Bønder demonstrerer med juksetall, og journalister går fem på igjen

I dag rei­ser 700 bøn­der til Oslo for å demon­stre­re, i føl­ge P2s nyhets­mor­gen. Som van­lig spil­ler de ut kor­tet om mat­vare­sik­ker­het. Vi pro­du­se­rer alt for lite mat i Nor­ge, påstår bøn­de­ne, slik de all­tid har påstått. Vi kan pro­du­se­re mer bare vi får “ram­me­be­tin­gel­ser”, sier bonde­re­pre­sen­tan­ten.

Bonde­re­pre­sen­tan­ter skal snak­ke bøn­de­nes sak. SP er og blir Bonde­par­ti­et, så at de taler bøn­de­nes sak er enda mind­re over­ras­ken­de enn at AP dan­ser etter LOs pipe. Det er greit nok. Men hvor­for slu­ker jour­na­lis­ter den påstan­den hver gang, uten et enes­te kri­tisk spørs­mål?

Sann­he­ten er at Nor­ge pro­du­se­rer mye mer mat enn vi spi­ser, så det er liten grunn til å bekym­re seg for at vi ikke har mat i en krise­tid. Men for bøn­der er ikke fisk mat. Hvis man bare ser på land­bruks­pro­duk­ter er det sik­kert rik­tig at vi ikke pro­du­se­rer nok. Men fisk er mat. Om vi får krise­sce­na­ri­et hvor det ikke er mat til­gjen­ge­lig i det inter­na­sjo­na­le mar­ke­det  så kan vi kom­me greit fra det ved å spi­se mer fisk. Det vil sik­kert være bra for folke­helsen.

Dagens opp­ford­ring til alle jour­na­lis­ter som skal inter­vjue demon­stre­ren­de bøn­der er: Spør om de mener at fisk ikke er mat.

Print Friendly, PDF & Email
 • anne

  poen­get er jo at vi kan ikkje ber­re ete fisk. vi lever i et vel­ferds­sam­funn og folk set krav om variert kost, ergo, for å til­freds­til­le det­te kra­vet, må vi impor­te­re, og så eks­por­te­rer vi mykje fisk. Så du mei­ner vi nord­menn skal kun ete fisk? det er jo eit orig­ni­alt stand­punkt, men det er den ein­as­te måten nord­menn kan over­le­ve på eigen mat­pro­duk­sjon. Keep it real. Even­tu­elt må du gå inn for å få ned kon­su­met, då kan­skje vi pro­du­se­rer nok mat. Ellers gjer vi fak­tisk ikkje det. Vi pro­du­se­rer hel­ler ikkje nok mat til eig­ne land­bruks­dyr, kjærle­dyr etc.. så her må du visst set­te deg inn i fak­ta på same måte som ein van­leg jour­na­list gjer. Kan­skje er ikkje jour­na­lis­ta­ne så dum­me like­vel. jaja

 • Ano­ny­mous

  Jeg mener selv­føl­ge­lig ikke at vi bare skal spi­se fisk. Men fisk er også mat, og når man snak­ker om norsk mat­pro­duk­sjon må fisk med i regne­styk­ket. Den sam­le­de mat­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge er langt stør­re enn det sam­le­de nors­ke mat­kon­su­met. Bøn­de­ne må gjer­ne true med at blir det kri­se risi­ke­rer vi å måt­te spi­se mer fisk. Det er mer rea­lis­tisk enn å si at det blir for lite mat.

  Om det nå skul­le bli en slik kri­se som bøn­de­ne skrem­mer med, da vil vi kla­re oss greit selv om meny­en blir mind­re variert. Og kan­skje er det også and­re som vil har litt varia­sjon i kos­ten, og som gjer­ne byt­ter and­re mat­va­rer mot fisk, om vi hol­der oss i krise­sce­na­ri­et.

  At vi impor­te­rer mas­se kraft­for som bru­kes til å fore opp dyr som i stor grad hol­des innen­dørs, er hel­ler ikke noe det er grunn til å bru­ke mye pen­ger på å sub­si­di­ere. Men det er en annen debatt.

 • heltu­ve­sent­lig

  Min beste­mor sa en gang at tje­neste­fol­ket på går­den had­de i sin jobbav­ta­ler at de god­tok laks til mid­dag maks 5 dager i uken. De lev­de len­ge og de byg­de lan­det 🙂

 • En liten ting man glem­mer, er at mye “norsk­pro­du­sert” norsk mat er basert på import av inn­sats­fak­to­rer…

 • Ano­ny­mous

  Argu­men­tet med å ta vare på kul­tur­land­ska­pet blir også vel­dig tynt som støt­te for dyr som hol­des innen­dørs og fores opp på impor­tert kraft­for.

 • Jon Vogt

  Ja hvor­for jour­na­lis­ter stil­ler så få kri­tis­ke spørs­mål til makt­le­den­de bøn­der det har også jeg lurt på. Jour­na­lis­te­ne biter stort sett på de sam­me flosk­le­ne år etter år.
  Jeg dri­ver for­øv­rig en bor­ger­ret­tig­hets­kamp på min blogg http://jovotekst.no for tiden.