RINF 1200 — eksamen Høst 2020 spørsmål 2

 

Innhold

Spørsmål 2

Kan Caroline Vold inkludere de samme bildene og den samme musikken i en videoforelesning som gjøres tilgjengelig på YouTube?

Et spørs­mål er hvor­dan vi skal for­stå “under­vis­ning”. I for­ar­bei­de­ne til dagens lov, Prop. 104 L (2016–2017), gjen­gis føl­gen­de fra for­ar­bei­de­ne til ånds­verk­lo­ven fra 1961, 

Ot.prp. nr. 26 (1959–60) s. 48.

«Når det gjel­der under­vis­ning, vil depar­te­men­tet under­stre­ke at begre­pet ikke må gis en for vid tol­king. Det som det sik­tes til, er opp­læ­ring av den karak­ter som nor­malt hører hjem­me som ledd i virk­som­he­ten ved sko­ler eller lær­e­in­sti­tu­sjo­ner, ikke opp­lys­nings­virk­som­het av mer almin­ne­lig art.»”

Under­vis­ning skal fort­satt for­stås sne­vert, i sam­svar med det som er sitert, og som har vært ansett for gjel­den­de rett siden den gang. Under­vis­ning må for­stås som tra­di­sjo­nell under­vis­ning i klasse­rom og audi­to­ri­er. I § 43 tred­je ledd, står det:

Ved ervervs­mes­sig under­vis­ning gjel­der den­ne para­gra­fen hel­ler ikke for
a) frem­fø­ring og over­fø­ring av data­ba­ser,? eller
b) annen tråd­bun­den eller tråd­løs over­fø­ring til allmennheten.

Det er ingen grunn til å gå nær­me­re inn på spørs­må­let om hva som er “ervervs­mes­sig” under­vis­ning, et spørs­mål som er gans­ke vanskelig.

Man kan ikke frem­føre ervervs­mes­sig under­vis­ning ved trå­bun­den eller tråd­løs over­fø­ring til all­menn­he­ten. Det er en bestem­mel­se som man må for­stå anti­te­tisk, som vi juris­ter sier: Under­vis­ning som ikke er ervers­mes­sig kan frem­fø­res ved tråd­bun­den eller tråd­løs over­fø­ring til all­menn­he­ten. Men det­te må for det førs­te være over­fø­ring som under­vis­ning, ikke en gene­rell over­fø­ring til den inter­es­ser­te allmenhet.

Vide­re må et leses som en direk­te over­førng. Man kan f.eks. ha en fore­les­ning som over­fø­res til del­ta­ke­re i et annet audi­to­ri­um et annet sted enn det ste­det hvor under­vis­nin­gen holdes. 

Hvis man leg­ger ut et opp­tak, da gjø­res det­te til­gjen­ge­lig for den bre­de all­men­het. Det gir ikke § 43 hjem­mel til. Caro­li­ne Vold kan selv­føl­ge­lig pre­sen­te­re sine egne fore­les­nin­ger, som hun selv vil ha opp­havs­rett til. Men hvis hun inklu­de­rer and­res verk i det som pub­li­se­res, da pubise­rer hun også dis­se ver­ke­ne — og det kan hun ikke gjø­re. I alle fall ikke i stør­re omfan­ge en det som er til­latt etter sitat­ret­ten, som jeg har for­søkt å hol­de meg innen­for i mine videoforelesninger.

Konklusjon:

Caro­li­ne Vold har ikke rett til å inklu­de­re bil­de­ne og musik­ken i en video­fore­les­ning som gjø­res til­gjen­ge­lig på YouTube

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.