RINF 1200 — eksamen Høst 2020 spørsmål 4

 

Innhold

Spørsmål 4

Forutsatt at Caroline Vold ikke uten videre kan gjøre musikk tilgjengelig som en del av sine videoforelesninger på YouTube, må hun da betale for å bruke den musikken hun har valgt, eller kan den brukes fritt?

Igjen skal spørs­må­let drøf­tes under en angitt for­ut­set­ning, nem­lig at musikk ikke uten vide­re kan inklu­de­res i en video­fore­les­nig som gjø­res til­gjen­ge­li­ge på en tje­nes­te som YouT­ube. Det­te skal være drøf­tet og avgjort under spørs­mål 2, men uan­sett hva man måt­te ha kon­klu­dert med der, skal spør­må­let her drøf­tes under den for­tu­set­ning som er oppgitt.

Når Caro­li­ne Vold las­ter sin video med musik­ken opp på en tje­nes­te som YouT­ube, frem­stil­ler hun et eksemp­lar (på ser­ve­ren), og hun gjør det til­gjen­ge­lig for allmenheten.

Det­te står i oppgaven:

Caro­li­ne avvis­te også kra­ve­ne fra TONO og GRAMO, og vis­te til at hun len­ge had­de brukt musikk i sin under­vis­ning, og men­te at hun had­de rett til å gjø­re det. Over­for TONO vis­te de til at Mus­orgskilj døde i 1881, og at hans musikk had­de vært fri i man­ge år. De men­te at de der­for fritt kun­ne bru­ke den­ne musik­ken. TONO bekref­tet at Mus­orgs­kijs musikk var fri, men holdt fast ved kra­vet for bruk av Emer­son, Lake & Pal­mers arran­ge­ment av musikken.”

Her har de et styk­ke på vei rett, beg­ge par­ter. Det er opp­lyst i opp­ga­ven at Mus­orgs­kij døde i 1881, og det er mye mer enn 70 år siden. Mus­orgs­kijs musikk er fri. Jeg leg­ger til noe som vi selv­sagt ikke ven­ter at noen stu­den­ter skal vite. I det gam­le tsar-Russ­land var opp­havs­ret­ten svært lite utvik­let, om de had­de noen opp­havs­rett i det hele tatt. Det er mulig Mus­orgs­kijs musikk ald­ri har vært opp­havs­retts­lig ver­net — uten at det har noen betyd­ning for oppgaven.

Men vi kan gå til åvl § 6 førs­te ledd:

§ 6.Bear­bei­del­ser mv.

Den som over­set­ter eller på annen måte bear­bei­der et ånds­verk eller over­fø­rer det til en annen lit­te­rær eller kunst­ne­risk form, har opp­havs­rett til ver­ket i den­ne skik­kel­se, men kan ikke råde over det i strid med opp­havs­ret­ten til originalverket.”

Den ver­sjo­nen av Mus­orgs­kijs musikk som Caro­li­ne Vold er et arran­ge­ment gjort av grup­pen “Emer­son, Lake & Pal­mer”. Det er ikke opp­gitt hvem av grup­pens med­lem­mer som står for arran­ge­men­tet, men det har ingen betyd­ning for det spørs­må­let som skal drøf­tes. Vi kan og bør leg­ge til grunn at det­te arran­ge­men­tet har opp­havs­retts­lig vern, hvil­ket vil si at de “har opp­havs­rett til ver­ket i den­ne skik­kel­se”.

For ordens skyld: Keith Emer­son døde i 2016, Greg Lake og Carl Pal­mer er fort­satt i live. Uan­sett: Deres verk er fort­satt vernet. 

TONO har rett i at arran­ge­men­tet er ver­net, slik at TONO har rett til å kre­ve veder­lag for dette.

GRAMO kre­ver veder­lag for utøven­de kunst­ne­re. Det står i oppgaven:

Kort tid etter fikk de også krav fra TONO og GRAMO for bruk av musik­ken. TONO repre­sen­te­rer opp­ha­ve­re, GRAMO repre­sen­te­rer utøven­de kunstnere.”

Det står bare at de kre­ver veder­lag for musik­ken, uten at det er pre­si­sert næme­re. Men når det er opp­lyst at TONO repre­sen­te­rer opp­ha­ve­re og GRAMO utøven­de kunst­ne­re, da har vi fått mer enn kla­re nok hint om at både opha­ve­res og utøve­res ret­tig­he­ter skal drøf­tes. GRAMO repre­sen­te­rer også pro­du­sen­ter, men det står ikke noe om det i opp­ga­ven. Så det er til­strek­ke­lig at man drøf­ter utøven­de kunstnere.

Vern for utøven­de kunst­ne­re er regu­lert i åvl § 16. I førs­te ledd står det. 

En utøven­de kunst­ner har ene­rett til å råde over sin frem­fø­ring av et verk eller tra­di­sjons­ut­trykk ved å
a) gjø­re varig eller mid­ler­ti­dig opp­tak av frem­fø­rin­gen
b) frem­stil­le varig eller mid­ler­ti­dig eksemp­lar av et opp­tak av frem­fø­rin­gen
c) gjø­re frem­fø­rin­gen eller opp­tak av den til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. For offent­lig frem­fø­ring og over­fø­ring til all­menn­he­ten av lyd­opp­tak gjel­der like­vel bestem­mel­se­ne i § 21, med mind­re over­fø­rin­gen skjer på en slik måte at den enkel­te selv kan vel­ge tid og sted for til­gang til opptaket.

Vi ser at opp­ha­ver har ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar (bok­stav b) og gjø­re opp­tak av frem­fø­rin­gen til­gjen­ge­lig for all­men­he­ten (bok­stav c). 

Noen har fes­tet seg ved at en utøven­de kunst­ners pre­sta­sjon er ver­net i 50 år etter ulø­pet av det år frem­fø­rin­gen fant sted, og ser at den fris­ten snart har løpt ut. Men etter § 16 annet ledd løper det en frist på 70 år fra utlø­pet av det år opp­ta­ket ble offent­lig­gjort. Det er fort­satt man­ge år igjen til den fris­ten løper ut.

Det er gans­ke man­ge som er inn­om åvl § 21. Det er en bestem­mel­se om plikt til å beta­le veder­lag. Men det står i førs­te ledd: 

Det­te gjel­der ikke for over­fø­ring på en slik måte at den enkel­te selv kan vel­ge tid og sted for til­gang til opptaket.”

Det som gjø­res til­gjen­ge­lig på nett, her­under YouT­ube er et typisk eksem­pel på en slik over­fø­ring som bestem­mel­sen ikke gjel­der for. 

Noen er også inn­om åvl § 46 om avtale­li­sens. Men det gjel­der eksemp­lar­frem­stil­ling til under­vis­ning. Det gir ikke rett til frem­fø­ring eller til­gjenge­lig­gjø­ring for allmenheten.

Kon­klu­sjo­nen må bli at også GRAMO har rett til å kre­ve veder­lag for bruk av musikken.

Konklusjon

Caro­li­ne Vold må beta­le for å bru­ke den musik­ken hun har valgt.

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.