Tag Archives: Vikeplikt

Hvorfor stilles det strengere aktsomhetskrav til folk som sykler enn til folk som kjører bil?

Oslo tingrett avsa 7. september 2022 en dom, 22-057237MED-TOSL/02, i en sak om kollisjon mellom en bilist og en syklist. Det var en ren straffesak mot bilisten, hvor det ikke var fremmet sivilie krav (erstatning/oppreisning) fra fornærmede (syklisten). Syklisten var blitt alvorlig skadet og er varig pleietrengende som følge av skadene. Jeg har dommen i en ikke-anonymisert versjon, og velger derfor ikke å offentliggjøre selve dommen.

Hendelsesforløpet var slik: En syklist syklet på en elsykkel ned Møllerveien fra rundkjøringen i Maridalsveien, mot Brenneriveien. En bilist kom i motsatt retning, svingte til venstre inn Brenneriveien foran syklisten. Det ble kollisjon og syklisten ble som nevnt alvorlig skadet. Det var i utgangspunktet ingen tvil om skyldforholdet, og bilisten erkjente seg delvis skyldig. Det var et åpenbart vikepliktsbrudd fra bilistens side.

Retten hadde foretatt en rekonstruksjon av hendelsen, ved at en politioverbetjent syklet fra rundkjøringen ned mot kollisjonsstedet tre ganger, med det som betegnes som “lav”, “normal” og “høy” hastighet. Ved de tre alternativene brukte han 18, 11 og 8 sekunder på de ca 100 meterne ned til kollisjonsstedet. I dommen står det:

“Undersøkelser som politiet har gjort av overvåkningsvideoen fra ulykken tilsier at fornærmede mest sannsynlig holdt en gjennomsnittshastighet på rett i underkant av 30 km/t over en strekning på ca. 4 meter (over fartshumpen) rett før kollisjonen …”

I saken legger retten til grunn at fornærmede, syklisten, holdt en hastighet godt over 30 km/t mot bunnen av bakken, før han kom inn i “synsfeltet” til overvåkingskameraet.

Continue reading Hvorfor stilles det strengere aktsomhetskrav til folk som sykler enn til folk som kjører bil?

Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Så har det skjedd igjen. En bilist som kommer fra en utkjørsel krysser en gang- og sykkelvei og kjører på en person på sykkel. Det virkelig skandaløse er at politiet enten ikke kan grunnleggende vikepliktsregler, eller at de i sin sykelfiendtlighet gir f… i trafikkreglene når det ikke passer deres brennende ønske om å beskytte bilistene. Hendelsesforløpet beskrives slik, med politiet som kilde:

“Bilen har ifølge politiet kommet ut i fra en eiendom, og kollidert med syklisten på sykkelveien.”

Politiet er åpenbart enten uvitende om trafikkreglene § 7 nr 4, som lyder:

“Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.”

Continue reading Politiet må lære seg grunnleggende vikepliktsregler. Denne gangen er det Politiet Øst som er kunnskapsløse og/eller sykkelfiendtlige

Om de selvforklarende kantsteiner og vikeplikt @amstorli

Vi har fått høre mye merkelig om trafikkregler fra representanter for Statens vegvesen i det siste. De insisterer på at dagens vikepliktregler for syklende er gode, Det er en vurdering, og man kan være enig eller uenig i den. Jeg er sterkt uenig. Men man kan ikke si at noen tar feil i sin vurdering. Hvis Tanja Loftsgarden synes de er gode, da er det nok sant at hun synes det, uten at vikepliktreglene blir noe bedre av den grunn. Men det stopper ikke der. De hevder at syklende  alltid har vikeplikt når man sykler over et gangfelt. Det kan man fastslå at er feil. Det har jeg kommentert i et tidligere innlegg.

Men det stopper ikke der:

I diskusjonen på Vegnett om de etter Statens vegvesens mening fortreffelige vikepliktreglene for syklende, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Marie Storli i Statens vegvesen:

“Møter du en avkjørsel (fra privat veg, parkeringsplass e.l) har bilen vikeplikt. Avkjørsler utformes med kantstein e.l så det er enkelt å forstå at bilen har vikeplikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Storli bygger på når hun sier at kantstein betyr at bilistene (ikke bilene) har vikeplikt. Jeg kan ikke se at det er noe i trafikkreglene eller skiltforskriften som gir holdepunkter for noe slikt. Men Statens vegvesens Kaisa Foyn introduserte nylig konseptet selvforklarende trafikkregler, eller trafikkregler diktet opp for anledningen, som de også kan kalles, og dette er kanskje en slik en.

Continue reading Om de selvforklarende kantsteiner og vikeplikt @amstorli

Økseskaft fra Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen @presserom

Innlegget om av vikepliktreglene for syklende, som jeg kommenterte i Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil, er også publisert i Vegnett.no. Jeg skrev følende i kommentarfeltet;

“Kan Tanja Loftsgarden forklare hvordan det er en god regel at en syklist har vikeplikt for bilist som passerer en syklist på parallell sykkevei, og svinger inn til høyre foran syklisten? Eller at syklist har vikeplikt for møtende bilist som krysser foran syklist? Det er dette problemene med vikepliktreglene handler om, ikke om gangfelt. Viktipliktreglene er ikke gode. De er direkte farlige, og gjør det som kunne ha vært god infrastruktur dårlig.”

I tillegg viste jeg til blogginnlegget.

Nå har Tanja Loftsgarden presentert et økseskaft, som svar på dette, som jeg tillater meg å gjengi:

“Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt. Derfor forklarer vi hvorfor det er viktig å være aktsom og ta hensyn ved kryssinger av gangfelt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt.

Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Samhandling og bruk av blikk og øyekontakt gir økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilister. Å gi syklister samme rettighet som de gående over gangfelt, kan føre til høy fart på de syklende slik at det blir vanskelig for bilistene å se de i tide. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner og dårlig trafikksikkerhet.

På spørsmål om motgående bilist som krysser foran syklist har bilisten vikeplikt for sykkel om man sykler i vegbanen eller i sykkelfelt. Så lenge den syklende er i kjørebanen (inkludert sykkelfelt) gjelder alminnelige vikepliktsregler. Er syklisten på gang- og sykkelveg og skal kysse en veg har syklisten alltid vikeplikt.

Som nevnt i svar over viser studier en klar sammenheng mellom høy sykkelandel og et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett. Derfor er vi opptatt av å etablere sykkelveger som kan bidra til både god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet.”

Det er veldig mye å si om dette økseskaftet.

“Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt.”

Det er noe av problemet, som forsterker virkningene av håpløse vikepliktregler. I siviliserte land føres sykkelvei gjennom krysset, slik det faktisk er gjort på illustrasjonsbildet til artikkelen (jeg vet ikke hvor det bildet er tatt). Der “Tour de Finance” krysser avkjøringen til Tjuvholmen, har man bare latt sykkelveien forsvinne i intet, ved siden av et parallelt gangfelt.

Det er en UBRUKELIG løsning å la sykkelveier, eller den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei ende i et gangfelt. Tanja Lofsgarden fremhver selv hvorfor det er ubrukelig, samtidig som hun viser at hun ikke har forstått reglene:

“Derfor forklarer vi hvorfor det er viktig å være aktsom og ta hensyn ved kryssinger av gangfelt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt.”

Hva slags tøv er dette? Har Statens vegvesen som mål å bryte opp rytmen til alle som sykler, slik at man skal måtte stoppe opp og konvertere til fotgjenger i alle kryss? Dette minner mer om sykkelsabotasje enn om sykkeltilrettelegging.

Det stemmer ikke at den som sykler over et gangfelt har vikeplikt for bil på kryssende vei. Det som er korrekt, er at bilisten ikke har vikeplikt for den som sykler i gangfeltet, og det er faktisk noe helt annet. Ut fra Tanja Loftsgardens svar, kan man lure på om det er en misforståelse av trafikkreglene som gjør at Statens vegvesen velger dårlige løsninger.

Det som gjør at syklende har vikeplikt, er diskrimineringsbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, første punktum:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Om det er gangfelt eller ikke har ingen betydning for syklendes vikeplikt. Det er ene og alene nevnte diskrimineringsbestemmelse som betyr noe. Man kan fjerne gangfeltet, og det endrer ikke noe når det gjelder syklendes vikeplikt. Derfor er det Tanja Loftsgarden her svarer, tøv. At gangfeltet har betydning for bilisters vikeplikt overfor gående, er en helt annen sak — som denne debatten ikke dreier seg om.

At en som uttaler seg om vikepliktreglene på vegne av Statens vegvesen ikke synes å ha forstått dette, gir i seg selv grunn til bekymring. Det er ikke overraskende at reglene er dårlige og Statens vegvesen er tilfreds med dem, når de ikke en gang har forstått dem.

“Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Samhandling og bruk av blikk og øyekontakt gir økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilister.”

Det er viktig å bruk hodet i trafikken, og god samhandling er viktig. Ingen er uenige i dette. Men dette kan aldri erstatte gode og klare regler. Uklarhet vil i praksis alltid gå ut over den svake part. Når Tanja Loftsgarden svarer med “samhandling”, blir det svada som ikke svarer på noe spørsmål.

“Å gi syklister samme rettighet som de gående over gangfelt, kan føre til høy fart på de syklende slik at det blir vanskelig for bilistene å se de i tide. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner og dårlig trafikksikkerhet.”

Hvem har foreslått at gi syklende de samme rettigheter som gående over gangfelt? Dette er avsporing. Den er en velkjent form for spore av og forsøke å manipulere debatter: Man tillegger sin motstander meninger de ikke har, konstruerer sine egne spøkelser og argumenterer mot disse. Hvis noe seriøse aktører har foreslått det som Tanja Loftsgarden her sier, så vil jeg gjerne ha det dokumentert.

Problemet er vikeliplikt når man sykler på sykkelveier, inklusive den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Det gir forøvrig langt farligere situasjoner og har ført til alvorlige ulykker når bilister har trodd at de har hatt rettigheter som de ikke har hatt, og har krysset gang- og sykkelveier ved utkjørsler fra bensinstasjoner, parkeringsplasser, butikker m.m.

“På spørsmål om motgående bilist som krysser foran syklist har bilisten vikeplikt for sykkel om man sykler i vegbanen eller i sykkelfelt. Så lenge den syklende er i kjørebanen (inkludert sykkelfelt) gjelder alminnelige vikepliktsregler. Er syklisten på gang- og sykkelveg og skal kysse en veg har syklisten alltid vikeplikt.”

Jada, jeg vet dette. Problemet er når man krysser foran syklende på en sykkelvei. Mitt spørsmål er ikke hvem som har vikeplikt, jeg kjenner disse reglene godt. Men Tanja Loftsgarden unnlater å svare på hvorfor hun mener det er en god regel at syklende har vikeplikt i en slik situasjon. Jeg minner om overskriften på innlegget i Vegnett:

“Derfor er vikepliktsreglene for syklister gode i dag”

Jeg vil ha en begrunnelse for hvorfor hun mener nevnte vikepliktregler er gode. Jeg tar det at hun unnviker å svare på det sentrale, som en bekreftelse på at det er en elendig regel, og at hun ikke er i stand til å begrunne hvorfor dette er en god regel, slik hun selv påstår.

“Som nevnt i svar over viser studier en klar sammenheng mellom høy sykkelandel og et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett. Derfor er vi opptatt av å etablere sykkelveger som kan bidra til både god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet.”

Ingen har sagt at vi ikke trenger god infrastruktur. Statens vegvesen har hovedansvaret for den elendige infrastrukturen i Norge. Når skal dere f.eks. rette opp skandalen i Bjørvika? Når skal dere sikre “Tour de Finance”-ruten mot at bilister kjører i den? Statens vegvesen bruker sine egne forsømmelser som begrunnelse for ikke å gjøre noe med dårlige trafikkregler.

Statens vegvesen (og Samferdselsdepartementet) gjør vondt verre ved å gjøre en dårlig infrastruktur enda dårligere gjennom dårlige regler. Det forsterkes ytterligere ved at man ikke skilter, slik man gjør i siviliserte land.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil

Aftenposten satte søkelys på syklendes vikeplikt. Det er mye å si om Aftenpostens vinkling, blant annet at de fokuserte altfor mye på gangfelt. Et selvtilfreds Statens vegvesen, representert ved senioringeniør Tanja Loftsgarden, svarer at vikepliktreglene er gode. Man kan lure på hvilken planet de lever på, og hvordan de beveger seg rundt i samfunnet. Dette er nok som det pleier å være i Statens vegvesen: Folk som beveger seg i, og tenker bil, bil, bil, og som ikke har syklet siden de var barn.

Statens vegvesen, ved Kaisa Froyn, har nylig introdusert konseptet selvforklarende regler for syklende. Regler som verken finnes i trafikkregler eller skiltregler, og som selvfølgelig ikke er er skiltet. Man bare tar for gitt at syklende forstår hvordan disse selforklarende reglene er. Så da må jeg bare slutte meg til , skriver på Twitter:

“For meg virker det “selvforklarende” at bilister har vikeplikt når de krysser gang- og sykkelvei. For dem og, for de aller fleste av dem stopper jo.”

Det kunnet vært interessant å overhøre en lunsjdiskusjon hvor Kaisa Foyn forsøker å forklare selvforklarende trafikkregler til paragrafrytter Tanja Loftsgarden.

Continue reading Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil

Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Dette har jeg tatt opp før, og jeg kommer sikkert til å ta det opp flere ganger, inntil vi får brukbare regler. I dag har vi den helt håpløse situasjon at det som internasjonalt blir ansett for den beste sykkeløsningen, og som beviselig får flere til å velge sykkel, separat sykkelvei, i Norge blir en dårlig løsning ene og alene fordi vi har håpløse trafikkregler som er direkte farlige for folk som sykler på sykkelveier, eventuelt på den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Disse reglene blir ofte anført som en grunn til å velge den mindre gode løsingen sykkelfelt i stedet for den langt bedre med separat sykkelvei. De er også en grunn til at mange av oss som sykler velger å sykle i kjørefelt, fremfor i sykkelvei eller gang- og sykkelvei.

Continue reading Farlige vikepliktregler for sykkelveier. Men @ketilso vil ikke rydde opp.

Trafikkreglenes diskrimineringsbestemmelse: Vikepliktregler for syklister

Syklister er trafikkens pariakaste. Fotgjengere har i det minste regelen i trafikkreglene § 9, med overskriften Særlige plikter overfor gående. Her kan vi f.eks. lese følgende i No 1:

Kjørende skal la gående få tilstrekkelig plass på vegen.

Et forslag om en bestemmelse som ville pålegge bilister la syklister få tilstrekkelig plass på vegen, ved at fører av motorkjøretøyer plikter å holde en minsteavstand på 1,5 meter ved passering av syklister, ble nylig forkastet det sykkelfiendtlige flertallet på Stortinget. Om noen skulle ha glemt det, så utgjøres det sykkelfiendtlige flertallet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. I forrige periode stemte også SV med sykkelfiendene, noe det er vanskelig å tilgi dem, men de var kommet over på riktig side i denne perioden. De partiene som støtter å gjøre det bedre for syklister er Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og SV. Man kan håpe på at noen av Arbeiderpartiets representanter på Stortinget med tiden med tiden vil synes det er pinlig å ha havnet i så dårlig selskap, og at de følger etter Arbeiderpartiet i Oslo. Men Arbeiderpartiet er solid plantet i den grå-grå alliansen, så jeg er ikke særlig optimistisk. Høyre kommer nok diltende etter noen år etter at de burde ha skjønt at verden har gått videre. FrP kan man i denne sammenheng bare gi opp. De er og vil sikkert fortsette å være et bakstreversk bilistparti.

Fotgjengerne har også § 9 no 2 om vikeplikt:

Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.

Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.

Syklister har i stedet fått diskrimineringsbestemmelsen i § 7 nr 4 annet ledd:

Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.

Continue reading Trafikkreglenes diskrimineringsbestemmelse: Vikepliktregler for syklister

Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har bedt Vegdirektoratet om å gjennomgå vikepliktreglene for syklister på nytt. Dagens vikepliktregler er et uoversiktlig og uklart villniss, og er et eksempel på hvordan slike regler ikke bør utformes. Vi får håpe at det kommer noe mer ut av dette denne gang, enn det gjorde sist. Folk som satt mye nærmere den prosessen enn meg, sier at det den gang var sterke motkrefter i Vegdirektoratet som ikke ville gi syklistene bedre forhold. Kanskje er noen av de temmet, nedkjempet eller pensjonert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vikepliktreglene anføres gjerne som en innvending mot f.eks. å innføre dansk “sykkelsti” i Norge, en sykkelsti som er fysisk adskilt fra kjørefeltet med kantstein eller lignende. Når vikepliktreglene blir et argument mot å ta i bruke gode sykkelløsninger, da er det åpenbart at det er vikepliktreglene og ikke sykkelstien det er noe galt med.

Continue reading Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon

Jeg har ved en rekke anledninger forsøkt å bedrive litt folkeopplysninger om vikepliktregler for og overfor syklister, ikke minst ved å ta til motmæle mot politiets desinformasjon. Men jo mer jeg har gravd meg ned i dette, jo mer forvirrende og verre har det blitt. Denne gangen har jeg gått litt grundigere til verks, og har forsøkt å komme meg til bunns i disse reglene — skjønt de er utformet slik at når man nærmer seg bunnen havner man i grumsete gjørme, ikke på fast fjell. Så en enkel øvelse er det ikke.

Syklister er trafikkens pariakaste, og det kommer særlig klart til uttrykk i vikepliktreglene. Men i tillegg til at syklister i alt for stor grad har vikeplikt, så er det også dårlig regelhåndverk. Uansett hva vi måtte mene om reglenes innhold, så er det ett krav alle bør kunne enes om: De bør være klare og enkle å forstå. Det kan ikke være slik at man må tenke seg om hver gang man kommer til et kryss, for å finne ut hvem som har vikeplikt.

Vi kan holde oss til det enkle: Syklister er kjørende, og i utgangspunktet gjelder de samme regler for syklister som for andre kjørende — så lenge vi holder oss i kjørefeltet. Et sykkelfelt er i denne sammenhengen et kjørefelt. Det er nå vi beveger oss inn på sykkelveier, opp på fortau m.m. at problemene virkelig begynner. Dette er i seg selv en viktig grunn til ikke å bruke gang- og sykkelveier, evt sykkelvei der det er kort avstand mellom kryss. Det er også en viktig grunn til ikke å sykle på fortau.

Continue reading Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon