RINF 1200 — eksamen Høst 2020 med kommentarer

 

Innhold

Oppgaveteksten

Caro­li­ne Vold er pro­fes­sor i kunst­his­to­rie ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Da korona­pan­de­mi­en ram­met Nor­ge ved­tok at all under­vis­ning skul­le være digi­tal. Caro­li­ne Vold valg­te å lage en video­ver­sjon av den fore­les­nings­se­ri­en hun plei­de å hol­de om norsk og euro­pe­isk sam­tids­kunst. Caro­li­ne Vold vil­le gjø­re noe mer enn bare å fore­le­se foran et kame­ra i et tomt audi­to­ri­um. Hun fikk hjelp av sin venn­in­ne, foto­graf Hanne Tastad til å lage en serie. De bestem­te seg for å leg­ge et slide­show med de bil­der som Caro­li­ne Vold plei­de å pre­sen­te­re under sine fore­les­nin­ger, samt noen eks­tra. Bil­de­ne var for en stor del laget av nåle­ven­de kunst­ne­re, men det var også med bil­der laget av kunst­ne­re som had­de dødd i løpet de sis­te 30 årene.

De vil­le ha musikk som bak­grunn for slide­show­et. Etter å ha dis­ku­tert mulig musikk, kom de til at den rus­sis­ke kom­po­nis­ten Modest Mus­orgs­kijs verk «Bil­der fra en utstil­ling» måt­te være et rik­tig valg. Caro­li­ne Vold had­de vært ung på 1970-tal­let, og had­de all­tid vært glad i prog-rock og såkalt sym­fo­nisk rock. Hun men­te der­for at de bur­de vel­ge rocke­ver­sjo­nen med den engels­ke grup­pen «Emer­son, Lake & Pal­mer», som ble utgitt i 1971.
Caro­li­ne Vold var for­nøyd med resul­ta­tet. Hanne Tastad syn­tes resul­ta­tet var så godt at de bur­de gjø­re fore­les­nin­ge­ne til­gjen­ge­lig for fle­re, ikke bare de som stu­der­te kunst­his­to­rie ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. De valg­te der­for å gjø­re fore­les­nings­se­rie­ne til­gjen­ge­lig på YouT­ube, i til­legg til på UiOs semes­ter­si­der for faget. Seri­en ble lagt mer­ke til, og fikk en del omta­le i det kunst­fag­li­ge miljøet.

Etter en stund fikk Caro­li­ne Vold og Hanne Tastad er krav fra ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen BONO, som repre­sen­te­rer bil­led­kunst­ne­re. De krev­de det dob­belte av van­lig veder­lag for bruk av bil­de­ne.
Kort tid etter fikk de også krav fra TONO og GRAMO for bruk av musik­ken. TONO repre­sen­te­rer opp­ha­ve­re, GRAMO repre­sen­te­rer utøven­de kunstnere.

Noen av bil­de­ne var malt av den nors­ke kunst­ne­ren Peder Ås, som var en venn av Caro­li­ne Vold. Caro­li­ne spur­te Peder om det var greit at hun bruk­te noen av hans bil­der, og Peder sa at det var OK. Peder Ås ga så beskjed til BONO om at han ga sam­tyk­ke bru­ken av sine bil­der, og BONO redu­ser­te da sitt veder­lags­krav slik at det ikke omfat­tet veder­lag for Peder Ås’ bil­der.
Åse Holm had­de noen gan­ger vært modell for Peder Ås mens hun stu­der­te på Han­dels­høy­sko­len i Ber­gen. Hun syn­tes at det å være modell for Peder og noen and­re kunst­ne­re had­de vært en fin måte å tje­ne litt pen­ger da hun var stu­dent. Hun var ikke sør­lig begeist­ret for Peder Ås’ bil­der, og sær­lig ikke for enkel­te bil­der hvor han had­de malt hen­ne naken. Åse Holm had­de gjort en god kar­rie­re som finans­ana­ly­ti­ker. Hun var redd for at mer opp­merk­som­het rundt dis­se gam­le bil­de­ne kun­ne vir­ke for­styr­ren­de på hen­nes kar­rie­re i finans­sek­to­ren. Hun ba der­for om at dis­se bil­de­ne ble fjernet.

Caro­li­ne Vold pro­te­ster­te mot kra­ve­ne. Hun had­de len­ge brukt både bil­der og musikk i sin under­vis­ning. Fle­re ansat­te hos BONO had­de fulgt hen­nes fore­les­nin­ger om kunst­his­to­rie, slik at de var godt kjent med hen­nes bruk av bil­der i sin under­vis­ning. BONO vis­te til at hun ikke had­de rett til å pub­li­se­re bil­de­ne på YouT­ube og fast­holdt kravet.

Caro­li­ne avvis­te også kra­ve­ne fra TONO og GRAMO, og vis­te til at hun len­ge had­de brukt musikk i sin under­vis­ning, og men­te at hun had­de rett til å gjø­re det. Over­for TONO vis­te de til at Mus­orgskilj døde i 1881, og at hans musikk had­de vært fri i man­ge år. De men­te at de der­for fritt kun­ne bru­ke den­ne musik­ken. TONO bekref­tet at Mus­orgs­kijs musikk var fri, men holdt fast ved kra­vet for bruk av Emer­son, Lake & Pal­mers arran­ge­ment av musikken.

Caro­li­ne Vold avvis­te også kra­vet fra Åse Holm. Caro­li­ne vis­te til at hun had­de fått sam­tyk­ke fra Peder Ås ti å bru­ke dis­se bil­de­ne. Som modell kun­ne hun ikke nek­te Peder Ås å stil­le ut bil­de­ne, eller å gi sam­tyk­ke til at Caro­li­ne Vold bruk­te dem i sine videoforelesninger.

Caro­li­ne Vold vil ha din vur­de­ring av dis­se kra­ve­ne. Drøft og ta stil­ling til følgende.

  1. Kan Caro­li­ne Vold fritt bru­ke musik­ken og pre­sen­te­re bil­de­ne som en del av sin Power-Point pre­sen­ta­sjon i den ordi­næ­re under­vis­nin­gen for stu­den­ter i et auditorium?
  2. Kan Caro­li­ne Vold inklu­de­re de sam­me bil­de­ne og den sam­me musik­ken i en video­fore­les­ning som gjø­res til­gjen­ge­lig på YouTube?
  3. For­ut­satt at Caro­li­ne Vold ikke har rett til å gjø­re bil­de­ne til­gjen­ge­lig på YouT­ube: Har BONO rett til å kre­ve det dob­belte av van­lig veder­lag for bru­ken av bildene?
  4. For­ut­satt at Caro­li­ne Vold ikke uten vide­re kan gjø­re musikk til­gjen­ge­lig som en del av sine video­fore­les­nin­ger på YouT­ube, må hun da beta­le for å bru­ke den musik­ken hun har valgt, eller kan den bru­kes fritt?
  5. Kan Åse Holm nek­te Caro­li­ne Vold å bru­ke bil­de­ne av hen­ne i den fore­les­nin­gen som gjø­res til­gjen­ge­lig på YouTube?

Alle spørs­mål skal besva­res. Sva­re­ne skal begrunnes.

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.