Hjemmelagde forelesningsvideoer. Noen erfaringer og tips

I dis­se koro­na­ti­der har vi blitt hen­vist til å gjen­nom­føre under­vis­nin­gen digi­talt. Våre audi­to­ri­er, i alle fall våre nyere auti­d­o­ri­er, er utstyrt med video­ka­me­ra­er. Vi har, i alle fall i peri­oder, kun­net gå i et tomt audi­to­ri­um og fore­le­se for vidoe­ka­me­ra­et. Det har jeg ikke for­søkt. Jeg har opp­tak fra noen fore­les­nin­ger jeg har holdt for stu­den­ter. De synes jeg fun­ge­rer dår­lig som opp­tak. Det­te er et eksem­pel på et slikt opp­tak, som jeg litt mot­vil­lig tar med. For i den for­men blir det ikke god undervisning.

De kan være greie nok til repe­ti­sjon, og som en nød­løs­ning hvis man ikke har kun­net være til ste­de. Men i alle fall jeg hen­ven­der meg ikke til vidoe­ka­me­ra­et når jeg fore­le­ser. Jeg tryk­ker “record”, og prø­ver å hol­de meg på den områ­det som kame­ra­et fan­ger inn. Jeg fore­le­ser for stu­den­te­ne i audi­to­ri­et, ikke for kameraet. 

Noen kol­le­ger har sagt at de har fore­lest for tomt audi­to­ri­um. De har da hen­vendt seg til kame­ra­et, og da fun­ge­rer det bedre. 

Vi har også et vidoe­stu­dio til­gjen­ge­lig hvor vi kan gjø­re opp­tak med kyn­dig hjelp. Jeg har ikke benyt­tet meg av det til­bu­det. Jeg har laget opp­ta­ke­ne i mitt hjemmekontor/hjemmestudio.

Jeg har bevisst valgt å pro­du­se­re med tan­ke på at jeg hen­ven­der meg til de som ser på video, gjer­ne på små skjer­mer som mobil­te­le­fon. Jeg har der­for valgt å fil­me tett på, slik at det stort sett bare er hodet og skul­der­par­ti­et som synes, eller det jeg vil­le ha pre­sen­tert på skjer­men. Jeg er ikke et lite hode som snak­ker ved siden av en power-point pre­sen­ta­sjon. Jeg har fått noen til­bake­mel­din­ger fra stu­den­ter som sier at de opp­le­ver at jeg hen­ven­der meg til dem (visst­nok i mot­set­ning til man­ge and­re fore­les­nings­vi­deo­er), og da ha jeg opp­nådd det jeg øns­ker her. 

Jeg bru­ker et speil­re­fleks­ka­me­ra, eller egent­lig et speil­løst kame­ra — en Canon EOS R for de som måt­te være inter­es­sert i slikt. Kame­ra­er uten speil er ofte bed­re enn kame­ra­er med speil til video­opp­tak, men her går jeg ikke inn i tek­ni­ka­li­te­ter. Ved hjelp av litt eks­tra pro­gram­vare, som kan las­tes ned gra­tis fra Canon for mitt kame­ra, kan jeg bru­ke det som et webka­me­ra. Men jeg har hel­ler valgt å bru­ke kame­ra­et som et fritt­stå­en­de video­ka­me­ra. Jeg tar opp video med kame­ra­et, kopie­rer det over på min PC og redi­ge­rer fer­dig der.

Mitt kame­ra er et full­for­mat kame­ra, hvil­ket vil si at bil­led­brik­ken har sam­me stør­rel­se som film­ru­ten på en gam­mel­dags 35 mm film, 24x36 mm. Kame­ra­er kom­mer med bil­led­brik­ker i uli­ke stør­rel­ser. De fles­te mind­re, og noen få stør­re enn den jeg har. Igjen er det mulig å gå inn i en lang dis­ku­sjon om for­de­ler og ulem­per med bil­led­brik­ker i uli­ke stør­rel­ser. Det skal jeg ikke gjøre.

De fles­te moder­ne digi­ta­le kame­ra­er har gode funk­sjo­ner for video­opp­tak, bed­re enn man har bruk for til video­er som det­te. Mobil­te­le­fo­ner har også gode video­m­u­lig­he­ter. Men jeg fore­trek­ker ordent­lig kame­ra, både til video og stillbilder.

En for­del med stor bil­led­brik­ke er at det gir mind­re dybde­skarp­het, som man kan­skje kun­ne tro er en ulem­pe. Men til bruk som her betyr det at jeg er skarp på bil­de­ne, mens bak­grun­nen er gans­ke uskarp. Min bak­grunn hjem­me er stort sett bok­hyl­ler. Jeg har for­søkt å byt­te ut bak­grunn digi­talt. Men for at det skal fun­ge­re, må kan ha en rela­tivt rolig bak­grunn som gjør at pro­gram­va­ren kla­rer å skil­le mel­lom per­sonen og bak­grun­nen. Mine bok­hyl­ler gir en for uryd­dig bak­grunn. Resul­ta­tet ble at jeg var et halvt gjen­nom­sik­tig spø­kel­se foran bok­hyl­len. Jeg har vur­dert om jeg skal anskaf­fe en roll-up green scre­en, men har så langt ikke gjort det.

Jeg har også et webka­me­ra som står mon­tert på top­pen av min skjerm. Det er prak­tisk til Zoom-møter osv. Det er i og for seg et godt webka­me­ra, men jeg synes ikke det gir gode nok bil­der til videoopptak.

Det er vik­tig med god lyd i sli­ke video­er. De fles­te kame­ra­er har inne­byg­get mik­ro­fon. De er stort sett for dår­li­ge. Jeg vil ha min stem­me, ikke foe mye bak­grunn­støy. Man kan bru­ke mik­ro­fo­ner laget for den­ne type vidoe­opp­tak, gjer­ne til det som nå kal­les vlog (video­blogg). Det er mik­ro­fo­ner med ret­nings­ka­rak­te­ris­tikk som set­tes i bilts­sko­en på kame­ra­et. Men ret­nings­ka­rak­te­ris­tikk mener jeg her at mik­ro­fo­nen fan­ger opp lyd foran mik­ro­fo­nen, men lite lyd på siden. (En mik­ro­fon med kule­ka­rak­te­ris­tikk fan­ger opp like mye lyd fra alle kan­ter, og det fin­nes man­ge vari­an­ter mel­lom dis­se to.)

Jeg har noen gode mik­ro­fo­ner som egent­lig er anskaf­fet til musikk­opp­tak m.m. I begyn­nel­sen bruk­te jeg en av dem, på et van­lig mik­ro­fon­sta­tiv med “gal­ge”. Det fun­ger­te greit. Men de blir litt sto­re på mitt ikke helt ryd­di­ge skrive­bord. Dess­uten er kon­sen­sa­tor­mik­ro­fo­ner avhen­gig av å få størm, såkalt fantom­spen­ning, for å fun­ge­re. Det leve­res gjen­nom mik­ro­fon­ka­be­len og er slik sett ikke noe pro­blem. Pro­ble­met er at de fles­te kame­ra­er eller mik­ro­fon­inn­gan­ger på PCer ikke leve­rer slik strøm. Da er man avhen­gig av å ha en mik­ser — noe jeg i og for seg har.

Jeg valg­te etter en stund å anskaf­fe en tråd­løs “mygg”, en Røde Wire­less GO + “myg­gen” som egent­lig ikke trengs, da det er mik­ro­fon i sen­de­ren, for den som inter­es­se­rer seg for slikt. Jeg synes det fun­ge­rer utmer­ket. Jeg kan fes­te mot­ta­ke­ren i blits­sko­en på kame­ra­et og plug­ge den inn i mikrofoninngangen. 

De fles­te kame­ra­er har en auto­ma­tisk volum­kon­troll. Den bør man kob­le ut. Den auto­ma­tis­ke volum­kon­trol­len fun­ge­rer slik at den dem­per når det er sterk lyd inn, og skrur opp volu­met når det er svak lyd inn. Resul­ta­et er at i hver pau­se skrur den opp volu­met, og der­med all bak­grunn­støy­en. Den­ne fore­les­nin­gen i seri­en Inn­led­ning til jus­stu­di­et, laget jeg før jeg had­de lært meg det­te. Og man hører alt­for godt hvor­for man ikke bør bru­ke den auto­ma­tis­ke volumkontrollen. 

Bruk manu­ell volum­kon­troll, og still den så høyt du kan til din bruk, uten at den kom­mer opp i det røde fel­tet. Da klip­pes lyden, og det blir ikke bra.

Lys kan være en utford­ring. Moder­ne kame­ra­er tren­ger ikke mye lys, så man­gel på lys er ikke noe pro­blem av betyd­ning. Men på mitt hjem­me­kon­tor får jeg lyset inn gjen­nom et gans­ke stort, syd­vendt vin­du på min venst­re side. På dager med sol og fint vær gir det vel­dig har­de kon­tras­ter. Venst­re side av ansik­tet er kraf­tig opp­lyst, mens høy­re side er i dyp skyg­ge. Dess­uten er det et pro­blem når solen skin­ner på skjer­men, selv om det ikke har noe direk­te med video­opp­tak å gjøre. 

Video­lys fes­tet til bok­hyl­len med et “Goril­la­s­ta­tiv”.

Det førs­te jeg gjor­de var å mon­te­re en rull­gar­din. Ikke en mørk blen­dings­gar­din, men en gjen­nom­skin­ne­lig gar­din som dem­per og sprer lyset. Men fort­satt kan det bli vel­dig hard kon­trast. Jeg har valgt å balan­se­re det­te med to gans­ke små video­lys (Lume Cube Air). Det mon­tert på små foto­sta­ti­ver med flek­sib­le ben, et såkalt “Goril­la­s­ta­tiv”, og av en annen type. Jeg har et lys foran meg, mon­tert slik at det ikke blen­der meg, og et på min høy­re side. Det er ikke nok til å balan­se­re lyset fra vin­du­et når solen står rett på, men det får være godt nok til det­te formålet. 

Jeg har kame­ra­et stå­en­de på et sta­tiv slik at det i prak­sis står foran det øvre høy­re hjør­net på skjer­men. Jeg bru­ker en Power Point-pre­sen­ta­sjon som “manus”. Det er ikke all­tid legg å hol­de blik­ket på kame­ra­et. Hver gang jeg flyt­ter blik­ket til skjer­men for å se hva som står den, flyt­ter jeg også blik­ket bort fra pub­li­kum. Det er mer merk­bart enn man skul­le tro. 

Jeg begyn­te å ten­ke at det had­de vært fint å ha tele­promp­ter, et slags speil foran kame­ra­et hvor man får manus eller hva man har opp på det­te spei­let, og kan lese det­te mens man ser rett inn i kame­ra­et. Det er slikt nyhets­opp­le­se­re på TV bru­ker, slik at de kan se rett inn i kame­ra­et mens de pre­sen­te­rer nyhe­te­ne. Det kre­ver en del tre­ning å bru­ke dis­se. I et nyets­stu­dio rul­ler teks­ten over skjer­men, og du må lese den opp. Jeg har for­søkt det­te i NRKs beskøs­sen­ter, hvor de i alle fall had­de en slik man kun­ne prø­ve, sist jeg var der. Men jeg tenk­te at det fikk være gren­ser for hva man vil inves­te­re i.

Men jeg ble nys­gjer­rig, og lur­te på hva slikt utstyr egent­lig kos­ter. Til min over­ar­s­kel­se var det mulig å få noe til en rela­tivt over­kom­me­lig pris, og jeg kjøp­te den­ne. Det er en for­sats som mon­te­res foran kamera­ob­jek­ti­vet. Jeg bru­ker tele­fo­nen som skjerm som reflek­te­res opp i spei­let, og sty­rer den fra en med­føl­gen­de fjernkontroll.

Det er selv­føl­ge­lig ikke all­tid så enkelt å ta i bruk slikt, som man gjer­ne tror. Det var en viss utford­ring å få fes­tet bra­ket­ten til tele­fo­nen. Bruks­an­vis­nin­gen var ikke så vel­dig infor­ma­tiv på det­te punktet.

Utford­ring num­mer to er at teks­ten fra tele­fon­skjer­men vises i et speil, slik at den må være speil­vendt for at den skal bli lese­lig i spei­let. Det fin­nes noen tele­promp­ter-apper som kan fik­se det­te på et vis. Men det er stort sett apper basert på at man skal ha en tekst som beve­ger seg over skjer­men, som man så leser. Jeg har ald­ri brukt manu­skript som jeg leser i mine fore­les­nin­ger, og jeg gjør det ikke nå hel­ler. Jeg har all­tid fore­lest med utgangs­punkt i stikk­ord, sup­plert med figu­erer og even­tu­ell tekst som skal site­res. I dag er min PP-pre­sen­ta­sjon dis­se stikk­or­de­ne. Jeg har ikke fun­net noen tele­promp­ter apper som fun­ge­rer slik jeg vil ha dem.

Jeg instal­ler­te Power Point på min tele­fon, og sat­set på å bru­ke den. Det var det jeg had­de tenk­te hele tiden. I min nai­vi­tet trod­de jeg at det skul­le være en enkel sak å vise en pre­sen­ta­sjon fra Power Point speil­vendt. Det er det ikke, i alle fall har ikke jeg klart å fin­ne noen funk­sjon i PP som gjør det på en god måte. 

Her måt­te det en del eks­pe­ri­men­te­ring til. Etter en del prø­ving og feil­ing, end­te jeg med å lag­re PP-filen som jpg-bil­der. Da lag­res hver sli­de som ett bil­de. Med et bil­led­be­hand­lings­pro­gram kun­ne jeg speil­ven­de alle dis­se bil­de­ne. Det er en gans­ke enkel ope­ra­sjon. Jeg vel­ger alle bil­de­ne, og sier at dis­se skal speil­ven­des og det gjø­res i en batch-ope­ra­sjon. Med dis­se lager jeg en ny, sepeil­vendt PP-pre­sen­ta­sjon. Det er enk­le­re enn det kan høres ut. Jeg lager en tom pre­sen­ta­sjon med så man­ge sli­des som jeg vil ha. Der­et­ter kopie­rer jeg jpg-bil­de­ne på dis­se. Det er en enkel dra-og-slipp ope­ra­sjon som tar gans­ke kort tid. Men det had­de vært mye enk­le­re om jeg bare had­de kun­net set­te opp vis­nings­funk­sjo­nen i PP til å pre­sen­te­re speil­vendt, eller at jeg kun­ne ha lag­ret en speil­vendt PP-fil. (Hvis noen har noen gode tips til hvor­dan det­te kan gjø­res, vil jeg gjer­ne høre dem.)

<edit>Jeg ba om tips og til­bake­mel­din­ger, og det har jeg fått. Det jeg ikke had­de opp­da­get, men som jeg fak­tisk tror jeg prøv­de å lete etter, er at Win­dows gir mulig­he­ten til å speil­ven­de skjer­men. Man må gå inn på inn­stil­lin­ger, vel­ge skjerm, og vel­ge Lig­gen­de (speil­vendt) fra den­ne menyen. 

Jeg gjor­de en liten test og skjer­men ble speil­vendt. Min lil­le tab­be var at jeg gjor­de det­te på hoved­skjer­men, og da speil­ven­des alt, også muse­be­ve­gel­se­ne. Det var litt for­vir­ren­de da jeg skul­le stil­le den til­ba­ke til normal. 

Jeg har nå bestilt den­ne 8″ skjer­men som jeg har tenkt å bru­ke som tele­promp­ter­skjerm. Mitt skjerm­kort kan hånd­te­re fire skjer­mer, så det bør ikke være noe pro­blem å ha den­ne i til­legg til de to skjer­me­ne jeg van­lig­vis bru­ker. Men jeg har ikke tes­tet det ennå. Det bør bli enk­le­re hvis jeg kan kjø­re Power Point som nor­malt på min PC, og få det speil­vendt på den­ne skjermen.</edit>

De tele­promp­ter­ne som de bru­ker i pro­fe­sjo­nel­le TV-stu­dio­er har stør­re skjerm og stør­re speil, slik at det blir let­te­re å lese på avstand. Jeg må gans­ke tett på for å kun­ne lese teks­ten. Men det går.

Jeg har gjen­nom åre­ne prøvd en del uli­ke video­re­di­ge­rings­pro­gram­mer. Jeg har endt på et pro­gram som heter MAGIX Video Edit Pro Pre­mi­um. Det er vel hva man kan kal­le et halv­pro­fe­sjo­nelt pro­gram. Pro­du­sen­ten har mer avan­ser­te vidoere­di­ge­rings­pro­gram­mer, til langt mer avan­ser­te pri­ser. Det er godt nok for mitt for­mål, og pro­gram­met kan nok langt mer enn hva jeg kan. Det er f.eks. mulig å bru­ke fle­re kame­ra­er. De kan bru­ke lyd­spo­ret for å sykro­ni­se­re, slik at man kan la fle­re kame­ra­er gå: Et nært, et på litt stør­re avstand, osv. Jeg har ikke tes­tet det­te fore­lø­pig. Det er et pro­gram utvik­let i Tysk­land. Det var ikke noe poeng da jeg kjøp­te det, men jeg har begynt å set­te pris på at fle­re av de pro­gram­me­ne jeg bru­ker er utvik­let og pro­du­se­res i Euro­pa. Jeg synes USA har blitt alt­for domi­ne­ren­de i det­te markedet.

Jeg har valgt å redi­ge­re gans­ke enkelt. Som regel er det min PP-pre­sen­ta­sjon som fyl­ler skjer­men, og noen gan­ger er det bare jeg som snak­ker. Jeg har ikke gjort noe for­søk på å få noe fancy ut av det­te. Med det redi­ge­rings­pro­gram­met jeg bru­ker, kun­ne jeg f.eks. ha vist det som pre­sen­te­res på en tav­le ved siden av meg. Men det tar mer enn nok tid, også om det gjø­res enkelt.

Jeg plei­er all­tid å “nor­ma­li­se­re” lyden. Det betyr at volu­met økes, eller egent­lig er det dyna­mik­ken som økes. Pro­gram­met går gjen­nom hele lyd­spo­ret, og løf­ter de kraf­tigs­te dele­ne akku­rat opp til det makis­ma­le før pro­gram­met begyn­ner å klip­pe. De stil­les­te par­ti­ene for­blir like stil­le. Hvis man bare øker volu­met, øker man også volu­met på det som er stil­le — også bak­grunns­støy. Det kan noen gan­ger være greit å klip­pe bort enkel­te host og and­re uly­der før man gjør det­te, da det ofte vil være de kraf­tigs­te lyde­ne i opptaket. 

Det tar vel­dig mye mer tid å lage sli­ke fore­les­nings­vi­deo­er enn det tar å hol­de en van­lig fore­les­ning. Det jeg hol­der på med nå, Ytrings­r­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, er et fag hvor jeg har hatt fore­les­nin­ger i 15 år, og jeg skrev en lære­bok som kom ut i 2020. Så jeg har stof­fet godt inne. Hvis det­te had­de vært en van­lig fore­les­ning, vil­le jeg ha hen­tet fram min Power Point pre­sen­tas­sjon fra for­ri­ge semes­ter, gjort nød­ven­di­ge end­rin­ger og opp­da­te­rin­ger, og gjen­nom­ført i hoved­sak det sam­me opplegget. 

Når jeg nå for­be­re­der det for et annet medi­um, tar for­be­re­del­se­ne mye len­ger tid. Det spil­ler nok en rol­le at jeg nå fore­le­ser for “evig­he­ten”, og ikke bare for øye­blik­ket. Når opp­ta­ke­ne er gjort, må de redi­ge­res. Når jeg gjør opp­tak lar jeg bare kame­ra­et gå. Det blir av og til noen pau­ser hvor jeg må ten­ke meg om for å fin­ne de ret­te orde­ne, eller det kan bli noen for­snak­kel­ser. Da bare sier jeg det på nytt, og klip­per bort etter­på. Dess­uten må jeg redi­ge­re sam­men tale og bil­der (pre­sen­ta­sjon). Selv om man bare skal gjø­re den aller enk­les­te redi­ge­ring, tar det minst en time å redi­ge­re 45 minut­ter fore­les­ning­sopp­tak. Van­lig­vis tar det mer. 

Van­lig­vis har fore­les­nin­ger for­ma­tet 2x45 minut­ter. Jeg ser ingen grunn til å hol­de meg til det for­ma­tet når jeg lager video. Jeg vil helst ikke gå over 45 minut­ter, selv om det hen­der noen gan­ger. Men om jeg bru­ker 25 minut­ter på et tema, da stop­per jeg der. Jeg begyn­ner ikke på et nytt tema for å fyl­le 45 minut­ter. De fles­te fore­les­nin­ge­ne erbb kor­te­re enn de van­li­ge 45 minut­te­ne. Til gjen­gjeld er det fle­re av dem enn de 20 fore­les­nings­ti­me­ne jeg van­lig­vis har. Jeg skul­le etter opp­rin­ne­lig opp­satt time­plan ha holdt fore­les­nin­ge­ne ons­da­ger 10.15–12.00, og jeg prø­ver å slip­pe fore­les­nings­vi­deo­er omtrent på den­ne tiden. Van­lig­vis er det fire video­er, noen gan­ger fler, noen gan­ger færre. 

Når fil­men er fer­dig redi­gert må den lag­res i et for­mat egnet for at and­re skal kun­ne se den, i vidoe­sjar­gong kal­les det­te å eks­por­te­re fil­men. De førs­te vido­ene eks­por­ter­te jeg i mp4-for­mat. Men siden har jeg gått over til å eks­por­te­re i Win­dows media­for­mat. Jeg las­ter mine video­er opp på UiOs sem­ster­side for faget, hvor de er til­gjene­li­ge for stu­den­ter som leser faget. Jeg har også valgt å gjø­re dem til­gjen­ge­lig på YouT­ube, i til­fel­le det skul­le være noen and­re der ute som er inter­es­sert i noen av dis­se fore­les­nin­ge­ne. Beg­ge dis­se tje­nes­ter kan behand­le både mp4 og wmv. Jeg had­de vis­se pro­ble­mer med sykro­ni­se­rin­gen mel­lom lyd og bil­de i mp4. Dess­uten opp­da­get jeg at mp4-file­ne blir mye stør­re enn wmv. Et opp­tak på i under­kant av 30 min gir ca 6,5 Gb som mp4-fil, mens en fer­dig video med omtrent sam­me leng­de er ca 0,6 Gb i wmv-format.

En grunn til at jeg gjør det­te, selv om det tar mye tid, er at jeg synes det er gans­ke inter­es­sant og spen­nen­de. Jeg vil gjer­ne lære meg video­pro­duk­sjon bed­re enn jeg har kun­net til nå, selv om jeg ikke har noen ambi­sjo­ner om å bli proff på det­te områ­det. Jeg har all­tid vært inter­es­sert i lyd og bil­de. I alle fall så len­ge jeg har den­ne eks­tramo­ti­va­sjo­nen, kom­mer jeg til å fort­set­te med slikt som det­te. Men erfa­rin­gen til­si­er at det kom­mer til å dab­be av med tiden. 

Serier med videoforelsninger

Print Friendly, PDF & Email