Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?

El-bil­sal­get i Nor­ge øker. I res­ten av ver­den står det stor sett stil­le på lavt nivå. Oslo har ambi­sjo­ner om å bli den leden­de el-bil­byen (men fort­set­ter med tom­me løf­ter til syk­lis­ter, og sta­dig nye utset­tel­ser av fris­ten for å fer­dig­stil­le det hoved­syk­kel­vei­net­tet som skul­le ha vært fer­dig i 1985 — nit­tenåtti­fem).

Det er ikke sær­lig over­ras­ken­de når man ser hvor­dan det offent­li­ge sub­si­di­e­rer og gir for­de­ler til el-bil­fol­ket. Det er åpen­bart at el-bil­fol­ket har meget gode lob­by­is­ter, poli­ti­ker­ne drøm­mer fort­satt om å kun­ne leke med biler, og man had­de en gang en drøm om å pro­du­se­re el-biler i Nor­ge. Det er nok sær­lig det sis­te, tan­ken om indu­stri­ar­beids­plas­ser, som gjor­de poli­ti­ker­ne til et lett byt­te for el-billobbyister.

El-biler er fri­tatt for moms. Det sam­me er el-motor­syk­ler og el-mope­der, men ikke el-syk­ler. Er det noen som er i stand til å se noen logikk her? Had­de man tenkt helse, mil­jø og areal­ut­nyt­tel­se had­de man valgt å sub­si­di­ere almin­ne­li­ge trå­syk­ler på den­ne måten. El-syk­ler, hvor man har hjelpe­mo­tor ved siden av pedal­kraft, er langt bed­re enn f.eks. el-mope­der, om vi også ten­ker litt folke­helse. Men vi syk­lis­ter må selv­sagt beta­le moms.

Nå mener ikke jeg at syk­ler skal fri­tas for moms. Det er en form for sub­si­die­ring jeg ikke har sær­lig sans for. Dess­uten måt­te man vel da sub­si­di­ere ski, jogge­sko og annet sports­ut­styr på sam­me måte. Men moms­fri­ta­ket på el-biler m.m. bør opp­he­ves så snart som mulig.

Ingen engangs­av­gift og lav års­av­gift. Nok en stat­lig sub­si­die­ring av el-bilfolket.

El-biler kan kjø­re i kol­lek­tiv­felt. Det­te er anta­ge­lig­vis den vik­tigs­te grun­nen til at man­ge som har råd til og mulig­het til å hol­de seg med to eller fle­re biler også har en el-bil i stal­len. Da alt som var regist­rert som buss kun­ne kjø­re i kol­lek­tiv­felt kjøp­te folk “børs­trak­tor” med klapp­se­ter som gjor­de at bile­ne på papi­ret var mini­bus­ser, for å kun­ne sni­ke i køen. Nå kjø­rer de el-bil. Aller helst skal det vel være en rådyr Tes­la som like­vel blir rela­tivt rime­lig pga raust avgifts­fri­tak, ikke en moto­ri­sert plast­bøt­te. Folk med pen­ger har all­tid likt å sni­ke i køer.

El-biler beta­ler ikke bom­pen­ger. For de som har råd til bil nr 2 eller 3 betyr ikke bom­pen­ge­ne så mye. Men det har en sym­bolsk ver­di. Det gir all­tid en til­freds­stil­lel­se i å omgå sys­te­met og få for­de­ler som and­re ikke har. Det gir også mind­re pen­ger i kassen.

Gra­tis par­ke­ring. El-biler par­ke­rer gra­tis på kom­mua­le avgifts­plas­ser, i alle fall i Oslo. Og man har egne par­ke­rings­plas­ser med lade­sta­sjo­ner. De som plan­leg­ger det­te synes ikke å ha for­stått at en begren­set res­surs i alle byer er plass. Ansvar­lig byråd Ola Elve­stu­en sa for en stund siden at Oslo har så man­ge og tran­ge gater, og at det der­for er vans­ke­lig å anleg­ge syk­kel­vei­er. Det er tull. Først og fremt er det trangt i poli­ti­ker­nes hoder. Men om poli­ti­ker­ne nå lever i den tro­en at gate­ne er så tran­ge, hvor­for bru­ker de da gate­are­al til sterkt sub­si­di­ert par­ke­ring for el-bil? En bil tar like mye plass uan­sett hva slags motor den har.

Vi ser på areal­bru­ken i Oslo at poli­ti­ker­ne prio­ri­te­rer bil. De kan snak­ke så mye de vil om and­re prio­ri­te­rin­ger, men det er og blir tomt prat. Selv i det poli­ti­ker­ne påstår er den del av et i prak­sis ikke-eksis­te­ren­de hoved­syk­kel­vei­nett, prio­ri­te­rer poli­ti­ker­ne gate­par­ke­ring frem­for frem­kom­me­lig­het for syklister.

Gra­tis strøm!!! Du les­te rik­tig: Gra­tis strøm. El-biler har ald­ri vært det jeg har vært aller mest opp­tatt av, så jeg har ikke satt meg inn i alle de for­de­ler som el-bil­fol­ket har. Men jeg har til nå tatt det som en selv­føl­ge at de i det mins­te må beta­le driv­stof­fet selv. Men nei, det beta­les av oss skatte­be­ta­le­re, i alle fall i Oslo. Det­te kan vi lese på Bymiljø­eta­tens nett­si­der:

Bymiljø­eta­ten har etab­lert 400 par­ke­rings­plas­ser med mulig­het for lading, reser­vert for elbi­ler. Lade­sta­sjo­ne­ne er låst med en nøk­kel. Nøk­kel og strøm er gratis.”

Les en gang til:

… strøm er gratis”.

Strøm­men er selv­føl­ge­lig ikke gra­tis. Men de som bru­ker den slip­per å beta­le den selv. Det vi and­re som må beta­le deres strøm.

Når vi skal se på en even­tu­ell miljø­ge­vinst kan det ikke bare for­ut­set­te at folk går over fra bensin/diesel til el-bil. Med de for­de­le­ne som el-bil­fol­ket har, er det all mulig grunn til å tro at en del vel­ger el-bil frem­for kol­lek­tiv­trans­port, mens van­lig bil ikke had­de vært et alternativ.

Jeg har begren­set tro på el-bilers vel­sig­nel­se. Så len­ge Nor­ge har bil­lig og miljø­venn­lig vann­kraft kan det være en miljø­ge­vinst. Men gevins­ten for el-biler som lades med kull­kraft er nok høyst begren­set. Det kan bare være en even­tu­ell gevinst ved mulig­he­ten for ren­sing og enger­gi­ef­fek­ti­vi­tet ved sen­tral pro­duk­sjon av ener­gi frem­for lokal pro­duk­sjon i for­bren­nings­mo­to­rer. Men da må man også ta med energi­ta­pet i led­nings­net­tet og ved at strøm skal lag­res i et bat­te­ri. Tar man også med miljø­kost­na­de­ne ved pro­duk­sjon og ikke minst destruk­sjon av bat­te­ri­er, er det langt fra åpen­bart at el-biler gir noen miljøg­ev­nist. Legg oppå det at man­ge kjø­per el-bil i til­legg til, ikke i ste­det for en ben­sin/­die­sel-bil. Da kom­mer også miljø­be­last­nin­gen ved pro­duk­sjon i til­legg til, og ikke i ste­det for pro­duk­sjon av and­re biler. Det kan bli mind­re lokal for­ures­ning. Men da er kol­lek­tiv­løs­nin­ger og syk­kel bedre.

Jeg har sendt en fore­spør­sel til Bymiljø­eta­ten med spørs­mål om hvor mye den­ne strøm­men kos­ter Oslos skatte­be­ta­le­re. Men uan­sett sum er det­te gal­skap. Som en slags auto­ma­ti­sert iro­ni had­de sva­ret som bek­fre­tet mot­tak den­ne set­nin­gen i grønn skrift:

Tenk på mil­jø­et og ikke skriv ut den­ne e‑posten hvis du ikke må

Hvis de vir­ke­lig had­de tenkt på mil­jø­et i Bymiljø­eta­ten, da had­de det vært langt fær­re biler i byen, også el-biler. For­hol­de­ne for kol­lek­tiv­trans­port, syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re had­de vært mye bed­re. Set­nin­gen under­stre­ker at “miljø­til­ta­ke­ne” blir tul­le­te sym­bol­hand­lin­ger som ikke å skri­ve ut e‑poster (hvem gjør det, uan­sett?), og “ikke kast papir på par­ke­rings­plas­se­ne”.

En pro­fy­lak­tisk bemerkning:

Jeg får ofte som svar spørs­mål om beta­ling av infra­struk­tur for syk­lis­ter. Jeg mener at det i hoved­sak er en offent­lig opp­ga­ve å sør­ge for infra­struk­tur. Men par­ke­rings­plas­ser er ikke en del av infra­struk­tu­ren. Par­ke­ring får man beta­le selv, enten der er hjem­me, på job­be eller and­re ste­der. Beta­ler arbeids­gi­ver par­ke­ring bør det være skatte­plik­tig som and­re frynse­go­der. Det er menings­løst at f.eks. Oslo kom­mu­ne sub­si­di­e­rer bilis­ter med sto­re gra­tis­area­ler til par­ke­ring, en prio­ri­te­ring som også gir dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het for alle, også for bilis­ter. Men prio­ri­te­rin­ge­ne er feil. Det bru­kes for mye på motor­vei­ut­byg­ging, sær­lig der motor­vei­en byg­ges paral­lelt med en for­sømt jern­bane­strek­ning (Inter­City-tri­an­ge­let er byg­get ut med fire-felts motor­vei­er len­ger før det er dob­belt­spo­ret jern­bane.) Jern­bane og til­rette­leg­ging for syk­kel er for­sømt. Ny motor­vei fra Slep­en­den til Lys­aker, ca 10 km, er kost­nads­be­reg­net til drøyt 10 mrd kro­ner. Det er kost­na­den for ca 1.000 km sykkelvei.

Til­ba­ke til el-bile­ne. Sam­ferd­sels­po­li­ti­ker­ne må ha fått elekt­ro­sjokk og synes fort­satt å være i koma — eller i alle fall å ha fått lam­met kri­tis­ke funk­sjo­ner i hjernen.

Innen jeg rakk å pub­li­se­re det­te, fikk jeg føl­gen­de svar fra Bymiljø­eta­ten (hon­nør for raskt svar!):

Hvert lade­punkt bru­ker i snitt strøm for ca. 3,8 kr/dag.

Strøm­men beta­les inn­til vide­re av Bymiljøetaten.

Ved for­ri­ge anbuds­run­de på inn­kjøp av lade­stol­per had­de vi en opsjon på en beta­lings­løs­ning, men den­ne har så langt ikke vært utløst da det vil­le kos­tet langt mer enn hva vi i dag beta­ler for strøm­ut­gif­te­ne. Det er imid­ler­tid ikke førin­ger fra Oslo kom­mu­ne på at strøm skal være gra­tis for elbi­lis­ter, så det er fort­satt mulig det blir inn­ført hvis enk­le­re og bil­li­ge­re løs­nin­ger for strøm­be­ta­ling kom­mer i frem­ti­den. Salg av strøm er også under­lagt kon­se­sjons­plikt i Nor­ge, så Bymiljø­eta­ten eller Oslo kom­mu­ne må i så fall få kon­se­sjon til å dri­ve salg av strøm først.”

På akku­rat det­te punk­tet var det alt­så ikke så galt som jeg fryk­tet. Men jeg lar inn­leg­get stå uend­ret likevel.

Print Friendly, PDF & Email