I vini del Giro d’Italia 2020. 12. etappe: Cesenatico > Cesenatico

Det var et impo­ne­ren­de ritt av San­der Armee, selv om det ikke holdt helt til mål. Det ble Arnaud Dema­re som tok også den­ne, og Peter Sagan ser ut til å vin­ne kon­kur­ran­sen om flest andre­plas­ser. Og vi fikk dess­ver­re demon­strert at motor­syk­ler ikke har noe i fel­tet å gjøre. 

Dagens etap­pe er en run­de med start og fina­le i sam­me by. Men det betyr ikke at det er en enkel “walk in the park”. Det er en 204 km lang “sag­tann­e­tap­pe”, med mye opp og ned. Det er ingen vel­dig har­de stig­nin­ger, så det er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de klat­rer­ne. Jeg synes det­te ser ut som en etap­pe hvor et brudd kan gå inn. 

Vi har nå kom­met til Emi­lia-Romag­na. Det­te er skil­let mel­lom Nord-Ita­lia og Sentral-Italia. 

Det­te kar­tet viser hvor­dan den­ne delen av Ita­lia er plas­sert, beskyt­tet av fjell mot nes­ten alle kan­ter. Det er bare en åpning mot Adria­ter­ha­vet i øst. Det grøn­ne områ­de utgjør det som mer eller mind­re lig­ger langs Po, fra Pie­mon­te lengst i vest, til Lom­bar­dia, og Emig­lia-Romag­na i syd-øst og Vene­to nord for det­te. Alle regio­ne­ne inklu­de­rer fjell. 

Det er sto­re, frukt­ba­re områ­der. Frukt­ba­re områ­der er ikke de bes­te områ­de­ne for vin­pro­duk­sjon. Vinen blir best hvis den har en litt hard opp­vekst i skrinn jord. Dru­ene må få litt mot­stand for å gi god vin. I frukt­ba­re områ­der løn­ner det seg som regel mer å dyr­ke noe annet enn vin. Dyr­kes det vin­dru­er blir det gjer­ne mer kvan­ti­tet enn kva­li­tet i sli­ke områder. 

Emi­lia-Romag­na er to områ­der i ett, Emi­lia i vest og Romag­na i sør-øst mot kys­ten. Det er et områ­de kjent for kuli­na­ris­ke god­bi­ter som Par­ma­skin­ke og Par­me­san­ost. Vin­mes­sig er det et mind­re inter­es­sant områ­de, men som i så man­ge and­re områ­der har kva­li­te­ten blitt bed­re også her.

Dagens etap­pe star­ter i det syd-øst­li­ge hjør­net, og går mot syd-vest inn i Apen­ni­ne­ne, i ret­ning Toscana. 

Det førs­te områ­det som vi tar med er DOC Romag­na. Det var tid­li­ge­re fem uli­ke DOCer som er slått sam­men til en, med under­klas­si­fi­se­rin­ger for uli­ke drue­ty­per: San­giove­se, Albana, Cag­ni­na, Pagade­bit og Tre­b­bia­no. De har sine egne sepa­ra­te områder.

Inn mot Apen­ni­ne­ne har vi områ­de­ne DOC Col­li di Rimi­ni og DOC Col­li Rom­gna Centrale. 

Ingen av dis­se områ­ene pro­du­se­rer sær­lig inter­es­sant vin. Det er vin som man drik­ker hvis man er i områ­det. Men det er ikke vin som det er verdt å lete etter. 

Italiensk vin

Min hoved­kil­de til  kunn­skap om ita­li­ensk vin er  Tho­mas Ilkjær, Paolo  Lol­li, Arne Ronold og Ole Udsen: Ita­li­ensk vin. Boken kom i tred­je utga­ve i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spen­nen­de på vin­fron­ten, er den­ne utga­ven selv­føl­ge­lig utvi­det sam­men­lig­net med tid­li­ge­re utga­ver. I den for­ri­ge utga­ven had­de for­fat­ter­ne valgt en sys­te­ma­tikk basert på syk­kel, ved å dele den inn etter leder­grup­pen, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupetto­en. Jeg syn­tes i utgangs­punk­tet det var en mor­som idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syn­tes jeg ikke at det fun­ger­te. Når man skul­le flyt­te seg fra en region til en annen, måt­te man sjek­ke i inn­holds­for­teg­nel­sen i hvil­ken del av fel­tet for­fat­ter­ne had­de plas­sert nabo­re­gio­nen. I tred­je utga­ve har for­fat­ter­ne valgt en geog­fra­fisk sys­te­ma­tikk, som fun­ge­rer bed­re. Støtt din loka­le bok­hand­ler, og kjøp den der du plei­er å kjø­pe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Den­ne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kun­ne ori­en­te­re seg i ita­li­ensk vin­pro­duk­sjon. Man skal selv­sagt ha sis­te utga­ve, som er 2022-utgaven.

Boken er delt inn etter dis­trik­ter. Innen­for hvert dis­trikt er pro­du­sen­te­ne lis­tet alfa­be­tisk. Årets utga­ve omta­ler 2400 pro­du­sen­ter og mer enn 22.000 viner.

Boken fin­nes både i en paper­back og Kind­le utga­ve. Et år kjøp­te jeg Kind­le utga­ven. Det ang­ret jeg på. Kind­le fun­ge­rer dår­lig for en opp­slags­bok hvor man skal bla mye fram og til­ba­ke. De kun­ne sik­kert laget en bed­re elekt­ro­nisk utga­ve, men jeg var gans­ke mis­for­nøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Ama­zon UK.

Giro d’Italia 2020

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.