Ytringsfrihet og medieregulering RINF 1100

Et annet fag jeg har ansva­ret for og under­vi­ser i, er Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring RINF 1100. Det er også et fag som ble utvik­let for stu­die­pro­gram­met Digi­ta­le medi­er. Hvis man kom­bi­ne­rer de to fage­ne Opp­havs­rett og ligend­ne ret­tig­he­ter med Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, har man et godt grunn­lag i det som kan kal­les Medie­rett.

Vi mang­let en lære­bok i det­te faget. Etter å ha under­vist i det­te i 15 år, var det bare en ting å gjø­re: Jeg måt­te skri­ve boken selv.

Det er beslut­tet at fore­les­nin­ger og en stor del av kurs­un­der­vis­nin­gen skal være digi­tal også i vår­se­mes­te­ret 2021. Mine ambi­sjo­ner er å lage en serie video­fore­les­nin­ger for det­te faget, til­sva­ren­de de fore­les­nin­ger jeg har laget for Opp­havs­rett og lig­nen­de ret­tig­he­ter RINF 1200. Men når det­te skri­ves, er de ikke klare. 

Jeg har kom­men­tert en del tid­li­ge­re eksa­mens­opp­ga­ver, som en vei­led­ning til stu­den­ter. Det har dess­ver­re ikke blitt så man­ge sli­ke kom­men­ta­rer som jeg had­de øns­ket. Det tar tid å skri­ve slikt, og tiden strek­ker ikke all­tid til.

 

Kom­men­ta­rer til tid­li­ge­re eksa­mens­opp­ga­ver i faget RINF 1100 — Ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring. Det­te er kom­men­ta­rer skre­vet for stu­den­ter, det er ikke sen­sor­kom­men­ta­rer. Det fin­nes ikke lig­nen­de kom­men­ta­rer til and­re eksa­mens­opp­ga­ver enn de som er inklu­dert her.

Alle tid­li­ge­re eksa­mens­opp­ga­ver i RINF 1100, uten kommentarer-

Ytrings­fri­het er et spørs­mål som vel­dig ofte duk­ker opp i den offent­li­ge debat­ten, og jeg kom­men­te­rer en del ytringsfrihetsspørmsål.

Bloggkommentarer om ytringsfrihet.

Kom­men­ta­rer som mer spe­si­fikt gjel­der faget RINF 1100 er her.

Jeg har for tiden fag­an­svar for de to fagene

 

Print Friendly, PDF & Email

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.