Opphavsrett og lignende rettigheter

Jeg har fag­an­svar for og har det mes­te av under­vis­nin­gen i faget Opp­havs­rett og lig­nen­de ret­tig­he­ter RINF 1200. Det er et fag som i sin tid ble utvik­let for det tverr­fa­kul­tæ­re stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le Medi­er, som dess­ver­re ikke len­ger fin­nes. Det er typisk at sli­ke stu­di­er leg­ges ned når det vir­ke­lig begyn­ner å bli etter­pør­sel etter den kunn­skap man kun­ne få i det­te pro­gram­met. UiO er dess­ver­re lite flin­ke til å dri­ve tverr­fag­li­ge og tverr­fa­kul­tæ­re akti­vi­te­ter og studieprogrammer. 

Hvis man kom­bi­ne­rer de to fage­ne Opp­havs­rett og ligend­ne ret­tig­he­ter med Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, har man et godt grunn­lag i det som kan kal­les Medie­rett.

Faget er laget for stu­den­ter som ikke har juri­disk bak­grunn og som ikke har tenkt å bli juris­ter. Det hen­ven­der seg blant annet til medie­folk, musi­ke­re og and­re i musikk­bran­sjen, kul­tur­li­vet i vide­re for­stand, og and­re som har behov for kunn­ska­per om opphavsrett.

Faget under­vi­ses van­lig­vis i høst­se­mes­te­ret. Koro­na­ned­steng­nin­gen gjor­de at all under­vis­ning høs­ten 2020 ble gjen­nom­ført digi­talt. Jeg laget en serie på i alt 25 video­fore­les­nin­ger, som jeg har valgt å gjø­re til­gjen­ge­lig for alle.

Som en hjelp til stu­den­te­ne har jeg skre­vet gjen­nom­gan­ger av en del av de opp­ga­ve­ne som har vært gitt til eksa­men. Det­te er stu­dent­vei­led­nin­ger, ikke sensorveiledninger.

 

Kom­men­ta­rer til en del tid­li­ge­re eksa­mens­opp­ga­ver i faget RINF 1200. Jeg får noen gan­ger spørs­mål om det fin­nes vei­led­nin­ger til fel­re opp­ga­ver enn det­te. Sva­ret er nei, det fin­nes ikke.

Alle tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Jeg kom­men­te­rer ofte aktu­el­le opp­havs­retts­sa­ker som duk­ker opp i media, og jeg bru­ker dem ofte i min under­vis­ning. Jeg synes det er vik­tig å få fram at opp­havs­rett mm ikke er noe vi leker med i elfen­bens­tår­net. Det er noe som angår den ver­den vi alle er en del av. Tra­di­sjo­nell tids­skrifts­de­batt er alt­for lang­som. Jeg fore­trek­ker der­for stort sett å kom­men­te­re sake­ne på min blogg. Det er dess­uten slik at kunn­skaps­ni­vå­et om det­te, som så man­ge and­re juri­dis­ke spørs­mål, er sør­ge­lig lavt i nors­ke medi­er. Hvis de had­de slur­vet like mye i sin omta­le av sport som de gjør i sin omta­le av retts­spørs­mål, had­de det blitt rama­skrik. Gjen­nom sin slur­ve­te jour­na­lis­tiskk har medie­ne sør­get for å hol­de pub­li­kum i uvi­ten­het, slik at medie­ne kan slå seg til ro med at folk ikke rea­ge­rer, og da er det ikke så far­lig. Det er der­for ofte nød­ven­dig å kom­men­te­re som et for­søk på å kor­ri­ge­re mis­vi­sen­de omta­le i mediene. 

Bloggkommentarer om opphavsrett finner du her.

Jeg er hva jeg vil kal­le en halv­iv­rig, men ikke spe­si­elt god ama­tør­fo­to­graf. Men ret­tig­he­ter til bil­der, sær­lig foto­gra­fi­er, inter­es­se­rer meg. 

Jeg har kom­men­tert ret­ten til bruk av and­res bil­der blant annet under stikk­or­det Sitat­rett, som også omfat­ter and­re for­mer for sitat. Jeg har også i fle­re kom­men­ta­rer vært inn­om spørs­må­let om rett til eget bil­de.

Det som er direk­te skre­vet for stu­den­ter på RINF 1200, fin­ner du her.

Jeg har for tiden fag­an­svar for de to fagene

 

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.