Les vins du Tour de France. 20. etappe: Lacapelle Marval — Rockamadour

Så fikk ende­lig Frank­ri­ke en etappe­sei­er. Gene­relt var det langt mer action på gårs­da­gens etap­pe enn hva jeg had­de fore­stilt meg. Det had­de gitt høye odds om man had­de tip­pet Chris­tophe Lapor­te som vin­ner. Og det ble fem­te etappe­sei­er til Jum­bo Vis­ma. Jum­bo Vis­man ender med gul trøye, klatre­trøye og poeng­trøye, i til­legg til minst fem etappe­sei­re. Det i et år da deres sto­re stjer­ne Pri­moz Rog­lic brøt Touren. De må i alle fall si seg for­nøyd med resul­ta­te­ne i årets Tour. Wout van Aert er en av favo­rit­te­ne på dagens etap­pe, og han kan også godt fin­ne på å vin­ne på Champs Elyssées.

Dagens etap­pe er en 40,7 km tempo­etap­pe. Det­te er i prak­sis sam­men­lagt­kan­di­da­te­nes sis­te sjan­se til å for­bed­re eller befes­te sin posi­sjon. Mor­gen­da­gens avslut­nings­etap­pe er i prak­sis en parade­etap­pe som gir stor pre­sti­sje for spur­ter­ne, men som ikke betyr noe i sam­men­dra­get — annet enn i kam­pen om poengtrøyen. 

De fles­te har ingen ting å kjø­re for på en tem­p­e­tap­pe på nest­sis­te dag i en grand tour. Jens Voigt kal­te en gang sli­ke etap­per for “semi rest-day”. De som kon­kur­re­rer om sam­men­lagt­sei­e­ren må sat­se. 40,7 km er langt nok til å gi tids­for­skjel­ler som kan være avgjø­ren­de. Men Jonas Vinge­gaards ledel­se bør være betryg­gen­de. 3 min og 26 sekun­der, det må mer enn et uhell til om han skal tape det­te. Men fra 5. til 7. plass er ikke avstan­den stør­re enn at dagens etap­pe kan få betyd­ning. Mel­lom 9. og 10. plass skil­ler det bare 8 sekun­der. Men fra 10. til 11. plass skil­ler det så mye, at de som er topp 10 i dag vil være det også til slutt, så sant de kom­mer til Paris. 

Noen tempo­spe­sia­lis­ter syk­ler for etappe­sei­er. I en tempo­etap­pe er alle ale­ne. Hjelpe­ryt­ter­ne kan ikke hjel­pe sine kap­tei­ner, så for dem hand­ler det stort sett om å gjen­nom­føre med stil innen­for tids­gren­sen. Skjønt hvis et lag har ambi­sjo­ner om å vin­ne lag­kon­kur­ran­sen, kan det hen­de at noen ryt­te­re uten ambi­sjo­ner å egne veg­ne blir sendt ut i kri­gen. Men Ine­os Gre­na­diers har et så sik­kert grep om lag­kon­kur­ran­sen at hel­ler ikke den er noe å kjem­pe om mot slut­ten av rit­tet i år.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce. 20. etap­pe: Laca­pel­le Mar­val — Rocka­ma­dour