RINF 1200 — eksamen Høst 2020 Innledning

 

Innhold

Det­te er en vei­led­ning skre­vet for stu­den­ter. I førs­te omgang som en slags fel­les til­bake­mel­ding til stu­den­ter som var oppe til eksa­men i faget RINF 1200 høs­ten 2020. Det­te ble pub­li­sert omtrent sam­ti­dig som eksa­mens­re­sul­ta­te­ne ble gjort til­gjen­ge­lig. Men den er også skre­vet med tan­ke på frem­ti­di­ge stu­den­ter, slik at de kan får en form for vei­led­ning i å løse den­ne type opp­ga­ver som det det har vært gitt til de fles­te eksa­me­ner i det­te faget.

Det er ofte snakk om sen­sor­vei­led­ning, og det er et øken­de press for at man skal skri­ve sen­sor­vei­led­nin­ger. Det­te pres­set kom­mer typisk nok ikke fra de en even­tu­ell sen­sor­vei­le­ding vil være skre­vet for, nem­lig sen­so­re­ne. Det er stu­den­ter som vil ha sen­sor­vei­led­ning. Jeg har til nå mot­stått det­te pres­set, og har til hen­sikt å fort­set­te å stå imot det­te for de fag jeg har ansvar for. I fag med man­ge stu­den­ter, så man­ge at eksa­mens­sen­su­ren er for­delt på fle­re kom­mi­sjo­ner, kan det ha noe for seg å lage sen­sor­vei­led­ning, for å bidra til at de uli­ke kom­mi­sjo­ne­ne så langt som mulig bedøm­mer besva­rel­se­ne likt. 

I det­te faget har det bare unn­taks­vis vært så man­ge stu­den­ter oppe til eksa­men at det har vært behov for mer enn en eksa­mens­kom­mi­sjon, alt­så to sen­so­rer. Så len­ge vi bare er to, er det mer hen­sikts­mes­sig at vi snak­ker sam­men enn at vi skri­ver vei­led­nin­ger til hverandre. 

Man­ge har over­drev­ne, ofte nær­mest nai­ve fore­stil­lin­ger om hva man kan opp­nå av enhet­lig bedøm­mel­se ved å skri­ve vei­led­nin­ger. Bedøm­mel­se av eksa­mens­be­sva­re­ler er og blir et skjønn, og det vil all­tid kun­ne variere. Hvis en besva­rel­se lig­ger et sted i grense­land mel­lom f.eks. en C og en B, vil noen lan­de på en C, and­re på en B — og beg­ge vur­de­rin­ge­ne kan være like rik­ti­ge. Dagens karak­ter­sys­tem til­la­ter ikke nyan­se­ring som f.eks. kan indi­ke­re om noe er en sterk C på gren­sen til B, eller en svak C på gren­sen til D. Det kan vi mene mye om, men jeg har ikke tenkt å mene noe om det her.

At man kan utøve skjøn­net litt ulikt, betyr ikke at det er feil om en sen­sor vil ha en karak­ter, en annen vil ha en annen. Men det betyr ikke at det ikke fore­kom­mer feil. Eksa­mens­sen­sur fore­går stort sett slik:

Vi er to sen­so­rer som set­ter hver våre karak­te­rer. Men dis­se karak­te­re­ne er utar­bei­det for egen saks­for­be­re­del­se, hvil­ket blant annet betyr at de etter for­valt­nings­lo­ven § 18a er unn­tatt fra parts­inn­syn. Et eksa­mensved­tak ved et offent­lig uni­ver­si­tet er et for­valt­nings­ved­tak, og for­valt­nings­lo­vens reg­ler gjel­der. Når vi er fer­di­ge med å gå gjen­nom opp­ga­ve­ne hver for oss, sam­men­hol­der vi våre karak­te­rer og blir eni­ge om hva slags karak­ter besva­rel­se­ne skal få.

Da jeg begyn­te som eksa­mens­sen­sor var jeg for­bau­set over i hvor stor grad sen­so­re­ne var eni­ge. Nå har jeg slut­tet å und­re meg. Jeg har kon­sta­tert at vi har en slags fel­les stan­dard for hva som kre­ves av en besva­rel­se på uli­ke nivå­er, noe jeg opp­fat­ter som betryggende.

Det betyr ikke at det ikke skjer feil. Når vi sam­men­hol­der de karak­te­rer vi har satt hver for oss, og det viser seg at en f.eks. har bedømt en besva­rel­se til B og den and­re sen­so­ren til D, da er det en feil et eller annet sted. Kan­skje har vi beg­ge bedømt den­ne opp­ga­ven feil. Ved sli­ke avvik er det bare å gå gjen­nom opp­ga­ven på nytt etter å ha dis­ku­tert våre vur­de­rin­ger. Da kom­mer vi stort sett fram til et resul­tat vi kan være eni­ge om. Det er nett­opp for­di jeg noen gan­ger har opp­da­get sli­ke avvik i besøm­mel­sen at jeg mener det må være minst to sen­so­rer. At en per­son skal bedøm­me det­te ale­ne er etter min vur­de­ring uforsvarlig.

Den­ne vei­led­nin­gen har i noen grad fun­gert som en slags sen­sor­vei­led­ning, på den måten at et utkast har vært gjort til­gjen­ge­lig for min med­sen­sor tid­lig i sen­sur­ar­bei­det. Som sen­sor­vei­led­nin­ger flest ble det­te utkas­tet skre­vet før jeg had­de lest noen besva­rel­ser. Den har så blitt revi­dert etter at jeg har lest en del eksa­mens­be­sva­rel­ser, og etter til­bake­mel­din­ger fra min medsensor. 

Den­ne vei­led­nin­gen er helt fri for noe man ofte fin­ner i en sen­sor­vei­led­ning: Antyd­nin­ger om hva som skal til for å opp­nå de uli­ke karak­te­rer. Min erfa­ring, etter å ha vært eksa­mens­sen­sor i rundt 40 år og etter å ha sen­su­rert noen tusen eksa­mens­be­sva­rel­ser, er at sli­ke vei­led­nin­ger bidrar med lite. Pre­sen­tert over­for stu­den­ter er de ofte mer til villed­ning enn veiledning. 

Det blir lett vei­led­nin­ger som sier noe om hva man bør ha med i en besva­rel­se på et visst nivå. Det sier kan­skje noe til erfar­ne sen­so­rer, men lite eller ingen ting til stu­den­ter. Det avgjø­ren­de for om resul­ta­tet blir godt eller ikke, avhen­ger ikke først og fremst av hva man har med og ikke har med, men om hvor­dan man behand­ler det man har med. Jeg plei­er å illust­re­re det på føl­gen­de måte:

Lag to iden­tis­ke “mat­kas­ser” med ingre­di­en­ser som skal bru­kes til å lage en mat­rett. Gi den ene til en gjen­nom­snitts­stu­dent og den and­re til Eivind Hell­strøm eller en annen mester­kokk. Opp­dra­get er føl­gen­de: Lag noe av dis­se råva­re­ne. Alt skal bru­kes, og intet kan leg­ges til (kan­skje med unn­tak for slikt som vann, salt og pep­per, osv). Jeg er sik­ker på at resul­ta­tet vil bli gans­ke for­skjel­lig. Da nyt­ter det ikke for stu­den­kok­ken å peke på Eivind Hell­strøms anta­ge­lig­vis lek­re og vel­sma­ken­de rett, og si at “men min må være like god, for jeg har brukt akku­rat de sam­me råvarene”. 

Jeg har laget en serie video­fore­les­nin­ger til det­te faget, som de som var oppe til eksa­men høs­ten 2020 bør være godt kjent med. Jeg tar like­vel med en over­sikt, og vil peke på at den sis­te av fore­les­nin­ge­ne bl.a. omhand­ler eksa­men og eksamensopgaver.

Oversikt over videoforelesninger: Innføring i opphavsrett, RINF 1200

Grunnleggende opphavsrett
Nærstående rettigheter
Avgrensning av opphavsretten
Andre temaer

Over­sikt over blogg­inn­legg om opp­havs­rett
Blogg­inn­legg spe­si­fikt for faget RINF 1200, opp­havs­rett og beslek­te­de ret­tig­he­ter, bl.a. kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksamensoppgaver

Andre videoforelesninger

 

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.