Les Vins du Tour de France 2015 — 20. etappe Modane Valfréjus — Alpe-d’Huez

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Det jeg lik­te best ved at Vin­cen­zo Nibali vant gårs­da­gens etap­pe, var at han fikk en slags hevn over Alek­san­der Vino­kur­ov. Vino­kur­ov kom med en del gans­ke ufi­ne utta­lel­ser om Nibali da han ikke pres­ter­te på topp i begyn­nel­sen av touren. Nå fikk han svar på til­ta­le. Ellers var jeg litt over­ras­ket over at Nibali ikke klar­te å dra fra Pier­re Roland ned­over, men kjør­te fram ham opp­over. Og fransk­menn er gla­de for at Romain Bar­det sik­ret ledel­sen i klatrekonkurransen.

Jeg er nok ikke den enes­te i Nor­ge som har et litt trau­ma­tisk for­hold til den­ne etap­pen. Det er nes­ten den sam­me etap­pen ble syk­let i 2011, nær­me­re bestemt den 22. juli. Det var da dra­ma­et i syk­kel­fel­tet ble mind­re og mind­re inter­es­sant, etter hvert som mel­din­ge­ne fra Regje­rings­kvar­ta­let og Utøya tik­ket inn. Jeg har kom­men­tert min opp­le­vel­se av den etap­pen her. Men jeg skal ikke gå til­ba­ke til Nor­ge og 22. juli den­ne gangen.

I dag skal det hele avgjø­res. Det­te kan bli en skjebne­etap­pe ikke bare for ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, men også for spur­ter­ne. Etap­pen er kort, 110,5 km (alt er rela­tivt), med knall­har­de fjell. Av de 110 kilo­me­ter­ne er ca 45 km har­de stig­nin­ger. På en så kort etap­pe, med ryt­te­re som set­ter høy fart i et sis­te for­søk på å for­bed­re sine posi­sjo­ner, sik­re poeng til klatre­trøy­en, eller gans­ke enkelt vil vin­ne den sis­te klatre­etap­pen, blir tids­gren­sen (mak­si­mal­ti­den) gjer­ne gans­ke kort.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 20. etap­pe Moda­ne Val­fré­jus — Alpe‑d’Huez