RINF 1200 — eksamen Høst 2020 spørsmål 1

 

Innhold

Kan Caroline Vold fritt bruke musikken og presentere bildene som en del av sin Power-Point presentasjon i den ordinære undervisningen for studenter i et auditorium?

Her er vi i en van­lig under­vis­nings­si­tua­sjon. Vi kan kon­sta­te­re at Caro­li­ne Vold frem­fø­rer musik­ken og bil­de­ne. En fore­les­ning er frem­fø­ring for offent­lig­he­ten. Det er noe som omfat­tes av opp­ha­vers ene­rett etter åvl § 3.

Så en liten paren­tes, som det ikke er noen grunn til å si noe om på eksa­men, men som jeg all­tid plei­er å min­ne om i sli­ke sam­men­hen­ger. Åvl § 3 annet ledd, bok­stav b, lyder:

b) eksemp­lar av ver­ket vises offent­lig uten bruk av tek­nis­ke hjelpemidler”.

I dag­lig­språk vil vi van­lig­vis si at man viser bil­der, uan­sett på hvil­ken måte bil­de­ne pre­sen­te­res. Men i opp­havs­retts­lig ter­mi­no­lo­gi er vis­ning knyt­tet til vis­ning av eksemp­la­rer. Og det omfat­ter vis­ning uten bruk av tek­nis­ke hjelpe­mid­ler. Man viser et eksemp­lar av et male­ri, en teg­ning, eller for såvidt et eksemp­lar av en bok, en CD, en DVD osv.

Spørs­må­let gjel­der frem­fø­ring i en van­lig fore­les­nings­si­tua­sjon. Det­te er regu­lert i åvl § 43, som lyder:

§ 43. Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet

Et utgitt verk kan frem­fø­res offent­lig og over­fø­res til all­menn­he­ten ved under­vis­ning. Har opp­ha­ve­ren over­dratt eksemp­lar av et kunst­verk eller foto­gra­fisk verk eller er sli­ke verk offent­lig­gjort, kan ver­ket frem­fø­res offent­lig og over­fø­res til all­menn­he­ten ved undervisning.

Førs­te ledd gjel­der ikke for
a) film­verk
b) sce­nisk frem­fø­ring av scene­verk
c) over­fø­ring ved kring­kas­ting
d) frem­fø­ring og over­fø­ring innen ram­men av orga­ni­sert konsertvirksomhet.

Ved ervervs­mes­sig undervisning?1 gjel­der den­ne para­gra­fen hel­ler ikke for
a) frem­fø­ring og over­fø­ring av databaser,?2 eller
b) annen tråd­bun­den eller tråd­løs over­fø­ring til allmennheten.?3

Frem­fø­ring og over­fø­ring i ordi­nær klasse­roms­un­der­vis­ning anses å skje innen­for det pri­va­te området.

For bruk i egen under­vis­ning kan lære­re og ele­ver gjø­re opp­tak av sin egen frem­fø­ring av verk. Sli­ke opp­tak kan ikke bru­kes til and­re formål.

Depar­te­men­tet kan i for­skrift bestem­me at sko­ler og and­re under­vis­nings­in­sti­tu­sjo­ner veder­lags­fritt kan gjø­re opp­tak av kring­kas­tings­sen­ding for tids­for­skutt bruk.

Vi kan uten vide­re leg­ge til grunn at det som pre­sen­te­res, både bil­de­ne og musik­ken, er ånds­verk. Vi kan og bør dis­ku­te­re om Emer­son, Lake & Pal­mers rocke­ver­sjon av “Bil­der fra en utstil­ling”, og deres frem­fø­ring er ver­net. Men siden man etter § 43 uan­sett har rett til å frem­føre også ver­ne­de verk, er det ingen grunn til å dis­ku­te­re det her. Det er der­imot noe som må dis­ku­te­res under Spørs­mål 4.

I opp­gave­teks­ten står det om musikken: 

rocke­ver­sjo­nen med den engels­ke grup­pen «Emer­son, Lake & Pal­mer», som ble utgitt i 1971.”

Det er med and­re ord opp­lyst at musik­ken er utgitt. Når det gjel­der kunst­ver­ke­ne, sier ikke opp­ga­ven noe hvor­vidt dis­se er ugitt eller ikke. Men det er hel­ler ikke et vil­kår i § 43. Der står det:

Har opp­ha­ve­ren over­dratt eksemp­lar av et kunst­verk eller foto­gra­fisk verk eller er sli­ke verk offent­lig­gjort, kan ver­ket frem­fø­res offent­lig og over­fø­res til all­menn­he­ten ved undervisning.”

Vi kan gå ut fra at bil­de­ne i det mins­te er offent­lig­gjort, slik at vil­kå­ret bør være opp­fylt også for dis­se, selv om opp­ga­ven ikke sier noe uttryk­ke­lig om det.

Ver­ket kan da frem­fø­res offent­lig ved under­vis­ning, slik Caro­li­ne Vold gjør i sine fore­les­nin­ger. Det er noen unn­tak i annet ledd, med de kom­mer ikke til anven­del­se her.

Gans­ke man­ge er inn­om åvl § 28.

Er et verk utgitt, eller har opp­ha­ve­ren over­dratt eksemp­lar av et kunst­verk eller et foto­gra­fisk verk, kan eksemp­la­re­ne vises offent­lig. Eksemp­lar av offent­lig­gjort kunst­verk og av offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk kan vises offent­lig i for­bin­del­se med undervisning.”

Den­ne bestem­mel­sen er ikke rele­vant i den­ne sam­men­hen­gen. Den gjel­der rett til å vise et eksemp­lar. Hvis Caro­li­ne Vold had­de hatt med seg eksemp­la­rer av kunst­verk som hun had­de vist til stu­den­te­ne i audi­to­ri­et, vil­le bestem­mel­sen ha vært rele­vant. Men når avbild­nin­ger av ver­ke­ne skjer ved tek­nis­ke hjelpe­mid­ler, som en Power Point pre­sen­ta­sjon er, er det i opp­havs­retts­lig for­stand en frem­fø­ring, slik at bestem­mel­ser om vis­ning ikke er relevante.

Straks det pre­sen­te­res ved hjelp av tek­nis­ke hjelpe­mid­ler, som en PC med pro­sjek­t­or, er det i opp­havs­retts­lig for­stand en frem­fø­ring. Som sagt, det­te er noe det ikke er noen grunn til å nev­ne i en eksa­mens­be­sva­rel­se, egnt­lig et det noe man ikke bør nev­ne. Men jeg nev­ner det her, for­di ter­mi­no­lo­gi­en her ofte, med god grunn, kan opp­fat­tes som “ulo­gisk”.

Går vi til §§ 16 og 21, ser vi i dis­se bestem­mel­se­nes sis­te ledd, at § 43 også gjel­der for utøven­de kunst­ners og pro­du­sen­ters rettigheter. 

Gans­ke man­ge, jeg vil si over­ras­ken­de man­ge, tar med er åvl § 43 fjer­de ledd. Bestem­mel­sen er gans­ke uklar, noe man­ge stu­den­ter bekref­ter gjen­nom hvor­dan den­ne anven­des. Men den gjel­der tra­di­sjo­nel­le klas­ser i grunn­sko­len. I for­ar­bei­de­ne til dagens lov, hvor det­te ble lov­fes­tet, site­res fra for­ar­bei­der til en tid­li­ge­re lovendringer:

Det føl­ger av for­ar­bei­de­ne til ånds­verk­lo­ven at frem­fø­ring i klasse­rom anses som frem­fø­ring innen­for det pri­va­te områ­det, pga. nære per­son­li­ge bånd mel­lom lærer og elevene.”

Det vil i alle fall bare være unn­taks­vis at det opp­står sli­ke per­son­li­ge bånd mel­lom en fore­le­ser ved uni­ver­si­te­tet og stu­den­ter. Dess­uten. Det har bare betyd­ning for to typer frem­fø­rin­ger som etter § 43 førs­te ledd er unn­tatt fra den frie fremføringsretten:

Førs­te ledd gjel­der ikke for
a) film­verk
b) sce­nisk frem­fø­ring av sceneverk”

I den­ne opp­ga­ven er det spørs­mål om frem­fø­ring av bil­der og musikk, ikke film og ikke sce­nisk frem­fø­ring av scene­verk, der­for har det ikke betyd­ning i den­ne oppgaven.

Konklusjon:

Caro­li­ne Vold kan fritt bru­ke musik­ken og pre­sen­te­re bil­de­ne som en del av sin Power-Point pre­sen­ta­sjon i den ordi­næ­re under­vis­nin­gen for stu­den­ter i et auditorium.

Spørs­må­le­ne om bruk av verk i under­vis­ning er behand­let i lære­bo­ken, Opp­havs­rett for begyn­ne­re, på s. 185–190.

Det er også tema i min video­fore­les­ning nr 19 om bruk av verk i under­vis­ning. Jeg vel­ger her å bru­ke til den ver­sjo­nen om lig­ger på YouT­ube, og ikke den på fakul­te­tets semestersider.

Jeg lik­te også «Emer­son, Lake & Pal­mer» inn­spil­ling av “Pic­tu­res at an Exhi­bition” (hva den ori­gi­na­le rus­sis­ke tit­te­len er, vet jeg ikke) da en kom i 1971. Jeg kjen­te ikke ver­ket før den­ne inn­spil­lin­gen kom. (Jeg var 16 år den gan­gen, og kun­ne ikke mye om “klas­sisk” musikk­his­to­rie. Rocke­ver­sjo­ner av noen klas­si­ke­re ble en slags inn­gangs­port til den­ne musikken.)

I dag synes jeg de rocke­ver­sjo­ne­ne av klas­si­ke­re som jeg hør­te på den gan­gen er gans­ke uin­ter­es­san­te, og egent­lig kans­ke slit­som­me. Beet­ho­vens 5. sym­fo­ni, som også ble utgitt i en rocke­ver­sjon, blir ikke bere av elekt­ris­ke gita­rer og slag­verk. Mus­orgs­kij kom­po­ner­te det­te for pia­no. And­re har siden arran­gert den for orkes­ter. Jeg tar med den ver­sjo­nen jeg har brukt et klipp fra i en fore­les­ning, hvor den rus­sis­ke pia­nis­ten Evgenij Kis­sin spiller. 

Opp­ta­ket er fra en musikk­fes­ti­val i byen Oran­ge i Syd-Frank­ri­ke. Der er det et gam­melt romersk tea­ter, med et natur­lig amfi, og en bak­vegg bak sce­nen som reflek­te­rer lyden til pub­li­kum. Det er en musikk­fes­ti­val der hver som­mer. Det er omtrent en times kjø­ring fra der vi har lei­lig­het i Frank­ri­ke, og jeg har vært der en del gan­ger, men da på opera­fo­re­stil­lin­ger. Det er en magisk opp­le­vel­se å site uten­dørs i et 2000 år gam­melt tea­ter, med plass til 9 500 men­nes­ker i “salen”. Det er ikke en mik­ro­fon eller høy­ta­ler på sce­nen, og vi som er der hører helt fint. Men så til Mus­org­ski og Evgenij Kissin:

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.