Tag Archives: Wikileaks

Skremmende kundebehandling fra Visa og Teller (Wikileaks)

Føl­je­ton­gen om Visa og Tel­lers blok­ke­ring av Wikile­aks og deres islands­ke sam­ar­beids­part­ner Data­cell, fort­set­ter. I et blogg­inn­legg i går og i Dagens Nærings­liv anty­det jeg at ute­steng­nin­gen av Wikile­aks kan­skje var lov­stri­dig. (En kort­ver­sjon av DN saken fin­nes på dagensit.no, men det står mer i papirutgaven.)

I dag er Tel­ler og Visa ute og ror — noe som sik­kert kan være vans­ke­lig nok når man har islen­din­ger på den and­re siden.

Tel­ler skrev, i føl­ge DN og infor­ma­sjon på Data­cells nett­si­der, at de var blitt pålagt fra Visa Euro­pa å sten­ge for å beskyt­te Visas vare­mer­ke. Men det benek­ter Visa Euro­pa over­for DN. Så kan man lure på hvem av dem man skal tro på.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de kunde­be­hand­ling fra Visa og Tel­ler (Wikile­aks)

Opptrer Teller ulovlig når de blokkerer Wikileaks?

Det har i dag blitt kjent at det norsk-dans­ke sel­ska­pet Tel­ler, som hånd­te­rer trans­ak­sjo­ner for bl.a. Visa og Mas­ter­Card, blok­ke­rer over­fø­rin­ger til Wikile­aks , alle fall for så vidt gjel­der beta­lin­ger gjen­nom Visa.

I dagens sam­funn er vi avhen­gi­ge av til­gang til infra­struk­tu­rer. Ret­ten til fri beve­gel­se blir illu­so­risk om man nek­tes til­gang til trans­port­mid­ler. Ytrings­fri­he­ten blir illu­so­risk hvis man rent fak­tisk nek­tes mulig­het til å ytre seg. Det var erkjen­nel­sen av det­te som lig­ger bak ved­ta­kel­sen av Grl § 100 sjet­te ledd, som lyder:

Det paa­lig­ger Sta­tens Myn­dig­he­der at lægge For­hol­de­ne til Ret­te for en aaben og oplyst offent­lig Samtale.”

Nek­tes man til­gang til sys­te­mer for å beta­le eller mot­ta beta­ling er det umu­lig å dri­ve virk­som­het, og kna­pt mulig å fun­ge­re i dagens sam­funn. Con­ti­nue read­ing Opp­trer Tel­ler ulov­lig når de blok­ke­rer Wikile­aks?

Har ledelsen i Teller gått i dekning eller gått ned etter Wikileaks-skandalen?

Jeg for­søk­te å sen­de en e‑post til ledel­sen i Tel­ler hvor jeg ga uttrykk for hva jeg mener om at Tel­ler opp­trer som poli­tisk aktør og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til en organ­sia­sjon USA ikke liker. Jeg bruk­te e‑postadressene som står på deres nett­si­der. Men alt kom i retur med mel­ding om at de ikke kun­ne leveres;

Mel­din­gen kom ikke frem til noen av eller alle mottakerne.

Emne: Tel­ler som poli­tisk aktør — Wikileaks

Sendt:      20.12.2010 07:35

Kan ikke nå føl­gen­de mottaker(e):

peter.wiren@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

dorthe.glenhøj@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jesper.holme@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

jens.nes@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

kåre.regnarsson@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

haakon.fredriksen@teller.com’ den 20.12.2010 07:36

550 http://www.uio.no/tjenester/it/e‑post-kalender/e‑post/mer-om/problems.html#headers

Den siden det vises til i feil­mel­din­gen er bare en side ved UiO som gene­relt for­kla­rer hva som kan være grun­nen til en slik feil.

PS: Noen sier at det kan være et UiO-pro­blem og at de ikke har hatt pro­ble­mer med å sen­de på and­re måter. Jeg har for­søkt på nytt med adressene

pwire@teller.com
dglen@teller.com
jholm@teller.com
jnes@teller.com
kregn@teller.com
hfred@teller.com

De mel­din­ge­ne har i alle fall ikke kom­met i retur.

Teller har blitt politisk aktør mot ytringsfrihet — blokkerer Wikileaks

Vi har hørt om Visa, Mas­ter­Card, Pay­Pal og Bank of Ame­ri­cas kne­fall for USAs for­føl­gel­se av Wikile­aks. Nå skri­ver Dagens Nærings­liv at det norsk-dans­ke sel­ska­pet Tel­ler har meldt seg inn i skam­mens sel­skap og blok­ke­rer over­fø­rin­ger til Wikile­aks.

Tel­ler er et dat­ter­sel­skap av den dans­ke-nors­ke sel­ska­pet Nets, som ble dan­net gjen­nom en fusjon av Ban­ke­nes Beta­lings­sen­tral (BBS) og det dans­ke Penge­in­sti­tut­te­nes Beta­lis­sen­tral (PBS). Tel­ler hånd­te­rer kort­trans­ak­sjo­ner for Visa, Mas­ter­Card og Ame­ri­can Express.

Uan­sett hva man måt­te mene om Wikile­aks, så er det uhørt at et sel­skap som Tel­ler blok­ke­rer over­fø­rin­ger dit eller til and­re. Wikile­aks har ikke blitt dømt for noe, de har ikke en gang blitt til­talt for noe. Det sit­ter folk i USA og gra­ver i gam­le spion­lo­ver og annet for å fin­ne en krok de kan hen­ge Wikile­aks på, så langt uten hell. Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bur­de ha vært at de ikke blok­ke­rer noe som helst før de even­tu­elt får en retts­av­gjø­rel­se som sier at de skal gjø­re det. Og for å blok­ke­re over­fø­rin­ger fra Nor­ge skal det være en norsk avgjø­rel­se. Hva de måt­te fin­ne på i USA er irrelevant.

Det åpen­ba­re sva­ret fra Tel­ler bør være at de ikke tar stil­ling til mot­ta­ker­nes virk­som­het så len­ge det ikke fore­lig­ger en retts­lig avgjø­rel­ser om at virk­som­he­ten skal blok­ke­res. Og det er vel typisk at sel­ska­pet ikke skri­ver noe om det­te på sine nett­si­der over aktuelt.

Jeg skul­le gjer­ne vite hvil­ke and­re per­soner og orga­ni­sa­sjo­ner som Tel­ler på til­sva­ren­de måte over­fø­rer pen­ger til.

Jeg er dypt skuf­fet over Tel­ler og synes ledel­sen opp­trer prins­pp­løst og ynke­lig. Hvis dere vil si hva dere mener, så si det til ledel­sen. Her er de per­soner i ledel­sen som er nevnt på Tel­lers nett­si­der:

Peter Wirén
Chief Exe­cuti­ve Officer
Tele­fon: + 47 22 92 84 50
Mobil: + 47 905 92 650
peter.wiren@teller.com

Dorthe Glen­høj
Vice Pre­si­dent Strategy
dorthe.glenhøj@teller.com

Jesper Hol­me
Vice Pre­si­dent Busi­ness Analysis
Tele­fon: + 47 22 92 84 35
Mobil: + 47 90 85 21 96
jesper.holme@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Jens A. Nes
Vice Pre­si­dent Sales
Tele­fon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Haa­kon Fredriksen
Vice Pre­si­dent Risk Management
Mobil: + 47 45 04 33 22
haakon.fredriksen@teller.com

Bank of America blokkerer overføringer til Wikileaks

The Kan­sas City Star mel­der at Bank of Ame­rica har stan­set over­fø­rin­ger til Wikile­aks (som jeg har blitt opp­merk­som på via twit­ter-mel­ding fra Wikile­aks). Presse­mel­ding fra ban­ken er refe­rert slik:

“Bank of Ame­rica joins in the actions pre­vious­ly announ­ced by Mas­ter­Card, Pay­Pal, Visa Euro­pe and others and will not process transac­tions of any type that we have rea­son to belie­ve are inten­ded for WikiLe­aks,” the bank said in a statement.

This deci­sion is based upon our rea­so­nab­le belief that WikiLe­aks may be enga­ged in acti­vities that are, among other things, incon­sis­tent with our inter­nal poli­cies for proces­sing payments.””

De slut­ter seg der­med til Pay­Pal, Mas­ter­Card og Visa som har latt seg utnyt­te som red­skap for reak­sjo­næ­re kref­ter i USA.

Det har gått ryk­ter om at nes­te pak­ke med “cab­les” fra WikiLe­aks vil gjel­de finans­in­sti­tu­sjo­ner, og Bank of Ame­rica har vært nevnt som en insti­tu­sjon som har lite å gle­de seg til når det­te kom­mer. Om det­te har påvir­ket Bank of Ame­ri­cas beslut­ning, skal jeg ikke spe­ku­le­re i. Men det er fris­ten­de å si at man får håpe at Bank of Ame­rica får skik­ke­lig juling.

For egen del har jeg ikke noen form for kon­takt med Bank of Ame­rica, og der­med hel­ler ingen kon­takt å bry­te. Det er let­te­re å boi­kot­te en bank enn et glo­balt kort­sel­skap. Jeg håper man­ge som støt­ter fri­het flyt­ter sine pen­ger fra Bank of Ame­rica til and­re banker.

Hel­dig­vis her det fort­satt mulig å sen­de pen­ger til Wikile­aks. Her kan du lese hvor­dan du kan over­fø­re pen­ger til Wikile­aks.

Av barn, fulle folk og de som tror ingen lytter

Av barn og ful­le folk får vi høre sann­he­ten, sies det. Barn har ikke lært å for­stil­le seg, mens ful­le folk har mis­tet hem­nin­ge­ne og glem­mer å for­stil­le seg. Vi kan leg­ge til de som tror at ingen lyt­ter, og som der­for tror det ikke er nød­ven­dig å for­stil­le seg. Vi hus­ker Sve­ri­ges tid­li­ge­re nærings­mi­nis­ter Bjørn Rosen­gren som sa at “Nor­ge er den sis­te sov­jet­stat”. Fra årets valg i Stor­bri­tan­nia hus­ker vi at Geor­ge Brown bak­tal­te 66 år gam­le Gil­li­an Duf­fy — da han trod­de mik­ro­fo­nen var slått av. Nå er det ikke mik­ro­fo­ner poli­ti­ke­re og and­re fryk­ter, de fryk­ter Wikileaks.

Vi får høre sann­he­ten, sies det. Men er en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Vi får nok sånn noen­lun­de vite hva dis­se fol­ke­ne egent­lig mener. Men vi er i modus kon­junk­tiv. Utsag­net sier noe om avsen­de­ren, ikke nød­ven­dig­vis noe om ver­den ellers. En ambas­sa­dørs vur­de­rin­ger er ambas­sa­dø­rens vur­de­rin­ger, ikke nød­ven­dig­vis en kor­rekt beskri­vel­se av verden.

Vi får vel tro at fak­tis­ke opp­lys­nin­ger stort sett er kor­rek­te, som f.eks. opp­lys­nin­gen om at Oslos fyl­kes­mann Hans Røs­jor­de skal ha til­budt den ame­ri­kans­ke ambas­sa­dø­ren hjelp ved å ta «dis­kret kon­takt» med plan- og bygings­eta­ten. Det er sik­kert også rik­tig at vak­te­ne ved atom­re­ak­to­ren i Hal­den ikke er bevæp­net. Det er også mye annet inter­es­sant som har kom­met fram gjen­nom Wikile­aks. The Tele­graphs lis­te over “Wikile­aks’ 10 grea­test sto­rieser ikke opp­da­tert med det aller sis­te, men er en påmin­nel­se om at det er langt mer enn tab­lo­id slad­der som har blitt kjent på den­ne måten.

Men når de kom­mer med sine vur­de­rin­ger, da er det nett­opp vur­de­rin­ger. Og da er det ingen grunn til å tro at vur­de­rin­ger bli bed­re bare for­di de er fore­tatt av en usansk diplomant.

Jeg er vel­dig glad for at sik­ker­he­ten ved atom­re­ak­to­ren “ikke er etter ame­ri­kansk stan­dard”, for vi vet at det er bevæ­pen­de vak­ter over alt. Det­te opp­sum­me­rer på man­ge måter USAs hold­ning til ver­den: Den skal enten være etter “ame­ri­kansk stan­dard” (som betyr usansk stan­dard, for Ame­ri­ka er mye mer enn USA), eller så er det får dår­lig. Evne til å for­stå at man and­re ste­der ten­ker og inn­ret­ter seg på and­re måter enn i USA er ikke noen frem­tre­den­de usansk egenskap.

At repre­sen­tan­ter for en admi­ni­stra­sjon som del­te ver­den inn i “de som er med oss og fien­der”, som aksep­te­rer tor­tur i sin hel­li­ge saks tje­nes­te, som bevisst  bry­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne, som har løy­et over­for hele ver­den og satt i gang kri­ger med de sam­me løg­ne­ne som påskudd, kri­ti­se­rer oss for ikke bare å log­re, det er det all grunn til å være for­nøyd med.

Selv­føl­ge­lig er det inter­es­sant å få et usmin­ket bil­de av hva de mener.  De kan nok ha et poeng når de sier at nord­menn er selv­gode mora­lis­ter med lav arbeids­mo­ral. Og Gro Har­lem Brundt­lands utsagn om at “det er typisk norsk å være god” må være noe av det dum­mes­te en norsk poli­tisk leder har sagt offent­lig. Men vi tren­ger vel ikke uten­lands­ke diplo­ma­ter for å se dette.

Av barn og ful­le folk får vi vite sann­he­ten om hva barn og ful­le folk mener. Fra Wik­li­le­aks kan vi få vite sann­he­ten om hva en del diplo­ma­ter og poli­ti­ke­re egent­lig mener. Men usan­ske ambas­sa­dø­rer og Wikile­aks brin­ger oss ikke nær­me­re et svar på spørs­må­let om hvil­ken vir­ke­lig­het som er den virkelige.

Fredsprisen, ytrings- og informasjonsfrihet, Wikileaks

I dag deles i prin­sip­pet Nobels freds­pris ut til Liu Xia­o­bo. Liu Xia­o­bo sit­ter fengs­let i Kina. Han får ikke være til ste­de for å mot­ta pri­sen og ingen and­re kom­mer til å ta den imot på hans veg­ne. Der­for deles pri­sen bare i prin­sip­pet ut.

I ves­ten synes vi det er for­fer­de­lig at han som bare vil ha ytrings­fri­het og demo­kra­ti sper­res inne på den­ne måten. I Kina betrak­tes han som kri­mi­nell. Mens utde­lin­gen skjer sit­ter grunn­leg­gere­ne av Wikile­aks, Juli­an Assan­ge, fengs­let i Eng­land. Han er fengs­let for påståt­te sek­su­el­le over­grep. Men USA vil også ha ham utle­vert, og det er ikke på grunn av de påståt­te overgrepene.

USA har ambi­sjo­ner om å ta ledel­sen i kam­pen for infor­ma­sjons­fri­het og et fritt internett.USAs uten­riks­mi­nis­ter, Hilla­ry Clin­ton sa bl.a. det­te i en tale i Wash­ing­ton: Con­ti­nue read­ing Freds­pri­sen, ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het, Wikile­aks

Er DDoS-angrep på PayPal, Mastercard, Visa m.fl. ulovlig?

Inger Marie Sun­de, nå første­ama­nu­en­sis ved Politi­høy­sko­len, er ikke i tvil om at de som del­tar i aksjo­ne­ne mot Mas­ter­card, Pay­Pal og and­re insti­tu­sjo­ner som har stuk­ket kjep­per i hju­le­ne for Wikile­aks bry­ter norsk lov. “Det­te kom­mer under lov­giv­nin­gen om skade­verk”, sier hun til ITavi­sen.

Jeg får her leg­ge til at jeg ble kon­tak­tet av ITavi­sen om det­te spørs­må­let, og send­te dem vide­re til Inger Marie Sun­de for­di data­kri­mi­na­li­tet og straffe­rett ikke er noe jeg arbei­der sær­lig mye med. Når jeg ikke vil­le utta­le meg til avi­sen er det kan­skje litt ufint i etter­tid å kom­men­te­re på den­ne måten. Men det får våge seg. Con­ti­nue read­ing Er DDoS-angrep på Pay­Pal, Mas­ter­card, Visa m.fl. ulov­lig?