Tag Archives: YouTube

Algoritmestyring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

I dis­se koro­na­ti­der har Uni­ver­si­te­tet i Oslo bestemt at alle fore­les­nin­ger skal være digi­ta­le. Jeg synes ikke det blir god under­vis­ning av å fore­le­se foran et fast kame­ra i et tomt audio­to­ri­um. Fore­les­nin­ger tatt opp på den måten blir ikke gode under­vis­nings­vi­deo­er — enten det er stu­den­ter i audi­to­ri­et eller ikke. 

Jeg har der­for valgt å pro­du­se­re under­vis­nings­vi­deo­er med sik­te på at dis­se skal kun­ne fun­ge­re ale­ne, ikke som en repe­ti­sjon for stu­den­ter som har fulgt fore­les­nin­ger, eller for å tet­te hull for de som har vært fra­væ­ren­de. Det er i bok­sta­ve­lig for­stand hjem­me­lag­de video­er, og jeg er ikke noen pro­fe­sjo­nell videoprodusent. 

Jeg bru­ker all­tid en lang rek­ke eksemp­ler i min under­vis­ning, og i en video­fore­les­ning fun­ge­rer det best med noen video- og lyd­klipp. Jeg er selv­føl­ge­lig godt kjent med at sær­re­ge­len om frem­fø­ring i under­vis­ning i åvl § 43 ikke gjel­der for det som gjø­res til­gjene­lig på net­tet. Så de klip­pe­ne jeg bru­ker er klip­pet ned slik at de skal lig­ge godt innen­for ram­men av lov­li­ge sita­ter. Like­vel opp­le­ver jeg at YouT­ube blok­ke­rer video­er når jeg las­ter dem opp.

Con­ti­nue read­ing Algo­rit­me­sty­ring og USAnsk (opphavs)rettsimperialisme

YouTube og undervisning

I dag (27.04.2010) mel­der NRK at det er mye “Ulov­lig bruk av YouT­ube” i sko­len. I artik­ke­len sier dag dag­lig leder i Sage­ne Data, Sti­an Krog, at det “er ingen tvil at man­ge lære­re ikke kan reg­le­ne som gjel­der for fram­vis­ning og bruk av Yout­ube”. Det kan sik­kert være rett. Men det sies ikke noe om hva slags reg­ler som gjel­der, og jeg er ikke over­be­vist om at det å være dag­lig leder i et data­fir­ma og ha lærer­bak­grunn er det som gir best grunn­lag for å mene noe om dette.

Når man pre­sen­te­rer en video fra YouT­ube eller annet mate­ria­le direk­te fra net­tet skjer det en frem­fø­ring. Opp­havs­man­nen har i utgangs­punk­tet ene­rett til å frem­føre sitt verk for all­menn­he­ten, hvil­ket vil si at and­re må ha opp­havs­man­nens sam­tyk­ke for å frem­føre ver­ket for all­menn­he­ten. All­menn­he­ten betyr her uten­for det pri­va­te områ­det.

Fra skole­hold og Kom­mu­ne­nes sen­tral­for­bund har det vært hev­det at det som skjer i et klasse­rom på grunn­sko­len ikke er for all­menn­he­ten. Det er en høyst dis­ku­ta­bel påstand. Selv mener jeg at det­te er uhold­bart og min kol­le­ga Ole Andreas Rogn­stad synes å mene det sam­me. Men det er alt­så del­te menin­ger på det­te punktet.

Con­ti­nue read­ing YouT­ube og under­vis­ning