Snart skal Oslos befolkning få smake en bedre by, @slettholmen

Aften­pos­tens “Oslo-kom­men­ta­tor” Andreas Slett­holm skri­ver “I år skal halve Oslo få sma­ke pis­ken i miljø­po­li­tik­ken”. Det er åpen­bart at Andreas Slett­holm iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne, men han inn­ser i det mins­te at det­te tross alt bare er omtrent halv­par­ten av befolk­nin­gen. Men han snak­ker på veg­ne av en bort­skjemt, krav­stor og høy­røs­tet halv­part. På den annen side: Det er halv­par­ten av Oslos hus­stan­der som eier bil. I de sen­trums­nære byde­le­ne er det rundt1/3 av hus­stan­de­ne som dis­po­ne­rer bil. Det er hel­dig­vis ikke halv­par­ten som bru­ker den til å kjø­re inn til byen. Det er rundt 7% av rei­se­ne inn til byen som skjer med bil, og det­te lil­le mindre­tal­let har fått en helt uri­me­lig stor del av fellesarealet.

Andreas Slett­holm leng­ter åpen­bart til­ba­ke til det for­ri­ge, bor­ger­li­ge byrå­det, når han skriver:

Å bru­ke både gul­rot og pisk har vært et man­tra i sam­ferd­sels­po­li­tik­ken under det bor­ger­li­ge byrådet. ”

Nå er poli­tikk mer enn bare mil­jø- og samam­ferd­sels­po­li­tikk. Men jeg avgren­ser meg til det områ­det her. Jeg had­de stor sans for tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Guri Mel­by, og hen­nes inn­sats gjor­de at dagens byråd kom, om ikke til dek­ket bord, så i alle fall et bord med duk på, og en del ser­vi­se i ska­pet og bestikk i skuf­fe­ne. Men byrå­det besto av fle­re enn Guri Mel­by, og byrå­det som hel­het var et bilbyråd.

Det for­ri­ge byrå­det del­te ut gul­røt­ter, men de ble stort sett gitt til bilis­ter. Jeg skal ikke påstå at de bruk­te pis­ken mot and­re tra­fi­kan­ter. Det var hel­ler igno­re­ring og like­gyl­dig­het. De ble pres­set, ikke pis­ket ut. Ved de sto­re vei­ut­byg­gin­ge­ne i Oslo har man kun tenkt bil. Alle tun­ne­le­ne, bare bil — uten noen ruter for and­re tra­fi­kan­ter. Tun­ne­len under Råd­hus­plas­sen var fer­dig for 25 år siden. Fort­satt har man ikke klart å leg­ge til ret­te for syk­ling mel­lom øst og vest i den­ne byen. Diver­se bor­ger­li­ge byråd har ikke gjort en dritt for å løse det pro­ble­met. Mil­li­ar­der har vært brukt til å druk­ne bilis­te­ne i gul­røt­ter. Sklan­dale­vei­ene i Bjør­vi­ka, samt Dag Ham­mar­skjølds vei viser at det fort­satt er bil det plan­leg­ges for, mens and­re skvi­ses ut.

Det fin­nes fort­satt ingen bruk­bar syk­kel­rute mel­lom sen­trum og Ryen, man­ge år etter at tun­ne­le­ne var fer­dig. I de to vei­ene Svart­dals­vei­en og Ryen­berg­vei­en er fort­satt bilis­ter prio­ri­tert, uten noen til­rette­leg­ging for å syk­le. Det ble bare noen eks­tra bil­lass med gul­røt­ter til bilis­te­ne, mens and­re ikke fikk noe — akku­rat slik Andreas Slett­holm øns­ker at det skal være.

Den gang- og syk­kel­vei­en i Kongs­vei­en som ble ved­tatt av et enstem­mig byråd i juni 1978, ble ald­ri rea­li­sert. Er det noe som har kjenne­teg­net de bor­ger­li­ge byrå­de­ne, har det vært en lang rek­ke pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­ling, som ald­ri har blitt gjen­nom­ført. For­kla­rin­gen er enkel: De har ald­ri hatt det poli­tis­ke motet som skal til for å gjen­nom­føre noe som er upo­pu­lært blant byens bilis­ter, og slik vil Andreas Slett­holm åpen­bart at det skal være også i fremtiden.

Bilis­te­ne har fått hauge­vis av gul­øt­ter. Vi and­re har ikke fått pisk, vi har ikke fått noe i det hele tatt. Situa­sjo­nen ble greit opp­sum­mert for 40 år siden av det regje­ring­sopp­nevn­te utval­get som laget utred­ni­gen NOU 1977:40A, “Norsk vei­plan II. Byer og tett­ste­der” på s. 9:

Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er trengt vekk fra et veg­nett de for ikke så len­ge siden had­de utstrakt råde­rett over. Sam­fun­net har imid­ler­tid ikke gitt dis­se tra­fi­kant­grup­per noe annet alter­na­tiv. Det er for­bun­det med fare og ube­hag å gå og syk­le langs de sterkt tra­fi­ker­te bil­ve­ger. I plan­leg­gin­gen er det hel­ler ikke lagt vekt på fot­gjen­ger­nes spe­si­el­le behov for kor­te for­bin­del­ser til vik­ti­ge mål i nær­mil­jø­et og tett­ste­det forøvrig.”

Vide­re:

Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor
del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble bruk t til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfoldelsesmuligheter.”

Når dagens byråd har begynt å gjen­nom­føre noe av det som ble ved­tatt under det for­ri­ge byrå­det, har bilist­par­ti­et Høy­re inn­tatt sin van­li­ge rol­le som bremse­kloss. Man kjem­per for å utset­te, i prak­sis stop­pe, pro­sjek­ter som begren­ser gul­rot­til­de­lin­gen til bilis­ter. For høyre­po­li­tikk er å dele ut gul­røt­ter, man­ge gul­røt­ter — til bilister.

Oslo hen­ger langt etter byer det er nær­lig­gen­de å sam­men­lig­ne seg med, og da ten­ker jeg ikke på ver­dens­le­den­de byer som Amster­dam og Køben­havn. Den­ne sek­to­ren har i lang tid vært van­styrt av FrP-byrå­der, så det er mye å ta igjen. I dag ivrer bremse­kloss­par­ti­et Høy­re for beboer­par­ke­ring. Spo­ler vi tiden noen tiår til­ba­ke, var det beboer­par­ke­ring i Oslo. Men den ble fjer­net av Høy­re og FrP.

Når det er  så man­ge gam­le syn­der å ret­te opp, er det ikke over­ras­ken­de at det kan bli en litt smerte­full over­gang for de som har kun­net nyte syn­dens frukter.

Utval­get av pis­ker er bety­de­lig. For­uten bom­pen­ger, skal også tusen­vis av par­ke­rings­plas­ser fjer­nes, de som er igjen bli dyre­re, beboer­par­ke­rin­gen utvi­des og gater sten­ges for biler.”

skri­ver Andreas Slett­holm. Slik skri­ver en som iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­ter, og ten­ker at hvis man prio­ri­te­rer begren­se­de res­sur­ser, som vei­grunn til and­re enn bilis­ter, da er det pisk, mens gul­røt­ter er til­de­ling til bilister.

Å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser er å gi gul­røt­ter til kol­lek­tiv­rei­sen­de og folk som syk­ler. Fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser i The­re­ses gt var for å  gi trik­ken bed­re frem­kom­meig­het, alt­så gul­røt­ter til de kol­lek­tiv­rei­sen­de. Når man vil fjer­ne en hånd­full par­ke­rings­plas­ser på Frog­ner for å lage noen sårt til­treng­te syk­kel­ru­ter, da gir man noen få og små gul­røt­ter til folk som syk­ler. Byrå­det vil fjer­ne hele 4,2% av gate­par­ke­rin­gen på Frog­ner, og frog­ner­bi­lis­te­ne raser. Frog­ner­bi­lis­te­ne vil ha all vei­grunn for seg selv, og vil ikke dele med and­re. Stak­kars, de risi­ke­rer å måt­te gå et par hund­re meter til der de par­ker­te bilen, eller enda ver­re: I den byde­len hvor noen av de mest vel­stå­en­de beboer­ne i byen bor, risi­ke­rer de å måt­te beta­le for par­ke­ring selv, og ikke få den gra­tis av kom­mu­nen. Det bur­de være god høyre­po­li­tikk å over­late selv et så livs­nød­ven­dig gode som par­ke­ring til mar­ke­det, slik man har gjort med unød­ven­dig luk­sus som boli­ger. Men vel­stå­en­de og høy­røs­te­de bilis­ter er Høy­res kjerne­vel­ge­re, og Høy­re vil selv­sagt dele ut fel­les­go­de­ne til sine egne.

Det hand­ler om en beskje­den omfor­de­ling av gul­røt­ter. At bilis­te­ne må gi fra seg en  liten del av alle de gul­røt­te­ne de har kar­ret til seg, er ikke å svin­ge pis­ken Andreas Slett­holm. Det mes­te av det  gate­area­let som bilis­te­ne har okku­pert til hen­set­ting av pri­va­te eien­de­ler har ald­ri vært regu­lert til det­te formålet.

Vi har en regel om par­ke­ring som til­sva­rer det som gjaldt for røy­king fram til 1997, alt­så for 20 år siden: Hvis det ikke er skil­tet et for­bud, er det til­latt. Akku­rat som røy­ker­ne tok det som en selv­føl­ge at de kun­ne røy­ke over­alt hvor det ikke var mer­ket et eks­pli­sitt for­bud. Det er 20 år siden sam­fun­net tok til for­nuft når det gjel­der røy­king i fel­les­om­rå­der (selv om ser­ve­rings­ste­der had­de dis­pen­sa­sjon til 2004). Man vil nok ta til for­nuft også når det gjel­der par­ke­ring, slik at myn­dig­he­te­ne må ta stil­ling til hvor par­ke­ring skal være til­latt, ikke hvor det skal være for­budt. Om noen år vil folk stil­le seg like ufor­stå­en­de til at man til­lot å hen­sett biler på fel­les­area­let, som vi i dag stil­ler oss ufor­stå­en­de til at man til­lot røy­king over alt.

Andreas Slett­holm skriver:

Byrå­det er ikke tjent med at sto­re grup­per føler seg igno­rert eller motarbeidet.”

Nei, de er ikke det. De bor­ger­li­ge byrå­de­ne har igno­rert og mot­ar­bei­det folk som ikke kjø­rer bil, noe som straf­fet seg for dem, men gav­net byen ved sis­te valg. Det er på høy tid at det ikke er bilis­te­ne som prio­ri­te­res i byen.

Andreas Slett­holm har ingen tro på at folk skal sykle:

Selv om syk­kel­sat­sin­gen til byrå­det er impo­ne­ren­de, er det nok få uten­for byråds­kon­to­re­ne som vir­ke­lig tror at sykke­lan­de­len i Oslo kan mer enn tre­dob­les på åtte år, slik målet er.”

Nå har syk­kel­tra­fik­ken i Oslo økt gans­ke mye fra 2015 til 2016, og vi vet fra land og byer som gjør mer for å leg­ge til ret­te for syk­ling, at bed­re til­rette­leg­ging fører til vel­dig kraf­tig økning i syk­kel­tra­fik­ken. Det gjen­står mye før Lon­don kan kal­les en syk­kel­by. Men syk­kel­tra­fik­ken har økt for­mi­da­belt på kort tid. I løpet av få måne­der var syk­kel­tra­fik­ken økt med 70% da man la til ret­te for syk­ling lang Them­sen og over Vaux­hall bridge.

Om sykke­lan­de­len tre­dob­les på åtte år, gjen­står å se. Men man bør ha høye ambi­sjo­ner. Og man skal selv­sagt bed­re kol­lek­tiv­til­bu­det. Men skal kol­lek­tiv­til­bu­det bli bed­re må man sør­ge for frem­kom­me­lig­het ved å fjer­ne gate­par­ke­ring som hind­rer trik­ken og bus­sen i å kom­me fram, alt­så svin­ge pis­ken over noen bilis­ter. Vide­re må gater sten­ges for pri­vat­bi­lis­ter for å gi bed­re for­hold for kol­lek­tiv­trns­por­ter. En bed­re kol­lek­tiv­trans­port for­ut­set­ter mye av det som Andreas Slett­holm anser som pisk. Og man tren­ger nye tun­ne­ler for T‑bane og jern­bane, samt få byg­get Fornebubanen.

Enn så len­ge har byrå­det og syk­kel­pro­sjek­tet først og fremst høs­tet lavt­hen­gen­de frukt: Man har fjer­net noen par­ke­rings­plas­ser i gaten, laget noen røde syk­kel­felt og noen syk­kel­bok­ser. Men fort­satt gjen­står en mer hel­het­lig sat­sing, som vi for­hå­pent­lig­vis vil se i god tid før val­get i 2019, om ikke syk­kel­sa­bo­tø­re­ne i Høy­re, men Eirik Lae Sol­berg i spis­sen, kla­rer å hind­re det.

Ned­gan­gen i bil­tra­fikk hit­til er på 0,2 pro­mil­le siden 2015. ”

skri­ver Andreas Slett­holm, som om det skul­le være noe annet enn det lom­me­rus­ket det er. Det er pus­le­te. I Paris ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 40% fra 2000 til 2010, og de har som mål å kut­te bil­tra­fik­ken ytt­ter­li­ge­re 50% fra dagens nivå. I Hel­sing­fors plan­leg­ger man for at det i løpet av rela­tivt få år skal være unød­ven­dig for folk i byen å eie bil. I Nor­ge og Oslo er ambi­sjo­ne­ne begren­set til at per­son­bil­tra­fik­ken ikke skal øke.

Paris er et inter­es­sant stu­die­ob­jekt. I 2000 tok den davæ­ren­de, sosia­lis­tis­ke bor­ger­mes­te­ren Ber­trand Dela­noë ini­tia­tiv til å redu­se­re bil­tra­fik­ken, og å sat­se på kol­lek­tiv, gan­ge og syk­kel, omtrent som dagens byråd i Oslo. Han ble gjen­valgt med stor mar­gin, og det vis­te seg umu­lig for høyre­si­den å mobi­li­se­re mot den­ne poli­tik­ken. 60% av de som selv defi­ner­te seg som kon­ser­va­ti­ve, støt­tet Dela­noës poli­tikk på det­te områ­det. Selv om det selv­sagt fin­nes noen sure bilis­ter der også. Man­ge gater er stengt for bil­tra­fikk, og man­ge par­ke­rings­plas­ser er fjer­net. Noen av monu­men­te­ne over Geor­ge Pomp­i­dous mis­lyk­ke­de byt­ut­vik­lings­po­li­tikk, “motor­vei­ene” langs Sei­nen, er stengt for bil­tra­fikk. Her råder nå fot­gjen­ge­re og syklister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email