RINF 1200 — eksamen Høst 2020 spørsmål 5

 

Innhold

Spørsmål 5

Kan Åse Holm nekte Caroline Vold å bruke bildene av henne i den forelesningen som gjøres tilgjengelig på YouTube?

Det er nær­lig­gen­de her å star­te med åvl § 104 og ret­ten til eget bil­de. Jeg tar bare med den inn­le­den­de setningen:

Foto­gra­fi som avbil­der en per­son, kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de, unn­tatt når …”

Her er det to kumu­la­ti­ve vil­kår, alt­så to vil­kår som beg­ge må være oppfylt:

Det må være et foto­gra­fi, og det må avbil­de en per­son. Vi kan enkelt kon­sta­te­re at det ikke er et foto­gra­fi, og at bil­de­ne avbil­der en per­son. Men beg­ge vil­kår må være opp­fylt, det er ikke til­strek­ke­lig at et vil­kår er opp­fylt, slik det er i det­te tilfellet.

I § 105 sis­te ledd, står det:

Om vern for den avbil­de­de gjel­der bestem­mel­se­ne i § 104 selv om por­tret­tet ikke er fotografisk.”

Men § 105 gjel­der etter over­skrif­ten bestil­te por­tret­ter. Man kun­ne sik­kert ha dis­ku­tert hva som skal til for at et bil­de som avbil­der en per­son er et por­trett. Det går jeg ikke inn på, og det er hel­ler ingen grunn til å dis­ku­te­re det i opp­ga­ven. Vi har ikke sett bildene.

Det som der­imot synes gans­ke klart, er at at det ikke drei­er seg om bil­der som er bestilt. Åse Holm har vært modell for Peder Ås, men hun har ikke bestilt bildene. 

Peder Ås har gitt sam­tyk­ke til at Caro­li­ne Vold kan bru­ke bil­de­ne. Peder Ås har opp­havs­rett til bil­de­ne, og rege­len om “rett til eget bil­de” gjel­der ikke for den­ne type bilder. 

Konkluson:

Åse Holm kan ikke nek­te Caro­li­ne Vold å bru­ke bil­de­ne av hen­ne i den fore­les­nin­gen som gjø­res til­gjen­ge­lig på YouTube.

 

Innhold

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.