Årets julekalender 2009 er på plass.

  • Da vil jeg anbe­fa­le Nøg­ne Ø helt til sist — men så er jeg fan også.…

  • Jeg har ikke bestemt rekke­føl­gen ennå. Men Nøg­ne Ø blir i alle fall hel­ge-øl. Kan­skje pas­ser det også å slut­te det hele med Gle­de­lig jul eller Under­lig jul.

  • Agne­te Schjøns­by

    Er spent på hva du synes om Berent­sens. Det er vårt lokal­bryg­ge­ri i vårt and­re hjem på Sør­vest-lan­det, og pro­duk­sjons­le­der Ole Mar­tin Sol­li (entu­si­ast og diplom­bryg­ger fra Skan­di­na­visk Bryg­ger­høj­sko­le i Køben­havn) er en vel­dig god venn. For dem er alle god­ord og pri­ser NESTEN et pro­blem, for de er så små at de ikke kan øke pro­duk­sjo­nen noe sær­lig når slikt skjer. Men det er klart de er stol­te!

  • Jeg synes det er spen­nen­de med de små­bryg­ge­ri­ene som duk­ker opp, som Berent­sen, Hånd­bryg­ge­ri­et, Nøg­ne Ø, Smaa Vesen og and­re. Det er fint at vi kom­mer bort fra at alt er Ring­nes, Han­sa eller Mack. Jeg ser at Berent­sen har fått gode omta­ler. Men jeg star­ter med de minst spen­nen­de, så Berent­sen går ikke de førs­te dage­ne i advent.

  • En god venn har gitt meg en flas­ke Ægir Jule­brygg og Union Jule­øl. Så nå blir to flas­ker indu­stri­øl kas­tet ut av jule­ka­len­de­ren til for­del for dis­se to. På avstand kan Union Jule­øl reg­nes som et lokalt øl fra mitt hjem­sted, selv om det sit­ter langt inne for en pors­grunns­gutt å gi noe fra Ski­en en slik sta­tus.

  • Jeg synes det er spen­nen­de med de små­bryg­ge­ri­ene som duk­ker opp, som Berent­sen, Hånd­bryg­ge­ri­et, Nøg­ne Ø, Smaa Vesen og and­re. Det er fint at vi kom­mer bort fra at alt er Ring­nes, Han­sa eller Mack. Jeg ser at Berent­sen har fått gode omta­ler. Men jeg star­ter med de minst spen­nen­de, så Berent­sen går ikke de førs­te dage­ne i advent.