RINF 1200 – eksamen Høst 2020 spørsmål 1

 

Innhold

Kan Caroline Vold fritt bruke musikken og presentere bildene som en del av sin Power-Point presentasjon i den ordinære undervisningen for studenter i et auditorium?

Her er vi i en vanlig undervisningssituasjon. Vi kan konstatere at Caroline Vold fremfører musikken og bildene. En forelesning er fremføring for offentligheten. Det er noe som omfattes av opphavers enerett etter åvl § 3.

Så en liten parentes, som det ikke er noen grunn til å si noe om på eksamen, men som jeg alltid pleier å minne om i slike sammenhenger. Åvl § 3 annet ledd, bokstav b, lyder:

“b) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler”.

I dagligspråk vil vi vanligvis si at man viser bilder, uansett på hvilken måte bildene presenteres. Men i opphavsrettslig terminologi er visning knyttet til visning av eksemplarer. Og det omfatter visning uten bruk av tekniske hjelpemidler. Man viser et eksemplar av et maleri, en tegning, eller for såvidt et eksemplar av en bok, en CD, en DVD osv.

Spørsmålet gjelder fremføring i en vanlig forelesningssituasjon. Dette er regulert i åvl § 43, som lyder:

§ 43. Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet

Et utgitt verk kan fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning. Har opphaveren overdratt eksemplar av et kunstverk eller fotografisk verk eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning.

Første ledd gjelder ikke for
a) filmverk
b) scenisk fremføring av sceneverk
c) overføring ved kringkasting
d) fremføring og overføring innen rammen av organisert konsertvirksomhet.

Ved ervervsmessig undervisning?1 gjelder denne paragrafen heller ikke for
a) fremføring og overføring av databaser,?2 eller
b) annen trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten.?3

Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.

For bruk i egen undervisning kan lærere og elever gjøre opptak av sin egen fremføring av verk. Slike opptak kan ikke brukes til andre formål.

Departementet kan i forskrift bestemme at skoler og andre undervisningsinstitusjoner vederlagsfritt kan gjøre opptak av kringkastingssending for tidsforskutt bruk.

Vi kan uten videre legge til grunn at det som presenteres, både bildene og musikken, er åndsverk. Vi kan og bør diskutere om Emerson, Lake & Palmers rockeversjon av “Bilder fra en utstilling”, og deres fremføring er vernet. Men siden man etter § 43 uansett har rett til å fremføre også vernede verk, er det ingen grunn til å diskutere det her. Det er derimot noe som må diskuteres under Spørsmål 4.

I oppgaveteksten står det om musikken:

“rockeversjonen med den engelske gruppen «Emerson, Lake & Palmer», som ble utgitt i 1971.”

Det er med andre ord opplyst at musikken er utgitt. Når det gjelder kunstverkene, sier ikke oppgaven noe hvorvidt disse er ugitt eller ikke. Men det er heller ikke et vilkår i § 43. Der står det:

“Har opphaveren overdratt eksemplar av et kunstverk eller fotografisk verk eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig og overføres til allmennheten ved undervisning.”

Vi kan gå ut fra at bildene i det minste er offentliggjort, slik at vilkåret bør være oppfylt også for disse, selv om oppgaven ikke sier noe uttrykkelig om det.

Verket kan da fremføres offentlig ved undervisning, slik Caroline Vold gjør i sine forelesninger. Det er noen unntak i annet ledd, med de kommer ikke til anvendelse her.

Ganske mange er innom åvl § 28.

“Er et verk utgitt, eller har opphaveren overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, kan eksemplarene vises offentlig. Eksemplar av offentliggjort kunstverk og av offentliggjort fotografisk verk kan vises offentlig i forbindelse med undervisning.”

Denne bestemmelsen er ikke relevant i denne sammenhengen. Den gjelder rett til å vise et eksemplar. Hvis Caroline Vold hadde hatt med seg eksemplarer av kunstverk som hun hadde vist til studentene i auditoriet, ville bestemmelsen ha vært relevant. Men når avbildninger av verkene skjer ved tekniske hjelpemidler, som en Power Point presentasjon er, er det i opphavsrettslig forstand en fremføring, slik at bestemmelser om visning ikke er relevante.

Straks det presenteres ved hjelp av tekniske hjelpemidler, som en PC med prosjektor, er det i opphavsrettslig forstand en fremføring. Som sagt, dette er noe det ikke er noen grunn til å nevne i en eksamensbesvarelse, egntlig et det noe man ikke bør nevne. Men jeg nevner det her, fordi terminologien her ofte, med god grunn, kan oppfattes som “ulogisk”.

Går vi til §§ 16 og 21, ser vi i disse bestemmelsenes siste ledd, at § 43 også gjelder for utøvende kunstners og produsenters rettigheter.

Ganske mange, jeg vil si overraskende mange, tar med er åvl § 43 fjerde ledd. Bestemmelsen er ganske uklar, noe mange studenter bekrefter gjennom hvordan denne anvendes. Men den gjelder tradisjonelle klasser i grunnskolen. I forarbeidene til dagens lov, hvor dette ble lovfestet, siteres fra forarbeider til en tidligere lovendringer:

“Det følger av forarbeidene til åndsverkloven at fremføring i klasserom anses som fremføring innenfor det private området, pga. nære personlige bånd mellom lærer og elevene.”

Det vil i alle fall bare være unntaksvis at det oppstår slike personlige bånd mellom en foreleser ved universitetet og studenter. Dessuten. Det har bare betydning for to typer fremføringer som etter § 43 første ledd er unntatt fra den frie fremføringsretten:

“Første ledd gjelder ikke for
a) filmverk
b) scenisk fremføring av sceneverk”

I denne oppgaven er det spørsmål om fremføring av bilder og musikk, ikke film og ikke scenisk fremføring av sceneverk, derfor har det ikke betydning i denne oppgaven.

Konklusjon:

Caroline Vold kan fritt bruke musikken og presentere bildene som en del av sin Power-Point presentasjon i den ordinære undervisningen for studenter i et auditorium.

Spørsmålene om bruk av verk i undervisning er behandlet i læreboken, Opphavsrett for begynnere, på s. 185-190.

Det er også tema i min videoforelesning nr 19 om bruk av verk i undervisning. Jeg velger her å bruke til den versjonen om ligger på YouTube, og ikke den på fakultetets semestersider.

Jeg likte også «Emerson, Lake & Palmer» innspilling av “Pictures at an Exhibition” (hva den originale russiske tittelen er, vet jeg ikke) da en kom i 1971. Jeg kjente ikke verket før denne innspillingen kom. (Jeg var 16 år den gangen, og kunne ikke mye om “klassisk” musikkhistorie. Rockeversjoner av noen klassikere ble en slags inngangsport til denne musikken.)

I dag synes jeg de rockeversjonene av klassikere som jeg hørte på den gangen er ganske uinteressante, og egentlig kanske slitsomme. Beethovens 5. symfoni, som også ble utgitt i en rockeversjon, blir ikke bere av elektriske gitarer og slagverk. Musorgskij komponerte dette for piano. Andre har siden arrangert den for orkester. Jeg tar med den versjonen jeg har brukt et klipp fra i en forelesning, hvor den russiske pianisten Evgenij Kissin spiller.

Opptaket er fra en musikkfestival i byen Orange i Syd-Frankrike. Der er det et gammelt romersk teater, med et naturlig amfi, og en bakvegg bak scenen som reflekterer lyden til publikum. Det er en musikkfestival der hver sommer. Det er omtrent en times kjøring fra der vi har leilighet i Frankrike, og jeg har vært der en del ganger, men da på operaforestillinger. Det er en magisk opplevelse å site utendørs i et 2000 år gammelt teater, med plass til 9 500 mennesker i “salen”. Det er ikke en mikrofon eller høytaler på scenen, og vi som er der hører helt fint. Men så til Musorgski og Evgenij Kissin:

 

Innhold

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.