Introduksjon til jusstudiet

Jeg har all­tid vært opp­tatt av begyn­ner­stu­den­te­ne, og er ikke vel­dig godt for­nøyd med hvor­dan vi møter nye stu­den­ter og leder dem inn i stu­di­et. Stren­ge opp­taks­krav gjør at vi får dyk­ti­ge stu­den­ter. Men de aller fles­te kan lite eller ingen ting om jusen. 

Vi kan ikke sit­te i våre elfen­bens­tårn og betrak­te stu­den­ter som for­sø­ker å klat­re opp og til­eg­ne seg det de skal lære i løpet av stu­di­et. Vi må gå ut og møte stu­den­te­ne der de er, “ta dem i hån­den” og lede dem inn i jusstudiet.

Jeg har for tiden ikke begyn­ner­un­der­vis­ning for fers­ke stu­den­ter. Men jeg har skre­vet boken Inn­led­ning til jus­stu­di­et, som er en slik intro­duk­sjon til å begyn­ne på et nytt stu­di­um gene­relt, og jus­stu­di­et spe­si­elt, litt om jus som fag, hvor­dan man kan stu­de­re effek­tiv og ele­men­tær juri­disk metode.

Jeg har begynt på en video­fore­les­nings­se­rie om det­te. Men det tar mye tid å lage sli­ke, og tiden har til nå ikke struk­ket til for å gjø­re den fer­dig. Jeg har ambi­sjo­ner om å full­fø­re den­ne, men jeg vet ikke rik­tig når det kan bli.

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.