for dår­lig syk­kel­in­fra­struk­tur, og har i ste­det laget sin egen Oslo­stan­dard.

Sta­tens veg­ve­sen plei­er å være flin­ke til å leg­ge ut skrytetwe­ets når de åpner en ny riks­vei. Som her, når de for­tel­ler om nasjo­nal turist­vei over Sogne­fjel­let. Jeg plei­er ofte å sjek­ke doku­men­te­ne, for å se hva slags syk­kel­in­fra­struk­tur de har byg­get. Depri­me­ren­de ofte er det ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Ofte har man laget tun­nel­løs­nin­ger som direk­te hind­rer syk­ling. Som på Sogje­fjell­s­vei­en som er nevnt oven­for. At det­te er Nasjo­nal syk­kel­rute 6 hol­der Sta­tens veg­ve­sen kjeft om, og ser helt bort fra når de skal reha­bi­li­te­re vei­en. Syk­kel­tu­ris­ter, det vil ikke Sta­tens veg­ve­sen ha i Nor­ge. Turis­ter får pent kjø­re bil, som skik­ke­li­ge folk! For i Sta­tens veg­ve­sen gjel­der: Bilen først, det er bilen først.

Man er seg selv nær­mest. Nor­ges anta­ge­lig mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei er i mitt nær­om­rå­de, selv om den ikke inn­går i min dag­li­ge syk­kel­rute: Frog­ner­stran­den, Tour de Finan­ce. Den har peri­ode­vis bruk­bar, med ikke god stan­dard. Den bur­de ha vært mye bre­de­re, og det bur­de vært høy­kva­li­tets­stan­dard  hele vei­en.

Føl­ger vi den fra Bestum­ki­len og inn, kom­mer vi først til rund­kjø­rin­gen ved Sjø­lyst. Inn­kjø­ring til og utkjø­ring fra båtopp­lags­plas­sen er åpen­bart “par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de “, som etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 har vike­plikt for krys­sen­de syk­kel­vei. Både bilis­ter som skal svin­ge inn på, og som kom­mer ut fra plas­sen har vike­plikt. Like­vel er det satt opp et vike­plikt­skilt som er plas­sert slik at det sig­na­li­se­rer at bilis­te­ne ikke har vike­plikt før de har krys­set syk­kel­vei­en og skal ut i rund­kjø­rin­gen.

Hvem har ansva­ret? Sta­tens veg­ve­sen. Elen­dig prak­ti­se­ring av et elen­dig regel­verk, som gjør situa­sjo­nen enda vans­ke­li­ge­re for folk som syk­ler. Når skal dere ret­te opp det­te, Tan­ja Lofts­gar­den?

Fra Sjø­lyst til Bygd­øy­krys­set snev­res vei­en inn til en smal gang- og syk­kel­vei, før den igjen blir litt bed­re mot Frog­ner­ki­len. Langs den­ne strek­nin­gen er det man­ge båt­plas­ser. Båt­folk er åpen­bart dår­li­ge til bens, så de er visst avhen­gi­ge av å kun­ne kjø­re helt fram til båten. Jeg lurer på hvor­dan de kla­rer å kom­me seg ombord, har de kran slik at de hei­ses ombord? Vak­te­ne som skal pas­se på båte­ne, er så beve­gel­ses­hem­me­de at de må kjø­re helt fram til vakt­bo­den. Det kan ikke være mye hjelp i sli­ke vak­ter. Det er selv­fø­le­lig ikke lov å kjø­re bil her. Men vi risi­ke­rer sta­dig å møte bilis­ter i syk­kel­vei­en.

Sær­lig risi­ke­rer vi å møte dem fine som­mer­hel­ger, når Tour de Finan­ce-syk­lis­te­ne ikke domi­ne­rer, men når fami­li­er med barn gjer­ne syk­ler f.eks. mot Bygd­øy. Reg­le­ne er greie nok, det er ikke lov å kjø­re bil her. Men ikke noe er gjort for å hind­re bilis­ter i å kjø­re på syk­kel­vei­en. Hvem har ansva­ret for at infra­struk­tu­ren er man­gel­full: Sta­tens veg­ve­sen.

Når vi kom­mer til Kon­gen mari­na, er vi igjen et sted hvor det er adkomst til par­ke­ring, ikke offent­lig vei, slik at bilis­ter har vike­plikt. Det bur­de selv­sagt vært mar­kert med skilt som min­ner bilis­te­ne om den­ne vike­plik­ten. Men Sta­tens veg­ve­sen er visst opp­tatt av at infra­struk­tu­ren skal være dår­lig, kan­skje slik at de kan unn­la­te å gjø­re noe med det elen­di­ge regel­ver­ket.

Rund­kjø­rin­gen ved Hjort­nes er også et sted hvor de er helt åpen­bart at det bur­de skil­tes vike­plikt for krys­sen­de bil­tra­fikk. Her har det skjedd alvor­li­ge ulyk­ker med syk­len­de. Men pytt, pytt, en syk­list fra eller til betyr da ikke noe, bara bilis­te­ne kom­mer fram. Det er åpen­bart hold­nin­gen i Sta­tens veg­ve­sen.

Når vi kom­mer til avkjørn­gen til Tjuv­hol­men, er det igjen et sted hvor det er åpen­bart at bilis­ter bør ha vike­plikt, og hvor syk­kel­vei­en bur­de ha vært mar­kert over krys­set.

Den­ne lis­te kun­ne vært gjort vel­dig lang. Det skal jeg ikke gjø­re. Men jeg tar med vei­en for­bi Njård­hal­len mot Røa. Her er det en  syk­kel­vei som er alt­for smal, så smal at jeg van­lig­vis ikke tar sjan­sen på å bru­ke den når jeg syk­ler ned­over. Det er dår­lig sikt, og man risi­ke­rer å møte noen på vei opp­over, som ikke hol­der siden sin godt.

Det er der­for bed­re å vel­ge kjøre­fel­tet, så risi­ke­rer man ikke å kol­li­de­re med møten­de syk­lis­ter. Hvem har ansva­ret for elen­dig­he­ten? Sta­tens veg­ve­sen, selv­føl­ge­lig.

Ved Njård­hal­len er det et stygt kryss. Etter dagens reg­ler for dis­kri­mi­ne­ring av syk­len­de, har syk­len­de som kom­mer langs hoved­vei­en vike­plikt for bilis­ter som kom­mer fra eller skal inn å side­vei­en. En dame kla­get i Akers­pos­ten at hun var blitt skjelt ut av en syk­list — uten grunn. Syk­lis­ten bur­de nok hel­ler ha skjelt ut Tan­ja Lofts­gar­den og and­re som har ansvar for de elen­di­ge reg­le­ne og den håp­løse regu­le­rin­gen.

Jeg lurer på hva som er galt med Tan­ja Lofts­gar­den, som kan påstå at det­te er en god løs­ning. Hun har nok bare kjørt bil her. Selv­føl­ge­lig bur­de det ha vært skil­tet vike­plikt for krys­sen­de bilis­ter. Selv en byrå­krat i Satans bil­veg­ve­sen  bur­de være i stand til å for­stå det.

I til­legg til at syk­kel­vei­en er for smal, bidrar også vike­plikt­reg­le­ne til å gjø­re at man bør vel­ge kjøre­fel­tet ned­over. Da har nem­lig bilis­ter som kom­mer fra eller skal inn på side­vei­en vike­plikt.

Kryss­ut­for­min­gen er også gjen­nom­gå­en­de dår­lig, en spe­sia­li­tet for Sta­tens veg­ve­sen. Man mar­ke­rer ikke syk­kel­vei over krys­set. Det må for all del ikke gis inn­trykk av at kjøre­fel­tet krys­ser en syk­kel­vei. Den skal åpen­bart utfor­mes slik at syk­len­de kom­mer inn på eller krys­ser vei fra syk­kel­vei. Slik under­stre­ker Satans bil­veg­ve­sen sitt grunn­prin­sipp: Det er bilen først, bilen først!

I sivi­li­ser­te land utfor­mer man gjer­ne kryss slik at det er plass mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt til at én bil kan krys­se førs­te vike­plikts­lin­je for syk­kel­vei­en, og ven­te mel­lom syk­kel­vei og kjøre­felt på at det skal bli kart å kjø­re inn i eller over kjøre­fel­tet.

Tra­fikk­reg­le­ne § 9 nr 2, lyder:

Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gate­tun.”

Det bur­de være like selv­sagt at kjø­ren­de som krys­ser syk­kel­vei har vike­plikt for syk­len­de. Tra­fikk­reg­le­ne er i, til­legg til å dis­kri­mi­ne­re syk­len­de, pre­get av dår­lig regel­hånd­verk. Gang­vei, hva er det? Hva hvis det er den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei? I fle­re sam­men­hen­ger har gang- og syk­kel­vei blitt like­stilt med gang­vei, hvil­ket ytter­li­ge­re bidrar til å gjø­re dem ubru­ke­li­ge for syk­len­de. Gjel­der den­ne vike­plik­ten også ved krys­sing av gang- og syk­kel­vei? Og har man da bare vike­likt for gåen­de, ikke for syk­len­de på den­ne vei­en. Det­te sier Tan­ja Lofts­gar­den:

Det er et vik­tig prin­sipp at tra­fikk­reg­le­ne gir ret­tig­he­ter og plik­ter avhen­gig av om du befin­ner deg i vei­bane, syk­kel­felt, gang- og syk­kel­vei, for­tau, osv. Syk­lis­ter bør ikke ha egne vike­plikts­reg­ler, dis­se må være knyt­tet til hvor de syk­ler.”

Jeg er enig i det­te utgangs­punk­tet. Og da må det selv­sagt være slik at kjø­ren­de som krys­ser gang- (og syk­kel­vei) har vike­plikt for all tra­fikk på den­ne vei­en.

I Nor­ge lages sli­ke vei­er stort sett slik at det ikke er plass for en bil å stå her. Resul­ta­tet er ofte at de blir stå­en­de og blok­ke­re syk­kel­vei­en, mens de ven­ter på at det skal bli klart i kjøre­fel­tet. Men på den­ne måten sør­ger en avde­ling i Satans bil­veg­ve­sen for dår­lig infra­struk­tur, slik at Tan­ja Lofts­gar­den får en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe med reg­le­ne.

Vi kan glem­me gang­felt. De er ikke vik­ti­ge i den­ne sam­men­hen­gen. Man kan all­tid gå av syk­ke­len og tril­le over, gjer­ne saaaaak­te for å under­stre­ke idio­ti­en, og bilis­te­ne har vike­plikt. Eller man kan begyn­ner å gå, så begyn­ner man å syk­le når bilis­te­ne har stop­pet. Bilis­te­ne har ikke påkjørs­rett, selv om noen av dem synes å tro det. Har de først stan­set, kan de selv­sagt ikke star­te for å kjø­re på en per­son, bare for­di ved­kom­men­de har satt seg på syk­ke­len. Det er dess­uten i beg­ges inter­es­se at man syk­ler over, slik at krys­sin­gen går ras­ke­re.

Bilis­ter har en ube­tin­get vike­plikt for gåen­de i gang­felt, og må all­tid være for­be­redt på å stop­pe når de kom­mer til et gang­felt. En som løper er også gåen­de, og en løpen­de kan godt kom­me i vel så stor fart som de fles­te syk­len­de hol­der på sli­ke ste­der. Så det­te, Tan­ja Lofts­gard, er et klart eksem­pel på at tra­fikk­reg­le­ne gir ret­tig­he­ter til tra­fi­kant­grup­per, ikke etter på hva slags områ­de de befin­ner seg. Men det er langt tra­di­sjon i Sta­tens veg­ve­sen for å fra­vi­ke prin­sip­per, så len­ge det er til ska­de for folk som syk­ler.

Nor­ge er et av, så vidt jeg vet to land hvor det er til­latt å syk­le på for­tau­et. Det er en håp­løs regel som ald­ri bur­de ha vært ved­tatt. Men den er der, og det er ikke mulig å rever­se­re den nå. De far­li­ge situa­sjo­ne­ne opp­står som regel i kryss­nings­punk­te­ne. Syk­ling på for­tau­et gir en falsk trygg­het. Det fører til at syk­len­de kom­mer ut i kjøre­fel­tet på for bilis­ter (og syk­lis­ter i kjøre­fel­tet) helt uven­te­de ste­der. Å gi syk­len­de som kom­mer fra for­tau ut i fot­gjen­ger­felt en form for for­kjørs­rett, vil ikke være en god løs­ning.

Der­imot må den ver­ste av dis­kri­mi­ne­rings­reg­le­ne fjer­nes, den som står i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Her sier Satans bil­veg­ve­sen og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet med all mulig tyde­lig­het: Syk­len­de er en paria­kas­te som egent­lig er uøns­ket. Skul­le de like­vel syk­le, skal de i alle fall vike for alle and­re. Det er bilen først, bilen først.

Det er ikke man­ge ste­der i Nor­ge hvor vi har syk­kel­vei­er som ikke lig­ger langs “bil­vei” (det fin­nes ikke noe som heter bil­vei). Skul­le det fin­nes sli­ke, bør i utgangs­punk­tet den van­li­ge høyre­reg­len gjel­de.

Når syk­kel­vei går langs annen vei, bør sam­me reg­ler gjel­de som for annen tra­fikk på den vei­en. Hvis det er for­kjørs­vei, bør syk­kel­vei­en også ha for­kjørs­rett. Man kan betrak­te syk­kel­vei som kjøre­felt, om enn fysisk adskilt, slik at vi kan hol­de oss til tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1, førs­te ledd:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krys­ses.”

Om vi ellers lar de van­li­ge vike­plikt­reg­ler gjel­de, vil vi få bort det aller ver­ste, nem­lig at en syk­len­de etter dagens reg­ler risi­ke­rer å bli ansvar­lig for å bli påkjørt i situa­sjo­ner hvor det er åpen­bart at bilis­ten har skyl­den. Jeg bru­ker her “har skyl­den” i betyd­nin­gen at det er bilis­ten som ved uakt­som opp­tre­den har for­år­sa­ket kol­li­sjo­nen, ikke i betyd­nin­gen har det juri­dis­ke ansva­ret.

Hvis vi hol­der oss til krys­set ved Njård­hal­len for å illust­re­re det­te. En syk­list kom­mer syk­len­de i syk­kel­vei­en, ned­over langs Sørke­dals­vei­en, inn mot krys­set Mor­ge­dals­vei­en.

Hvis en bilist som kjø­rer ned­over Sørke­dals­vei­en kjø­rer for­bi, og svin­ger inn i Mor­ge­dals­vei­en foran syk­lis­ten, er det syk­lis­ten som har vike­plikt.

Som syk­len­de risi­ke­rer man å bli ned­kjørt av en bilist som kom­mer bak­fra og svin­ger inn foran en. Det er direk­te far­lig. Hvor­dan kan du si at det­te er en god regel, Tan­ja Lofts­gar­den ? Er det en god regel for­di den kan bidra til at fær­re syk­ler?

Vi kan end­re litt på eksem­pe­let. Syk­lis­ten kom­mer for­tatt ned­over. Bilis­ten kom­mer opp­over, og svin­ger til venst­re inn Mor­ge­dals­vei­en, foran syk­lis­ten. Syk­lis­ten har vike­plikt etter dagens reg­ler. Det er også et eksem­pel på at reg­le­ne utgjør en fare for syk­len­de. Hvor­dan kan du for­sva­re sli­ke reg­ler, Tan­ja Lofts­gar­den?

Tra­fikk­reg­le­ne må være knyt­tet til vei­en, ikke til tra­fi­kan­ten sier Taj­na Lofts­gar­den. Pro­ble­met er ikke at reg­le­ne ikke utfor­met for vei­en, men at reg­le­ne knyt­tet til syk­kel­vei­er er håp­løst dår­li­ge, direk­te dis­kri­mi­ne­ren­de over­for og far­li­ge for syk­len­de. Jeg skul­le gjer­ne hatt Tan­ja Lofts­gar­dens kom­men­tar til det­te.

Tan­ja Lofts­gar­den snak­ker seg bort fra det vesent­li­ge ved å foku­se­re på gang­felt. Men hun bekref­ter en av tvangs­tan­ke­ne og feil­slut­nin­ge­ne hos Sta­tens veg­ve­sen når hun sier:

Å gi syk­lis­ter sam­me ret­tig­het som gåen­de på gang­felt vil kun­ne føre til at syk­lis­ter hol­der høy­ere has­tig­het når de kom­mer fra gang- og syk­kel­vei eller for­tau og skal krys­se vei­en.”

Det er idio­ti, og bidrar til dår­lig infra­truk­tur når syk­kel­vei­er, eller den håp­løse bas­tar­den gang- og syk­kel­vei ender i gang­felt hver gang en krys­ser en annen vei. I sivi­li­ser­te land mar­ker man selv­sagt syk­kel­vei gjen­nom krys­set.

Skal man leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for å syk­le, da leg­ger man for­hol­de­ne til ret­te for folk som syk­ler. Men tvin­ger dem ikke av syk­le­ne for å kon­ver­te­re til å bli fot­gjen­ge­re ved hvert kryss, for­di regu­le­rin­gen er knyt­tet til tra­fi­kan­ten, ikke til vei­en.

Sta­tens veg­ve­sen sli­ter med alvor­li­ge hold­nings­pro­ble­mer. De to som er nevnt her, Kai­sa Foyn og Tan­ja Lofts­gar­den er to av pro­ble­me­ne. Kai­sa Froyn hev­der at vi har selv­for­kla­ren­de reg­ler som for­byr syk­ling, noe som er helt på try­net. De vil­le vært kva­li­fi­sert stryk om hun skul­le ha hev­det noe slikt ved en juri­disk prø­ve. Men i Sta­tens veg­ve­sen slip­per man visst unna med hva som helst. Tan­ja Lofts­gar­den er et pro­blem når hun kan mene at det er bra å ha reg­ler som set­ter syk­lis­ters liv og helse i fare.

De er dess­ver­re ikke ale­ne. Avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon Guro Ranes, kun­ne til Dagens Nærings­liv i 2011 utba­su­ne­re at syk­lis­te­ne ofte har skyl­den ved kol­li­sjo­ner.

Det er slikt vi er vant til å lese i syk­kel­hat­grup­per på Face­bo­ok,  i kom­men­tar­fel­te­ne i Nett­avi­sen og and­re søp­pel­pub­li­ka­sjo­ner. Men når en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg har ikke blitt klok på for­hol­det mel­lom Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen) sier noe slikt, da reg­ner jeg med at de har et visst fakta­grunn­lag. Så jeg les­te med inter­es­se hva hun byg­get på. Men det var totalt use­riøst:
Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det sam­me.”

Hun had­de tit­tet ut kon­tor­vin­du­et, og truk­ket sine slut­nin­ger. Det er syn­sing på kom­men­tar­felt­nivå, og ikke slikt man ven­ter fra en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet. Det sier noe om hvor dår­lig grunn­lag sli­ke folk kan ha for sine påstan­der. Også for avde­lings­di­rek­tø­rer i Veg­di­rek­to­ra­tet synes det å være aksep­tert, i alle fall i eta­ten, å kom­me med ube­grun­net hets mot syk­len­de. Er det over­ras­ken­de at jeg har mis­tet respek­ten for de som utta­ler seg på veg­ne av Sta­tens veg­ve­sen?

12. juni 2015 var det en Karin Høy­stad, også i tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen, men nå i Sta­tens veg­ve­sen og ikke i Veg­di­rek­to­ra­tet (jeg tror de snak­ker om sam­me sek­sjon, men vet ikke), som sa til Øst­lan­dets blad at det vil­le være å favo­ri­se­re syk­len­de og nær­mest en dis­kri­mi­ne­ring av bilis­ter å leg­ge til ret­te for syk­ling på Gam­le Mosse­vei, en strek­ning hvor det for noen år siden ble laget ny vei for bilis­te­ne. Jeg lurer på hva slags tul­le­sek­sjon den­ne tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen er. Er det Veg­di­rek­to­ra­tets satire­av­de­ling?

De ver­ste utta­lel­se­ne fra Sta­tens veg­ve­sen kom i for­bin­del­se med en rap­port om 23 per­soner som var drept i for­bin­del­se med vei­ar­beid, fle­re av dem barn på gang- og syk­kel­vei­er. En av påkjørs­le­ne, av en 10-åring som ble kjørt ihjel mens han syk­let på en gang- og syk­kel­vei hjem fra SFO, beskri­ves slik:

Iføl­ge rap­por­ten fra Veg­ve­se­net var det­te ikke skil­tet, og det var ingen sik­ring mel­lom anleggs­om­rå­det og gang- og syk­kel­vei­en. Avkjør­se­len var utfly­ten­de og dår­lig utfor­met, og Veg­ve­se­net had­de ikke stilt krav om manu­ell diri­ge­ring av tra­fik­ken. ”

Det var på det rene at fle­re liv vil­le ha blitt spart ved bed­re sik­ring. Til det­te sier en Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen:

Vi har tra­di­sjo­nelt sik­ret gåen­de og syk­len­de dår­li­ge­re enn bile­ne. Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei. Barn går dess­uten mye på gam­mel vane og har vans­ke­li­ge­re for å til­pas­se seg et nytt møns­ter,”

Vi skil­ter ikke på for­tau eller gang- og syk­kel­vei.” Nei, da får gåen­de og syk­len­de hel­ler bli drept. Jeg spur­te etter den­ne saken Hvor man­ge drep­te og skad­de har byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet på sam­vit­tig­he­ten? De lik­te ikke den kom­men­ta­ren, hvil­ket jeg kan for­stå. Men rea­li­te­ten er ikke end­ret. De skil­ter fort­satt ikke for fot­gjen­ge­re og syk­len­de, og arbeids­ste­der er fort­satt elen­dig sik­ret, sær­lig for gåen­de og syk­len­de.

De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Å lage tryg­ge pas­sa­sjer for gåen­de og syk­len­de for­bi et arbeids­sted, nei slikt dri­ver man ikke med i Nor­ge. Her er et eksem­pel på hvor­dan det kan og skal gjø­res, fra Bre­men i Tysk­land.

Sta­tens veg­ve­sens prak­sis viser med all mulig tyde­lig­het at fot­gjen­ge­re og syk­len­de er ikke vik­ti­ge. Man lar hel­ler noen av dem bli drept eller ska­det unød­ven­dig, frem­for å bru­ke litt pen­ger og and­re res­sur­ser på å sik­re anleggs­ste­de­ne. Sann­he­ten er noen gan­ger bru­tal, men det betyr ikke at vi ikke skal si sann­he­ten. De kan bare vise at jeg tar feil på én måte: De må end­re prak­sis, prio­ri­te­re liv og helse til gåen­de og syk­len­de, og begyn­ne å sik­re anleggs­ste­de­ne bed­re. Vide­re stil­le stren­ge krav til entre­pre­nø­re­ne, og ikke minst skil­te for gåen­de og syk­len­de. Her kan du lage reg­ler, Tan­ja Lofts­gar­den. Vi som fore­trek­ker å gå eller syk­le, er ikke dum­me. Vi kan se og vi for­står skilt. Jeg vet ikke om Sta­tens veg­ve­sen vir­ke­lig base­rer seg på at vi er dum­me, siden de noen gan­ger også synes å base­re seg på at vi har over­na­tur­li­ge evner.

Sta­tens veg­ve­sen kjø­rer jevn­lig hold­nings­kam­pan­jer. De bør star­te en intern hold­nings­kam­pan­je. Kam­pan­jen bør også inne­hol­de prak­sis. Deler av den­ne kam­pan­jen bør være at folk som Kai­sa Froyn, Tan­ja Lofts­gar­den, Guro Ranes, Karin Høy­stad, Ann Karin Midt­gaard m.fl. bør nek­tes å kjø­re bil, i alle fall i tje­nes­te. De skal ut på syk­kel, og tvin­ges til å syk­le på noen av de håp­løse vei­ene de kom­men­te­rer.

Når det er sagt: Det fin­nes selv­sagt også folk i Sta­tens veg­ve­sen som er ærlig opp­tatt av å bed­re for­hol­de­ne for gåen­de og syk­len­de. Men det er ikke de som får gjen­nom­slag, og det er visst ikke de som får utta­le seg offent­lig.

Selv­sagt tren­ger vi bed­re infra­struk­tur Tan­ja Lofts­gar­den. Men at vi mang­ler mye, er ikke en begrun­nel­se for å ha dår­li­ge reg­ler som gjør dår­lig infra­struk­tur enda dår­li­ge­re. Det er enkelt å skil­te vike­plikt for krys­sen­de vei på de ste­de­ne jeg har nevnt og man­ge and­re ste­der hvor det bur­de ha vært gjort, og det vil bidra til å gjø­re vik­ti­ge syk­kel­strek­nin­ger litt mind­re dår­li­ge. Man skil­ter slik i sivi­li­ser­te land. Vi behø­ver ikke å gå til gull­stan­dar­den i Dan­mark eller Neder­land. I Fin­land synes det, så langt jeg har kun­net obser­ve­re, å bli gjen­nom­ført gans­ke kon­se­kvent.

Men nors­ke bilis­ter er kan­skje så mye dum­me­re enn f.eks. fins­ke bilis­ter, at noe slikt ikke kan fun­ge­re i Nor­ge? De kla­rer visst ikke å lese skilt langs vei­en.

Men Sta­tens veg­ve­sen og Tan­ja Lofts­gar­den har kan­skje som mål å gjø­re det dår­li­ge enda dår­li­ge­re, slikt at dere kan hind­re at folk syk­ler?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Det­te har jeg tatt opp før, og jeg kom­mer sik­kert til å ta det opp fle­re gan­ger, inn­til vi får bruk­ba­re reg­ler. I dag har vi den helt håp­løse situa­sjon at det som inter­na­sjo­nalt blir ansett for den bes­te sykke­løs­nin­gen, og som bevi­se­lig får fle­re til å vel­ge syk­kel, sepa­rat syk­kel­vei, i Nor­ge blir en dår­lig løs­ning ene og ale­ne for­di vi har håp­løse tra­fikk­reg­ler som er direk­te far­li­ge for folk som syk­ler på syk­kel­vei­er, even­tu­elt på den ubru­ke­li­ge bas­tar­den gang- og syk­kel­vei. Dis­se reg­le­ne blir ofte anført som en grunn til å vel­ge den mind­re gode løs­in­gen syk­kelfelt i ste­det for den langt bed­re med sepa­rat syk­kelvei. De er også en grunn til at man­ge av oss som syk­ler vel­ger å syk­le i kjøre­felt, frem­for i syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei.

Con­ti­nue read­ing Far­li­ge vike­plikt­reg­ler for syk­kel­vei­er. Men @ketilso vil ikke ryd­de opp.

Trafikkreglenes diskrimineringsbestemmelse: Vikepliktregler for syklister

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Fot­gjen­ge­re har i det mins­te rege­len i tra­fikk­reg­le­ne § 9, med over­skrif­ten Sær­li­ge plik­ter over­for gåen­de. Her kan vi f.eks. lese føl­gen­de i No 1:

Kjø­ren­de skal la gåen­de få til­strek­ke­lig plass på vegen.

Et for­slag om en bestem­mel­se som vil­le påleg­ge bilis­ter la syk­lis­ter få til­strek­ke­lig plass på vegen, ved at fører av motor­kjøre­tøy­er plik­ter å hol­de en minste­av­stand på 1,5 meter ved pas­se­ring av syk­lis­ter, ble nylig for­kas­tet det syk­kel­fiendt­li­ge fler­tal­let på Stor­tin­get. Om noen skul­le ha glemt det, så utgjø­res det syk­kel­fiendt­li­ge fler­tal­let av Arbei­der­par­ti­et, Sen­ter­par­ti­et, Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et. I for­ri­ge peri­ode stem­te også SV med syk­kel­fien­de­ne, noe det er vans­ke­lig å til­gi dem, men de var kom­met over på rik­tig side i den­ne peri­oden. De par­ti­ene som støt­ter å gjø­re det bed­re for syk­lis­ter er Venst­re, Kris­te­lig Folke­par­ti, Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og SV. Man kan håpe på at noen av Arbei­der­par­ti­ets repre­sen­tan­ter på Stor­tin­get med tiden med tiden vil synes det er pin­lig å ha hav­net i så dår­lig sel­skap, og at de føl­ger etter Arbei­der­par­ti­et i Oslo. Men Arbei­der­par­ti­et er solid plan­tet i den grå-grå alli­an­sen, så jeg er ikke sær­lig opti­mis­tisk. Høy­re kom­mer nok dil­ten­de etter noen år etter at de bur­de ha skjønt at ver­den har gått vide­re. FrP kan man i den­ne sam­men­heng bare gi opp. De er og vil sik­kert fort­set­te å være et bak­stre­versk bilist­par­ti.

Fot­gjen­ger­ne har også § 9 no 2 om vike­plikt:

Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gate­tun.

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.

Syk­lis­ter har i ste­det fått dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­sen i § 7 nr 4 annet ledd:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­reg­le­nes dis­kri­mi­ne­rings­be­stem­mel­se: Vike­plikt­reg­ler for syk­lis­ter

Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen har bedt Veg­di­rek­to­ra­tet om å gjen­nom­gå vike­plikt­reg­le­ne for syk­lis­ter på nytt. Dagens vike­plikt­reg­ler er et uover­sikt­lig og uklart vill­niss, og er et eksem­pel på hvor­dan sli­ke reg­ler ikke bør utfor­mes. Vi får håpe at det kom­mer noe mer ut av det­te den­ne gang, enn det gjor­de sist. Folk som satt mye nær­me­re den pro­ses­sen enn meg, sier at det den gang var ster­ke mot­kref­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som ikke vil­le gi syk­lis­te­ne bed­re for­hold. Kan­skje er noen av de tem­met, ned­kjem­pet eller pen­sjo­nert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vike­plikt­reg­le­ne anfø­res gjer­ne som en inn­ven­ding mot f.eks. å inn­føre dansk “syk­kel­sti” i Nor­ge, en syk­kel­sti som er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet med kant­stein eller lig­nen­de. Når vike­plikt­reg­le­ne blir et argu­ment mot å ta i bru­ke gode syk­kel­løs­nin­ger, da er det åpen­bart at det er vike­plikt­reg­le­ne og ikke syk­kel­sti­en det er noe galt med.

Con­ti­nue read­ing Gjen­nom­gang av vike­plikt­reg­ler for syk­lis­ter

Behov for etterutdanning om trafikkregler i Kristiansand

Her skjer det tre-fire ulyk­ker årlig” mel­der Fædre­lands­ven­nen etter en syk­kel­ulyk­ke i Vågs­bygd. Det er åpen­bart at noe må gjø­res på ste­det.

Ste­det der ulyk­ken skjed­de er ved utkjør­sel fra Spring tre­nings­sen­ter, som lig­ger i Vågs­bygd ring­vei 5a.

Con­ti­nue read­ing Behov for etter­ut­dan­ning om tra­fikk­reg­ler i Kris­tian­sand

Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon

Jeg har ved en rek­ke anled­nin­ger for­søkt å bedri­ve litt folke­opp­lys­nin­ger om vike­plikt­reg­ler for og over­for syk­lis­ter, ikke minst ved å ta til mot­mæle mot poli­ti­ets des­in­for­ma­sjon. Men jo mer jeg har gravd meg ned i det­te, jo mer for­vir­ren­de og ver­re har det blitt. Den­ne gan­gen har jeg gått litt grun­di­ge­re til verks, og har for­søkt å kom­me meg til bunns i dis­se reg­le­ne — skjønt de er utfor­met slik at når man nær­mer seg bun­nen hav­ner man i grum­se­te gjør­me, ikke på fast fjell. Så en enkel øvel­se er det ikke.

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te, og det kom­mer sær­lig klart til uttrykk i vike­plikt­reg­le­ne. Men i til­legg til at syk­lis­ter i alt for stor grad har vike­plikt, så er det også dår­lig regel­hånd­verk. Uan­sett hva vi måt­te mene om reg­le­nes inn­hold, så er det ett krav alle bør kun­ne enes om: De bør være kla­re og enk­le å for­stå. Det kan ikke være slik at man må ten­ke seg om hver gang man kom­mer til et kryss, for å fin­ne ut hvem som har vike­plikt.

Vi kan hol­de oss til det enk­le: Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og i utgangs­punk­tet gjel­der de sam­me reg­ler for syk­lis­ter som for and­re kjø­ren­de — så len­ge vi hol­der oss i kjøre­fel­tet. Et syk­kel­felt er i den­ne sam­men­hen­gen et kjøre­felt. Det er nå vi beve­ger oss inn på syk­kel­vei­er, opp på for­tau m.m. at pro­ble­me­ne vir­ke­lig begyn­ner. Det­te er i seg selv en vik­tig grunn til ikke å bru­ke gang- og syk­kel­vei­er, evt syk­kel­vei der det er kort avstand mel­lom kryss. Det er også en vik­tig grunn til ikke å syk­le på for­tau.

Con­ti­nue read­ing Vike­plikt­reg­ler mm for syk­lis­ter, et vill­niss over­mo­dent for revi­sjon