Midtdelere gjør veier farlige for syklister!

NAF og Trygg Trafikk krever midtdelere på veier med gjennomsnittstrafikk (ÅDT) på 4.000 biler pr døgn, skriver Aftenposten. At NAF først og fremst tenker på biler, er ikke særlig overraskende, selv om de i de senere år har forsøkt å fremstå som en organisasjon som ikke bare er ensidig opptatt av bilister, i alle fall når organisasjonen presenterer seg overfor syklister. Trygg Trafikk later som om de er noe annet enn en bilistorganisasjon. Men realiteten er at de er opptatt av å legge forhold til rette for bilister, og ellers har som hovedbudskap at andre trafikanter må passe seg for biler. Jeg tror ikke at syklister noen gang har opplevd Trygg Trafikk som en organisasjon som ivaretar deres interesser.

Når de nå krever midtdeltre på veier med ganske lite trafikk, viser NAF, Trygg Trafikk og Aftenposten som gir saken så stor plass, sine sanne jeg: Hovedbudskapet er at veier er til for biler og bare biler, og at veien skal utformes for dette uten å ta hensyn til andre.

Når det lages midtdelere blir det to ganske smale kjørefelt uten mulighet for forbikjøring. Det betyr i praksis at det ikke er plass til å foreta en forsvarlig forbikjøring av syklister. Resultatet er at bilister presse seg forbi og kjører alt for nær syklistene og nærmest presser dem ut av veien. Bare etater og organisasjoner som ikke bryr seg om syklister kan finne på å komme med slike forslag og bygge veier på en slik måte.

Vi bør slippe flere skandaler som ved bygging av ny E18 mellom Sky og Langangen, der ny vei gjorde det umulig å sykle på strekningen. Før var det “bare” dårlig tilrettelagt, nå er det ulovlig. En representant for Vegvesenet, Gunnar Århus, “forteller at de skal prøve å gjøre det lettere for syklistene og ferdes forbi Barkfyllinga”. Dette sier Gunnar Århus:

“Området forbi Barkfyllinga er det ikke Vegvesenet som har noe med og han forteller at det derfor er vanskelig for dem å legge til rette for syklistene.
– Vi har ingen rettigheter på strekningen forbi Barkfyllinga, derfor har vi laget grusveien i grøfta, sier han”

Slik sier en representant for en etat som ikke tar syklister på alvor. NAF og Trgg Trafikk står for det samme. Det er bil, bil og bil, mens det ikke er så farlig med andre trafikanter.

NAF og Trygg Trafikk vil ha “tilgivende” og “ettergivende” veier:

“Det innebærer at man tar tak i sideterrenget langs veiene, fjerner trær som står tett på, fjerner store steiner og sørger for bedre sikt.”

Man må selvsagt gjøre noe med sideterrenget langs veiene: Der må det legges godt til rette for syklister. Det skal ikke være en kræsjsone for bilister. Myke trafikanter skal ikke være i noe som er en “tilgivelsessone” eller “ettergivelsessone” for bilister.

Veien er for alle, om vi holder motorveier utenfor. Veier må bygges slik at de er egnet for alle trafikanter. Det er ikke akseptabelt at man bare tar hensyn til én trafikantgruppe, slik det har vært alt for lenge og fortsatt er. Det som bør være et selvsagt krav, og som i alle fall en organisasjon som Trygg Trafikk burde være veldig tydelig på om de skal ha håp om å gjenvinne noe av sin tapte troverdighet, er at ingen nye veier skal bygges uten at det også legges til rette for sykling senest samtidig med utbygging for bilister. Tilrettelegging for syklister må planlegges som en integrert del av veiprosjektet fra start, ikke legges til som garnityr når alt annet er planlagt. Det samme gjelder ved ombygging av veier, som f.eks. ved bygging av midtdeler.