Rettigheter til nyoppdagede verk

En dansk lokal­his­to­ri­ker har fun­net et hit­til ukjent even­tyr av H.C. Ander­sen. Man antar at det­te er det førs­te even­ty­ret H.C. Ander­sen skrev.

H.C. Ander­sen døde i 1875, så hans ver­ker har falt i det fri for len­ge siden. Men hva med nyopp­da­ge­de verk av for lengst avdøde opphavsmenn?

Ånds­verk­lo­ven § 41a lyder:

Den som førs­te gang rett­mes­sig gjør til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten et ånds­verk som ikke er blitt offent­lig­gjort innen utlø­pet av verne­ti­den etter §§ 40 og 41, til­kom­mer sam­me rett som en opp­havs­mann etter § 2. Den­ne rett varer i 25 år etter utlø­pet av det år ver­ket førs­te gang ble gjort til­gjen­ge­lig for allmennheten.”

Man kan alt­så få en rett som varer i 25 år etter utlø­pet av det år ver­ket for førs­te gang ble gjort til­gjen­ge­lig. Begrun­nel­sen for rege­len er å gi et inci­ta­ment til å gjø­re sli­ke verk til­gjen­ge­lig, og gi et vern for den inves­te­ring en slik til­gjenge­lig­gjø­ring måt­te innebære.

Bestem­mel­sen er basert på artik­kel 4 i EUs verne­tids­di­rek­tiv fra, opp­rin­ne­lig 93/98, revi­dert ver­sjon 2006/116.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til nyopp­da­ge­de verk