Forslaget til endringer i åndsverkloven

Konklusjoner

Det størs­te pro­ble­met med hele for­sla­get er etter min mening at man ikke har gått inn på spørs­må­let om hvil­ke type tje­nes­ter som vil være ulov­li­ge. Det er prin­si­pi­elt beten­ke­lig om man skal kun­ne påby å blok­ke­re til­gan­gen til et nett­sted hvis man ikke med sik­ker­het kan kon­sta­te­re at virk­som­he­ten er ulov­lig. Hvis mine kun­der utnyt­ter mine tje­nes­ter til ulov­lig virk­som­het vil det bli feil om min tje­nes­te og mitt nett­sted blok­ke­res, så len­ge jeg selv ikke gjør noe ulovlig.

Regist­re­ring av nettra­fikk bør være kon­se­sjons­plik­tig for å sik­re til­strek­ke­lig kon­troll med hvem som regist­re­rer sen­si­ti­ve personopplysninger.

Jeg ser ingen sto­re pro­ble­mer med at ret­tig­hets­ha­ver får utle­vert opp­lys­nin­ger om hvem som har benyt­tet en dyna­misk IP-adres­se så len­ge det er kon­kre­te holde­punk­ter for at det har fore­gått en rettighetskrenkelse.

For­sla­get om blok­ke­ring frem­står etter min mening som rime­lig balan­sert med betryg­gen­de pro­se­dy­rer. Men man bør sik­re reell kon­tra­dik­sjon i saker hvor det kre­ves blokkering.

 

 

Print Friendly, PDF & Email