Gi Operaen til operaen

NRKs musikk­an­mel­der Ragn­hild Vei­re had­de lør­dag 2. april en utmer­ket radio­blogg, “Noe for alle all­tid — i Ope­ra­en?”, hvor hun pek­te på at det spil­les for lite ope­ra og bal­lett i vårt nye opera­bygg. Det er ikke vans­ke­lig å være enig i det­te. Når kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt sva­rer at Ope­ra­en er et kul­tur­hus for fol­ket, er det grunn til alvor­lig bekym­ring. Har vi en kul­tur­mi­nis­ter som ikke har for­stått at ope­ra er noe annet enn et bygg?

Ope­ra­en leg­ger ut bil­let­ter i fire etap­per. Først får eksis­te­ren­de abon­ne­neter til­bud om å for­nye sine abon­nen­ter. Der­et­ter åpnes det for teg­ning av nye abon­nen­ter. Abon­ne­men­ter er i fer­di­ge seri­er, som inklu­de­rer nær­me­re angit­te fore­stil­lin­ger i hver serie. Vi har for­søkt det­te, men det fun­ge­rer i prak­sis ikke. Våre time­pla­ner er slik at det ikke er mulig å fin­ne en abon­ne­ments­se­rie hvor det ikke er minst en fore­stil­ling som ikke passer.

For sli­ke som oss til­byr Ope­ra­en “skred­de­rabon­ne­men­ter”. For å få det må man kjø­pe bil­let­ter til et visst antall fore­stil­lin­ger. Men pri­se­ne er som får and­re abon­ne­men­ter, og man kan kjø­pe “skred­de­rabon­ne­ment” før man åpner for salg av enkelt­bil­let­ter. Salg av “skred­de­rabon­ne­ment” star­tet i går, 9. mai. Vi har kjøpt bil­let­ter for hele seson­gen 2011/2012, og har svidd av ca 28.000 kr av fami­li­ens kul­tur­bud­sjett. Sal­get av enkelt­bil­let­ter star­ter 23. mai.

På for­mid­da­gen førs­te dag for salg av skred­de­rabon­ne­men­ter begyn­te de mest popu­læ­re fore­stil­lin­ge­ne å bli utsolgt. Utval­get av bil­let­ter “Trylle­fløy­ten”, “Tris­dan og Isol­de” og “Aida” begyn­te å bli dår­lig. Jeg vil tro at “La Bohe­me” og “Bar­be­re­ren i Sevil­la” sel­ges ut fort.

Det er en seig­li­vet myte at folk ikke er inter­es­sert i ope­ra. Ope­ra er popu­lært. Også i den gam­le ope­ra­en på Youngs­tor­get var beleg­get på ope­ra rundt 100%. Belegg­pro­sen­ten har av åpen­ba­re grun­ner ikke økt. Men salen i dagens opera­bygg rom­mer fle­re. Så det er fle­re folk som ser ope­ra i dag enn det var på Youngs­tor­get. Men det kun­ne vært så man­ge fler, om man bare had­de satt opp fle­re forestillinger.

Rag­hild Vei­re nevn­te opp­set­nin­gen av Ver­dis Rigo­let­to fra inne­væ­ren­de sesong, som jeg had­de gle­den av å se for noen uker siden. Det var en fan­tas­tisk god fore­stil­ling, og den har fått strå­len­de kri­tik­ker. Men den sat­te opp ti gan­ger, så var det slutt — i alle fall for den­ne gang. Om den ikke var helt utsolgt før pre­mie­ren, så ble den fort det etter at folk fikk lese kri­tik­ke­ne. Ti fore­stil­lin­ger, det betyr at 13–14.000 men­nes­ker får sett den­ne opp­set­nin­gen. Men det kun­ne ha vært man­ge fler om det bare had­de vært fle­re forestillinger.

Om noen som har blitt nys­gjer­ri­ge på ope­ra og har lyst til å se sin førs­te fore­stil­ling, vil­le jeg for kom­men­de sesong anbe­falt “Trylle­fløy­ten”, “Bar­be­ren i Sevil­la”, “Aida” eller “La Bohe­me”. Selv om “Tris­dan og Isol­de” reg­nes for 1800-tal­lets vik­tigs­te musikk­verk ved siden av Beet­ho­vens 9. sym­fo­ni, så er nok det en ope­ra for de litt videre­kom­men­de. En fersk opera­lyt­ter vil kun­ne få de fles­te av sine for­dom­mer bekref­tet her.

Jeg vil også varmt anbe­fa­le bal­let­te­ne, sær­lig noen av de mer moder­ne. Men dis­se fore­stil­lin­ge­ne sel­ges (dess­ver­re) ikke ut like fort som ope­ra­efore­stil­lin­ge­ne. Så pub­li­kums­ka­pa­si­tet og util­gjen­ge­li­ge bil­let­ter er ikke det sam­me pro­ble­met her.

Det tra­gis­ke er at når Ope­ra­en star­ter sal­get av enkelt­bil­let­ter den 23. mai, vil det ikke være man­ge bil­let­ter igjen til noen av dis­se fore­stil­lin­ge­ne — om noen i det hele tatt. “La Bohe­me”, i Ste­fan Her­heims regi, set­tes opp 17 gan­ger kom­men­de sesong. Kan­skje er det nok til at det fort­satt er noen bil­let­ter igjen til den­ne. Løp og kjøp!

Vi har et flott opera­bygg med en sal hvor det er en fan­tas­tisk akus­tikk. Men i Ope­ra­en spil­les det fore­stil­lin­ger på under halv­par­ten av årets dager. Folk står i kø for å se ope­ra, men får ikke billetter.

Kjæ­re kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feld: Nor­ge har man­ge kul­tur­hus for fol­ket. Det kun­ne sik­kert ha vært fler, og jeg skul­le øns­ke at Oslo kun­ne få et kon­sert­hus som har en akkus­tikk som lar Oslo­fil­har­mo­ni­en kom­me til sin rett. Men en ope­ra er ikke bare et bygg. Ope­ra er en fan­tas­tisk kunst­art som man­ge vil opp­le­ve. Ikke fra­ta fol­ket mulig­he­ten til å opp­le­ve ope­ra i vårt fan­tas­tis­ke opera­hus for­di huset bru­kes til alt mulig annet.

Gi Ope­ra­en til operean.

 

Print Friendly, PDF & Email