Midtdelere gjør veier farlige for syklister!

NAF og Trygg Tra­fikk kre­ver midt­de­le­re på vei­er med gjen­nom­snitts­tra­fikk (ÅDT) på 4.000 biler pr døgn, skri­ver Aften­pos­ten. At NAF først og fremst ten­ker på biler, er ikke sær­lig over­ras­ken­de, selv om de i de sene­re år har for­søkt å frem­stå som en orga­ni­sa­sjon som ikke bare er ensi­dig opp­tatt av bilis­ter, i alle fall når orga­ni­sa­sjo­nen pre­sen­te­rer seg over­for syk­lis­ter. Trygg Tra­fikk later som om de er noe annet enn en bilist­or­ga­ni­sa­sjon. Men rea­li­te­ten er at de er opp­tatt av å leg­ge for­hold til ret­te for bilis­ter, og ellers har som hoved­bud­skap at and­re tra­fi­kan­ter må pas­se seg for biler. Jeg tror ikke at syk­lis­ter noen gang har opp­levd Trygg Tra­fikk som en orga­ni­sa­sjon som iva­re­tar deres inter­es­ser.

Når de nå kre­ver midt­del­tre på vei­er med gans­ke lite tra­fikk, viser NAF, Trygg Tra­fikk og Aften­pos­ten som gir saken så stor plass, sine san­ne jeg: Hoved­bud­ska­pet er at vei­er er til for biler og bare biler, og at vei­en skal utfor­mes for det­te uten å ta hen­syn til and­re.

Når det lages midt­de­le­re blir det to gans­ke sma­le kjøre­felt uten mulig­het for forbi­kjø­ring. Det betyr i prak­sis at det ikke er plass til å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring av syk­lis­ter. Resul­ta­tet er at bilis­ter pres­se seg for­bi og kjø­rer alt for nær syk­lis­te­ne og nær­mest pres­ser dem ut av vei­en. Bare eta­ter og orga­ni­sa­sjo­ner som ikke bryr seg om syk­lis­ter kan fin­ne på å kom­me med sli­ke for­slag og byg­ge vei­er på en slik måte.

Vi bør slip­pe fle­re skan­da­ler som ved byg­ging av ny E18 mel­lom Sky og Lan­gan­gen, der ny vei gjor­de det umu­lig å syk­le på strek­nin­gen. Før var det “bare” dår­lig til­rette­lagt, nå er det ulov­lig. En repre­sen­tant for Veg­ve­se­net, Gun­nar Århus, “for­tel­ler at de skal prø­ve å gjø­re det let­te­re for syk­lis­te­ne og fer­des for­bi Bark­fyl­lin­ga”. Det­te sier Gun­nar Århus:

Områ­det for­bi Bark­fyl­lin­ga er det ikke Veg­ve­se­net som har noe med og han for­tel­ler at det der­for er vans­ke­lig for dem å leg­ge til ret­te for syk­lis­te­ne.
– Vi har ingen ret­tig­he­ter på strek­nin­gen for­bi Bark­fyl­lin­ga, der­for har vi laget grus­vei­en i grøf­ta, sier han”

Slik sier en repre­sen­tant for en etat som ikke tar syk­lis­ter på alvor. NAF og Trgg Tra­fikk står for det sam­me. Det er bil, bil og bil, mens det ikke er så far­lig med and­re tra­fi­kan­ter.

NAF og Trygg Tra­fikk vil ha “til­gi­ven­de” og “etter­gi­ven­de” vei­er:

Det inne­bæ­rer at man tar tak i side­ter­ren­get langs vei­ene, fjer­ner trær som står tett på, fjer­ner sto­re stei­ner og sør­ger for bed­re sikt.”

Man må selv­sagt gjø­re noe med side­ter­ren­get langs vei­ene: Der må det leg­ges godt til ret­te for syk­lis­ter. Det skal ikke være en kræsj­sone for bilis­ter. Myke tra­fi­kan­ter skal ikke være i noe som er en “til­gi­vel­ses­sone” eller “etter­gi­vel­ses­sone” for bilis­ter.

Vei­en er for alle, om vi hol­der motor­vei­er uten­for. Vei­er må byg­ges slik at de er egnet for alle tra­fi­kan­ter. Det er ikke aksep­ta­belt at man bare tar hen­syn til én tra­fi­kant­grup­pe, slik det har vært alt for len­ge og fort­satt er. Det som bør være et selv­sagt krav, og som i alle fall en orga­ni­sa­sjon som Trygg Tra­fikk bur­de være vel­dig tyde­lig på om de skal ha håp om å gjen­vin­ne noe av sin tap­te tro­ver­dig­het, er at ingen nye vei­er skal byg­ges uten at det også leg­ges til ret­te for syk­ling senest sam­ti­dig med utbyg­ging for bilis­ter. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter må plan­leg­ges som en inte­grert del av vei­pro­sjek­tet fra start, ikke leg­ges til som gar­ni­tyr når alt annet er plan­lagt. Det sam­me gjel­der ved ombyg­ging av vei­er, som f.eks. ved byg­ging av midt­de­ler.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ivar Syk­list

  Fint at du tar opp den­ne utvik­lin­gen.
  På Mosse­vei­en er det bygd “midt­de­ler” mel­lom kjøre­bane og for­tau. Bilis­te­ne opp­fat­ter det­te som et for­bud mot å syk­le i kjøre­ba­nen. For­hol­de­ne for syk­lis­ter på Mosse­vei­en er blitt hor­rib­le etter det­te.
  For­sla­get inne­bæ­rer at det må bli midt­de­ler på hele Mosse­vei­en syd til Fisk­vol­len.

  For ordens skyld er det lov å syk­le på Mosse­vei­en, der for­tau­et er skole­vei for fle­re sko­ler. I til­legg står det en ber­lin­mur på sjø­si­den der biler og fot­gjen­ge­re kom­mer rett ut på for­tau­et gjen­nom skyte­skå­re­ne.
  Midt­de­ler mel­lom kjøre­ba­ne­ne kom­mer til å få sam­me effekt- syk­lis­ter blir nok mob­bet effek­tivt ut av kjøre­ba­nen inn­til våre beskyt­ten­de myn­dig­he­ter (sekun­dert av poli­ti­et, NAF og Trygg (bil) Tra­fikk) set­ter opp en rek­ke syk­kel for­budt skilt.
  Der­som det vir­ke­lig er prio­ri­tert å unn­gå møte­ulyk­ker kan farts­gren­sen set­tes til 30 km/t på risiko­st­rek­nin­ger. Kon­se­kven­sen av det­te er at strek­nin­ge­ne blir mer syk­kel­venn­li­ge i sam­me slen­gen.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  Det er akku­rat det jeg opp­le­ver også. Nå har det blitt høye kan­ter og “egent­lig ulov­lig” å syk­le fle­re og fle­re ste­der uten at det fin­nes ett sted å kom­me seg fram hvor det er mulig å syk­le uten å være på kant med loven eller i kon­flikt med stres­sa bilis­ter som skal straf­fe. Og det er litt trist, had­de lik­som sett for meg at bilis­ter og poli­ti­ke­re var gla­de for å få en eks­tra par­ke­rings­plass og bitte­litt mind­re kø på grunn av meg.
  Kan jo ikke slut­te å syk­le uan­sett, føler meg i så mye bed­re form nå tak­ket være syk­lin­ga, vil ikke mis­te tenke­pau­sen min om mor­ran. Så jeg fin­ner meg i det og syk­ler en litt leng­re omvei jeg. Bur­de kan­skje kjef­ta og smelt jeg og, men det føles ikke som om man opp­når noen ting.

 • Olav­Tor­vund

  Det er jo ikke “egent­lig ulov­lig” å syk­le på vei med midt­de­ler, med mind­re det er skil­tet som motor­vei eller at syk­ling er ulov­lig. Men gret­ne bilis­ter kan gjø­re det til en ube­ha­ge­lig og risi­ka­bel opp­le­vel­se.

 • Lars Male Hart­vik­sen

  Som syk­lis­ter så kjen­ner vi til den­ne pro­ble­ma­tik­ken fra før. Det har all­tid vært en regel om at man skal gå av syk­ke­len før bilen skal tren­ge å stop­pe for deg. Vi vil helst ikke blok­ke­re for tra­fik­ken mer enn nød­ven­dig, og det ras­kes­te, som hind­rer and­re minst, er å syk­le over gang­fel­tet. Så jeg får øyen­kon­takt før jeg gjør det. De dår­ligs­te sjå­fø­re­ne tol­ker dess­ver­re situa­sjo­nen slik at de skal tråk­ke inn gas­sen for å skrem­me litt så jeg skal lære meg at jeg ikke skal syk­le (over gang­fel­tet). Greit nok.

  Hvis Trygg Tra­fikk får vil­ja si så får vel fot­gjen­ger­ne det på sam­me måten. Alt­så biler som skal skrem­me de som har for mør­ke klær, ikke refleks, går på feil måte, el.l. Håper man har tenkt på det.