RINF 1200 – eksamen Høst 2020 spørsmål 2

 

Innhold

Spørsmål 2

Kan Caroline Vold inkludere de samme bildene og den samme musikken i en videoforelesning som gjøres tilgjengelig på YouTube?

Et spørsmål er hvordan vi skal forstå “undervisning”. I forarbeidene til dagens lov, Prop. 104 L (2016–2017), gjengis følgende fra forarbeidene til åndsverkloven fra 1961,

“Ot.prp. nr. 26 (1959–60) s. 48.

«Når det gjelder undervisning, vil departementet understreke at begrepet ikke må gis en for vid tolking. Det som det siktes til, er opplæring av den karakter som normalt hører hjemme som ledd i virksomheten ved skoler eller læreinstitusjoner, ikke opplysningsvirksomhet av mer alminnelig art.»”

Undervisning skal fortsatt forstås snevert, i samsvar med det som er sitert, og som har vært ansett for gjeldende rett siden den gang. Undervisning må forstås som tradisjonell undervisning i klasserom og auditorier. I § 43 tredje ledd, står det:

Ved ervervsmessig undervisning gjelder denne paragrafen heller ikke for
a) fremføring og overføring av databaser,? eller
b) annen trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten.

Det er ingen grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hva som er “ervervsmessig” undervisning, et spørsmål som er ganske vanskelig.

Man kan ikke fremføre ervervsmessig undervisning ved tråbunden eller trådløs overføring til allmennheten. Det er en bestemmelse som man må forstå antitetisk, som vi jurister sier: Undervisning som ikke er erversmessig kan fremføres ved trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten. Men dette må for det første være overføring som undervisning, ikke en generell overføring til den interesserte allmenhet.

Videre må et leses som en direkte overførng. Man kan f.eks. ha en forelesning som overføres til deltakere i et annet auditorium et annet sted enn det stedet hvor undervisningen holdes.

Hvis man legger ut et opptak, da gjøres dette tilgjengelig for den brede allmenhet. Det gir ikke § 43 hjemmel til. Caroline Vold kan selvfølgelig presentere sine egne forelesninger, som hun selv vil ha opphavsrett til. Men hvis hun inkluderer andres verk i det som publiseres, da pubiserer hun også disse verkene — og det kan hun ikke gjøre. I alle fall ikke i større omfange en det som er tillatt etter sitatretten, som jeg har forsøkt å holde meg innenfor i mine videoforelesninger.

Konklusjon:

Caroline Vold har ikke rett til å inkludere bildene og musikken i en videoforelesning som gjøres tilgjengelig på YouTube

 

Innhold

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.