Tag Archives: Vintersykling

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Con­ti­nue read­ing Gate­par­ke­ring og snø­ryd­ding: Oslo Høy­re dan­ser etter bil­hor­net

Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Det rød-grøn­ne byrå­det har økt bevilg­nin­ge­ne til vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er og har lovet bed­re drift av syk­kel­tra­se­er i Oslo. Det har blitt bed­re. Det er mitt inn­trykk, og det er det man hører fra and­re vin­ter­syk­lis­ter. Det var en utvik­ling som star­tet under det for­ri­ge byrå­det. Men det gikk sak­te, alt­for sak­te. Det er langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Saken er en illust­ra­sjon til at poli­ti­ke­re må slut­te å tro at et pro­blem er løst bare man har bevil­get pen­ger.  Det tar tid å få på plass et appa­rat som kan gjen­nom­føre det som pen­ge­ne er ment å skul­le bru­kes til. Jeg er egent­lig skep­tisk til at man skil­ler ut drift og ved­li­ke­hold av syk­kel­tra­se­er som et sær­spørs­mål ved siden av drift og ved­li­ke­hold av vei­er gene­relt. Vin­ter­drift skal inklu­de­re ryd­ding av syk­kel­tra­se­er, uten at den­ne delen av vei­en skal skil­les ut i en egen budsjettpost.

Målet på gjen­nom­fø­rings­evne er resul­ta­te­ne man ser på bak­ken, ikke hvor mye pen­ger man bru­ker. Inne­væ­ren­de vin­ter er ten­ta­men for det sit­ten­de byrå­det. Vin­te­ren 2016/2017 er eksa­men. Da har de ikke len­ger noen unn­skyld­nin­ger for hvor­for man ikke kan star­te umiddelbart.

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan brøy­te og hvor­dan ikke brøy­te

Oslo saboterer vintersyklistene

Det er plan­leg­ging og frem­drift som er utford­ren­de. Øko­no­mi­en har vi”, sier byråd Ola Elve­stu­en til Oslo­by om Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Løgn og for­ban­net dikt, sier jeg.

Hvis det had­de vært sant, da had­de det ikke vært noe pro­blem å gjen­nom­føre enk­le til­tak som bare er et spørs­mål om pen­ger. Som ved­li­ke­hold av det lil­le Oslo tross alt har av strek­nin­ger som i noen grad er til­rette­lagt for syk­kel. Men når det bare står på pen­ger, og ikke poli­ti­ker­nes mang­len­de evne til å iverk­set­te alle pla­ner som er ved­tatt fem gan­ger, da er det plut­se­lig ikke pen­ger likevel.

Ola Elve­stu­en har sagt at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kan­ter i den­ne rekke­føl­ge: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og til slutt and­re biler. Det er ikke sant det hel­ler. Poli­ti­ker­nes ord er ikke mye verdt. Det er gjen­nom hand­ling de viser sine reel­le prio­ri­te­rin­ger. Den er helt tyde­lig: Syk­lis­ter er prio­ri­tert helt til slutt, ofte er de full­sten­dig glemt. Det er vel nok å min­ne om Bog­stad­vei­en, hvor førs­te etap­pe av skan­da­len snart bør være gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Oslo sabo­te­rer vin­ter­syk­lis­te­ne

Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kom­mu­ne påstår at de ryd­der hoved­syk­kel­vei­net­tet — i den grad det­te fin­nes — for snø. Vi som syk­ler synes ikke at Oslo kom­mu­ne har noe sær­lig å skry­te av. For en tid siden kla­get jeg over mang­len­de ryd­ding i Kris­ti­an IVs gt langs Slotts­par­ken med kom­mu­nens tje­nes­te for å mel­de feil. Først svar­te kom­mu­nen at det var ryd­det, men siden ombe­stem­te de seg:

Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snø­en ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Det­te var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbed­re forholdene”

Det var selv­sagt fint at det hjalp å kla­ge. Men sam­ti­dig gir et slikt svar grunn til å spør­re om hvor­dan kom­mu­nen føl­ger opp. Det er ikke sær­lig vans­ke­lig å se tilstanden.

Byrå­det lovet i sin byråds­er­klæ­ring at det skul­le bli bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt. Men vi har den­ne vin­te­ren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skre­vet om mang­len­de vin­ter­ved­li­ke­hold fle­re gan­ger, senest her. I sin “Ser­vice­er­klæ­ring” sier Bymiljø­etae­ten fortsatt:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring”

Det er mulig de kal­ler det de gjør “å brøy­te”, men resul­ta­tet er uan­sett for dår­lig. Og at man bru­ker det lil­le som fin­nes av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er som ikke inn­går i “hoved­syk­kel­vei­net­tet” til snø­lag­ring sier mer enn nok om at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tet og dagens byråd har ikke end­ret det­te. Syk­kel­fel­te­ne er ikke egnet for syk­ling pga dår­lig snørydding.

Bil­de­ne i den­ne lil­le bil­led­se­ri­en ble tatt ons­dag 15. febru­ar på vei fra Blin­dern til Sen­trum, langs det som skal være hoved­syk­kel­vei i Blin­dern­vei­en og Ulle­våls­vei­en. At det lig­ger igjen sto­re snø­hau­ger i syk­kel­fel­te­ne er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Men også ellers er syk­kel­fel­te­ne brøy­tet for dår­lig. Sma­le syk­kel­felt blir enda sma­le­re når det lig­ger igjen snø, og spe­si­elt ille er det når det er par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­fel­tet. Om vin­te­ren får vi vir­ke­lig se hvor idio­tisk den­ne løs­nin­gen er.

 

Fra Blin­dern­vei­en. Par­ker­te biler i par­ke­rings­lom­me innen­for syk­kel­felt gjør det vans­ke­lig å å ryd­de syk­kel­fel­tet. Kom­mu­nen gjør åpen­bart ingen eks­tra inn­sats for å kom­pen­se­re for ulem­pen den­ne idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­gen kom­mu­nen har insis­tert på, påfø­rer syk­lis­te­ne. Con­ti­nue read­ing Er det det­te Oslo kom­mu­ne kal­ler snø­ryd­ding?

Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kom­mu­ne er ikke flin­ke til å ryd­de syk­kel­felt for snø, for å si det for­sik­tig. Kom­mu­nen har opp­ret­tet en mel­dings­tje­nes­te for å mel­de feil, bl.a. man­gel­full brøy­ting. Jeg har benyt­tet den­ne noen gan­ger, men sik­kert ikke så man­ge gan­ger som jeg bur­de ha gjort.

Sist kla­get jeg på syk­kel­fel­te­ne i Kris­ti­an IVs gt / Wer­ge­lands­vei­en, som lang tid etter sise snø­fall fort­satt var ful­le av snø.

Det førs­te sva­ret var jeg ikke sær­lig for­nøyd med. Det lød: Con­ti­nue read­ing Det hjel­per å kla­ge på mang­len­de snø­ryd­ding!

Vintersykling — en midtveisevaluering

Jeg har tid­li­ge­re ikke syk­let sær­lig mye om vin­te­ren — i alle fall ikke siden ung­doms­ti­den (som lig­ger len­ger til­ba­ke i tid enn jeg liker å ten­ke på). Hjem­me­fra til kon­to­ret tar det ca 20 minut­ter å gå, og 7 minut­ter på syk­kel. Om vin­te­ren har jeg stort sett fore­truk­ket å gå. På mel­lom­lan­ge dis­tan­ser har jeg kjørt bil. Og det å dra på syk­kel­tur bare for turens skyld har ikke fris­tet om vin­te­ren, skjønt jeg har mer­ket meg at noen gjør det også. Da jeg solg­te bilen bestem­te jeg meg også for å syk­le mer også om vin­te­ren. I til­legg til diver­se små­tu­rer inne­bæ­rer det først å fremst å syk­le til og fra min ukent­li­ge squash-time på Gro­rud. Det er ca 12,5 km hver vei. (Hvis noen lurer på hvor­for jeg drar til Gro­rud for å spil­le squash, så er for­kla­rin­gen at jeg bod­de i Gro­rud­da­len da vi star­tet å spil­le for snart 30 år siden, og min sqa­ush-part­ner bor der fort­satt. Så vi har holdt fast ved stedet.)

For å for­be­re­de meg til vin­ter­se­son­gen kjøp­te jeg en egen syk­kel for vin­ter­bruk. Jeg benyt­tet sjan­sen da alle sports­bu­tik­ker skul­le tøm­me lag­re­ne for syk­ler før ski­se­son­gen, og kjøp­te den på salg i høst. Jeg valg­te en rela­tivt rime­lig off-road syk­kel uten dem­pe­gaf­fel. Dem­pe­gaf­fe­l­en er i føl­ge eks­per­ti­sen sær­lig utsatt for ska­der som føl­ge av den evin­de­li­ge sal­tin­gen. Som kjent går hen­sy­net til bil­tra­fik­ken all­tid foran mil­jø. Så for at bile­ne skal kun­ne kjø­re litt for­te­re om vin­te­ren øde­leg­ger man gjer­ne drikke­vann, dre­per trær, samt øde­leg­ger folks sko og syk­ler med salt. Litt må vi da ofre for at bilis­te­ne bilis­te­ne skal slip­pe å måt­te avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne! For å unn­gå noe av pro­ble­me­ne som føl­ge av sal­ting drop­pet jeg gans­ke enkelt dempegaffel.

Con­ti­nue read­ing Vin­ter­syk­ling — en midt­veise­va­lu­e­ring

Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Jeg syk­let en tur til Mari­da­len i dag (for å gå på ski). Fra meg er det ikke noe syk­kel­felt eller syk­kel­vei før jeg kom­mer til Geit­myrs­vei­en, omtrent ved Odon­to­lo­gisk fakul­tet (“Tann­lege­høg­sko­len”). Som van­lig var syk­kel­fel­tet ikke brøy­tet, eller i alle fall så dår­lig brøy­tet at syk­kel­fel­te­ne i prak­sis var ubrukelige.

Det var sel­føl­ge­lig ikke ordent­lig brøy­tet i Kier­skows gate hel­ler. Jeg fort­sat­te opp Tåsen­vei­en. Den­ne er mer­ket som syk­kel­tra­sé, men det er en Oslo spe­si­al: Syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel. Den øvre del er blind­vei, stengt mot  Uelands gate. Greit nok. Men siden bile­ne ikke kan vel­ge vei­en for gjen­nom­kjø­ring er den også gene­relt elen­dig brøy­tet. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter i det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé, slikt bryr ikke Oslo kom­mu­ne seg om.

Der Tåsen­vei­en møter Uelands gt er det satt opp sper­rin­ger for å hind­re bilis­te­ne fra å vel­ge den­ne vei­en. At man like­vel må sør­ge for at det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé like­vel er frem­kom­me­lig for syk­lis­ter, slikt ten­ker man ikke på i Oslo. To sma­le pas­sa­sjer for­bi betong­blok­ker, selv­føl­ge­lig fylt med snø. Man lider ikke ikke bare under dår­lig brøy­ting, man må også for­se­re en brøyte­kant om man vil syk­le i det som er mer­ket som sykkeltrasé.

Con­ti­nue read­ing Oslo kom­mu­ne kan brøy­te hvis de vil, men de vil ikke

Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten mel­ding om at det gikk greit å ta med et par ski på syk­ke­len, var det fle­re som etter­lys­te bil­der. Her kom­mer en liten bil­led­se­rie. Men for all del: Det­te var slik jeg løs­te det på min til nå ene syk­kel- og ski­tur. Jeg påstår på ingen måte at det­te er noe jeg har noen sær­lig erfa­ring med. Kom gjer­ne med dine egne tips og erfaringer.

Con­ti­nue read­ing Ski på syk­kel (noen bil­der)

Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare for­søm­mer vin­ter­ved­li­ke­hol­det av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, men gir full­sten­dig blaf­fen i det, er vel ikke noen over­ras­kel­se. Over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten sa til Aften­pos­ten før jul at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i at snø­en fra bile­nes kjøre­felt brøy­tes inn i syk­kel­fel­te­ne man­ge ste­der. Man kan omfor­mu­le­re det til at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i å bli kas­tet ut når man tren­ger plas­sen for bile­nes behov, slik vi også ser hele året foran man­ge kryss i den­ne byen. Det bekref­ter at Oslo fort­satt bare er på prate­sta­di­et i sin “syk­kel­sat­sing” og fort­satt ikke tar syk­lis­ter seriøst.

Nå som vin­te­ren er på hell er Oslo vir­ke­li­ge sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger gans­ke syn­li­ge. Uten­for hos oss ble snø­en ryd­det for noen uker siden. Det er en stil­le bolig­gate på Frog­ner. Det er selv­føl­ge­lig vik­tig å ryd­de den, for der par­ke­rer folk sine biler. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for at snø­en blir ryd­det. (Jeg har enn så len­ge bil, men også gara­sje­plass, så det har ikke så stor betyd­ning for meg.) Det har kom­met mer snø etter at gaten ble ryd­det, der­for var det fort­satt en del snø da bil­det ble tatt.

Jeg har gang­av­stand til kon­to­ret. Det tar ca 20 minut­ter å gå. Jeg er ingen vin­ter­syk­list, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt til­ba­ke til ung­doms­ti­den. Om vin­te­ren  fore­trek­ker jeg å gå når avstan­de­ne ikke er stør­re. Jeg går gjer­ne Hen­rik Ibsens gt (tid­li­ge­re Dram­mens­vei­en) langs Slotts­par­ken. For en måned siden pek­te jeg på at om den ikke blir ryd­det for snø, så vil­le vi få sto­re vann­dam­mer om etter­mid­da­gen og is på for­mid­da­gen. Brøyte­kan­ter utgjør diker på beg­ge sider, som sør­ger for at smelte­van­net ikke ren­ner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situa­sjo­nen som beskre­vet. Det førs­te bil­det er tatt ved 16.30 tiden man­dag 14. mars. Her gjør sto­re vann­dam­mer for­tau­et ufrem­kom­me­lig. Con­ti­nue read­ing Reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg gjen­nom hand­ling, som ved Oslos vin­ter­ved­li­ke­hold